Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
MSP management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-703-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce każdego kraju. Jednak w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej napotykają na wiele barier rozwoju: finansowych, prawnych oraz legislacyjnych.Jak podał GUS 50% nowo powstałych przedsiębiorstw upada w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności, a 75% w ciągu trzech lat. Dlatego też w trakcie tego przedmiotu zostaną poruszone zagadnienia związane z cyklem życia organizacji, analizą dynamicznie zmieniającego się rynku, tworzeniem strategii, specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstw z tego sektora, barierami rozwoju, możliwościami pozyskania kapitału na prowadzenie działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Będą poruszane zagadnienia związane z tym jak prowadzić działalność gospodarczą w czasie kryzysu (jak. np pandemia).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem mała firmą Execution of exercises,
Execution of a project,
Activity during classes
M_K002 dokonuje analizy otoczenia organizacji Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_K003 wyraża i broni swoich poglądów na wybrany temat związany z zarządzaniem MSP Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills
M_U001 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju Essay
M_U002 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw Essay
M_U003 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw Essay
M_U004 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test
Knowledge
M_W001 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_W002 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw Test
M_W003 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_W004 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 współpracuje w grupie nad wybranymi problemami związanymi z zarządzaniem mała firmą - - - - - - - - + - -
M_K002 dokonuje analizy otoczenia organizacji - - - - - - - - + - -
M_K003 wyraża i broni swoich poglądów na wybrany temat związany z zarządzaniem MSP - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 określa zależność pomiędzy formą prawną organizacji, a możliwościami finansowania jej rozwoju - - - - - - - - + - -
M_U002 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw - - - - - - - - + - -
M_U003 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw - - - - - - - - + - -
M_U004 identyfikuje bariery rozwoju przedsiębiorstw - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 wybiera odpowiednie źródła finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W002 klasyfikuje i definiuje mierniki rozwoju przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W003 klasyfikuje formy prawne przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W004 klasyfikuje źródła finansowania przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Zarządzanie MSP

1. Podstawy prawne funkcjonowania sektora MSP w Polsce
2. Bariery wejścia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na rynku polskim
3. Innowacyjność a konkurencyjność przedsiębiorstw
4. Forma prawna spółki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
5. Strategia rozwoju a mała firma
6. Cykl życia organizacji a możliwości pozyskania kapitałów własnych i obcych
7. Rola i znaczenie kapitału własnego w finansowaniu działalności inwestycyjnej polskiego sektora MSP
8. Venture capital
9. Kredyty jako źródło finansowania MSP. Rola funduszy poręczeń kredytowych
10. Rola i znaczenie outsourcingu w sektorze MSP
11. Rola leasingu w rozwoju polskich MSP
12. Factoring i forfaiting
13. Franchising jako sposób budowania pozycji konkurencyjnej przez małą firmę

Workshops:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
pisemna praca (esej)i końcowe kolokwium zaliczeniowe.
Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z przedmiotów poprzedzających: Podstawy Zarządzania

Recommended literature and teaching resources:

1. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
2. Kramarek M., Leasing jako metoda finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 2005
3. Pluta W.(red.) , Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
4. Skowronek-Mielczarek Anna, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa, 2007
5. Tokarski M., Factoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza, Kraków, 2005
6. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015,
7. Marcin Kopeć, Finansowanie projektów rewitalizacji, Wyd. C. H. Beck, 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015, 269 s..
2.Duda J., Uwarunkowania działalności innowacyjnej polskich MSP na rynku, [w:] „Management of organizations in real and virtual environment: opportunities and challenges” (pod red. nauk.) Viery Markovej [et al.], Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Wydział Ekonomii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2014, ISBN: 978-83-64056-53-6
3.Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7.
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa NaukowoDydaktyczne AGH, Kraków 2013
5. Duda J., Finansowanie działalności innowacyjnych MMSP – w kontekście teorii wyboru kolejności źródeł finansowania i teorii finansowania cyklu wzrostu — Financing of innovative activities of SMEs in the context of the pecking order theory and the financial growth cycle theory, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016

Additional information:

brak