Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ochrona materiałów przed zużyciem
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-1-704-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kubiński Wiktor (wkubinsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kubiński Wiktor (wkubinsk@zarz.agh.edu.pl)
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą wykorzystania różnych technik pozwalających ograniczyć zużycie materiałów podczas ich eksploatacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi opracować technologię i dobrać odpowiednie urządzenia do ochrony materiału ZIP1A_U01, ZIP1A_U06 Activity during classes,
Test
M_U002 potrafi dobrać najlepszą metodę zabezpieczenia materiału przed zużyciem ZIP1A_U01, ZIP1A_U06 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 umie rozpoznać zużycie materiału na podstawie jego objawów ZIP1A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 umie korzystać z norm dotyczących ochrony materiału przed zużyciem ZIP1A_W05 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi opracować technologię i dobrać odpowiednie urządzenia do ochrony materiału - - - - - - - - + - -
M_U002 potrafi dobrać najlepszą metodę zabezpieczenia materiału przed zużyciem - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 umie rozpoznać zużycie materiału na podstawie jego objawów + - - - - - - - - - -
M_W002 umie korzystać z norm dotyczących ochrony materiału przed zużyciem + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁADY:

1. Omówienie różnych mechanizmów zużycia materiałów z których wykonane są konstrukcje.
2. Omówienie mechanizmów zużycia korozyjnego i trybologicznego metali i tworzyw sztucznych.
3 Przedstawienie zużycia mechanicznego i biochemicznego drewna.
4. Przedstawienie technik ochrony metali przed zużyciem korozyjnym i trybologicznym metalu.
5. Omówienie powlekania elektrolitycznego, ogniowego i natryskowego konstrukcji metalowych.
6. Omówienie nasycenia i powlekania powierzchni drewna środkami ochrony.
7. Laminowamie, platerowanie i napawanie elementów konstrukcji.

Workshops:

ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

Analiza zużycia różnych materiałów. Poznanie technik pomiaru zużycia elementów maszynowych. Metody pomiaru chropowatości oraz płaskości powierzchni. Oznaczanie grubości i ciągłości powłok. Omówienie zalet i wad różnych powłok przez ich porównanie w oparciu o poznane metody badania i pomiaru. Analiza ekonomiczna kosztów zabezpieczenia i efektów jego stosowania. Wykonanie analizy ekonomicznej różnych możliwych do zastosowania sposobów zabezpieczenia materiałów przed zużyciem. Znaczenie ochrony materiałów przed zużyciem dla gospodarki materiałowej, bezpieczeństwa pracowników oraz stanu środowiska.
,

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Workshops participation 15 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie wykładów to zaliczenie kolokwium na ostatnich zajęciach; obecność na wykładach nieobowiązkowa.

Zaliczenie zajęć warsztatowych to średnia z samodzielnego przygotowanego projektu i kolokwium na ostatnich zajęciach.

Dodatkowo student ma możliwość przystąpienia do terminu dodatkowego po odbyciu regulaminowych terminów zaliczeń z warunkiem posiadania wszystkich obecności (również usprawiedliwionych) zarówno na wykładach i zajęciach warsztatowych.

Student w przypadku braku posiadania usprawiedliwienia lekarskiego lub z uzasadnionych powodów losowych ma możliwość odrobienia konkretnej tematyki zajęć w innych grupach warsztatowych. Jeżeli odrobienie tematyki zajęć jest niemożliwe to za zgodą osoby prowadzącej może wykonać dodatkową pracę pisemną.

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia zajęć warsztatowych (45%) oraz wiedzy przekazanej na wykładzie (55%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich kolokwiów i projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu materiałoznawstwa

Recommended literature and teaching resources:

1. Kubiński W. Materiałoznawstwo. Tom 1. Podstawowe materiały stosowane w technice. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo –Dydaktyczne AGH. Kraków 2010.
2. Kubiński W.: Materiałoznawstwo. Tom 2. Materiały do określonych zastosowań w różnych dziedzinach techniki. Wydawnictwa AGH. Kraków 2011
3. Kubiński W., Niekurzak M., Kubińska-Jabcoń E. Podstawowe badania paliw, smarów, powłok lakierowych i klejów. Wydawnictwa AGH. Kraków 2015.
4. Kubiński W.: Wybrane metody badania materiałów. Badanie metali i stopów. PWN Warszawa 2016.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Badanie towarów przemysłowych — [Examination of industrial goods] / Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. — 373 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-01-19417-8
2. Diminishment internal polygonization of tubes in hot stretch-reducing mill — Zmniejszenie wewnętrznej poligonizacji rur w walcarce redukcyjnej na gorąco / Krzysztof Stefański, Wiktor KUBIŃSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2010 vol. 36 no. 1, s. 21–29. — Bibliogr. s. 29, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2010-01/metalur02.pdf
3. Inżynieria i technologie produkcji — [Engineering and technologies of production] / Wiktor KUBIŃSKI. — Wyd. 2 zm. i posz.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 429, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0673). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-905-6
4. Making use of the eddy currents effect in the examination of the tribological characteristics of strip rolling mill rolls / Mariusz NIEKURZAK, Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ // Journal of Mechanics Engineering and Automation ; ISSN 2159-5275. — 2015 vol. 5 nr 9, s. 481-486. — Bibliogr. s. 486, Abstr.
5. Nowoczesna walcownia taśm stalowych walcowanych na gorąco oraz współczesne kierunki rozwoju procesów ich wytwarzania — The modern hot strip mill and development directions of their production processes / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Mariusz NIEKURZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 7, s. 333–338. — Bibliogr. s. 337–338
6. Materiałoznawstwo. T. 2, Materiały do określonych zastosowań w różnych dziedzinach techniki — [Materials science. Vol. 2, Materials for specific applications in various fields of technique] / Wiktor KUBIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 395, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0407). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-399-3
7. Materiałoznawstwo. T. 1, Podstawowe materiały stosowane w technice — [Materials science. Vol. 1, Basic materials applied in technique] / Wiktor KUBIŃSKI. — Wyd.·2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 310, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0483). — Bibliogr. s. 309–311. — ISBN: 978-83-7464-556-0

Additional information:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”