Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tourist infrastructure
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-001-ZJ-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Quality Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kubiński Wiktor (wkubinsk@zarz.agh.edu.pl)
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą infrastruktury turystycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. ZIP2A_K05, ZIP2A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować bazę gastronomiczną. Zna rodzaje i typy obiektów gastronomicznych oraz ich zadania. Ma wiedzę z zakresu prawa w obrocie żywnością. Umie wymienić i scharakteryzować pozostałe obiekty noclegowe. Zna ich typy, rodzaje oraz cele ich działania. Umie scharakteryzować obiekty kultury, przedstawić ich klasyfikację, cechy i zadania. Zna rodzaje szlaków turystycznych oraz potrafi podać ich przykłady. ZIP2A_U02, ZIP2A_U08, ZIP2A_U05 Presentation,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu hotelarstwa i gastronomii, obiektów kultury i szlaków. ZIP2A_W11 Test,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę w zakresie organizacji i technik pracy w obiektach hotelarskich. Wymienia polskie i światowe organizacje hotelarskie. Zna strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych. Potrafi podać przykłady nietypowych obiektów hotelowych. ZIP2A_W11 Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi kontynuować, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi scharakteryzować bazę gastronomiczną. Zna rodzaje i typy obiektów gastronomicznych oraz ich zadania. Ma wiedzę z zakresu prawa w obrocie żywnością. Umie wymienić i scharakteryzować pozostałe obiekty noclegowe. Zna ich typy, rodzaje oraz cele ich działania. Umie scharakteryzować obiekty kultury, przedstawić ich klasyfikację, cechy i zadania. Zna rodzaje szlaków turystycznych oraz potrafi podać ich przykłady. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu hotelarstwa i gastronomii, obiektów kultury i szlaków. + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie organizacji i technik pracy w obiektach hotelarskich. Wymienia polskie i światowe organizacje hotelarskie. Zna strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych. Potrafi podać przykłady nietypowych obiektów hotelowych. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawy hotelarstwa. Charakterystyka usług hotelarskich. Rozwój hotelarstwa w Polsce i na świecie
2. Kategoryzacja obiektów hotelowych. Rodzaje obiektów hotelarskich. Części składowe współczesnego hotelu. Strategie marketingowe międzynarodowych grup hotelowych. Przykłady nietypowych obiektów hotelowych.
3. Organizacja i technika pracy w obiektach hotelarskich. Formy hotelarstwa. Polskie i światowe organizacje hotelarskie. Marketing w hotelarstwie. Charakterystyka wybranych koncernów hotelowych.
4. Podstawowe pojęcia dotyczące pozostałych obiektów noclegowych. Ich charakterystyka, klasyfikacja, cele działania.
5. Podstawowe pojęcia z gastronomii. Podział lokali gastronomicznych. Podział obowiązków w gastronomii. Strategie działania firm gastronomicznych. Charakterystyka wybranych kuchni Europy.
6. Turystyka kulinarna. Produkt regionalny i lokalny. Metody przechowywania żywności. Żywność wygodna. Przykłady nietypowych potraw. Prawo w obrocie żywnością. Systemy zarządzania jakością żywności. Zagrożenia zdrowotne żywności. Gastronomia hotelowa. Carving. Żywność przyszłości.
8. Agroturystyka. Kategoryzacja w agroturystyce. Turystyka wiejska. Ekoturystyka. Sanatoria i uzdrowiska. Usługi hotelarskie i gastronomiczne w nich prowadzone.
9. Charakterystyka obiektów kultury, ich klasyfikacja, cechy i zadania. Rodzaje szlaków turystycznych.

Auditorium classes:

1. Animacje dla dzieci i dorosłych. Przyjęcie okolicznościowe w praktyce. Organizacja spotkań integracyjnych w hotelu. Rozwiązania ekologiczne w hotelach. Obsługa gości hotelowych. Sztuka dyplomacji.
2. Organizacja zakładu gastronomicznego. Promocja i reklama w gastronomii i hotelarstwie. Podstawy wiedzy o żywieniu. Żywność modyfikowana genetycznie. Jak sporządza się kartę menu
3. Kodeks etyki hotelarza. Role recepcji w hotelu. Gafy popełniane przez personel. Wyposażenie techniczne recepcji. Obowiązki pracowników recepcji. Współpraca recepcji z innymi działami w hoteli.
4. Zabezpieczenie gościa i jego mienia. Odpowiedzialność etyczno-moralna i cywilno-materialna hotelu. Kontrole funkcjonalne w hotelarstwie.
5. Charakterystyka wybranych obiektów kultury oraz sportowych. Zaprezentowanie wybranych rodzajów szlaków turystycznych.
6. Kontrole funkcjonalne w hotelarstwie:
• Basicvision,
• Qualivision,
• Resavision,
• kontrole anonimowe,
• rygory systemów hotelowych w zakresie utrzymania jednolitych standardów.
7. Kategoryzacja w agroturystyce. Enoturystyka.
8. Historia rozwoju gastronomii w Polsce i na świecie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 15 h
Examination or Final test 14 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie wykładów to zaliczenie kolokwium na ostatnich zajęciach; obecność na wykładach nieobowiązkowa.

Zaliczenie ćwiczeń to średnia z samodzielnego przygotowanego referatu i kolokwium na ostatnich zajęciach.

Dodatkowo student ma możliwość przystąpienia do terminu dodatkowego po odbyciu regulaminowych terminów zaliczeń z warunkiem posiadania wszystkich obecności (również usprawiedliwionych) zarówno na wykładach i ćwiczeniach.

Student w przypadku braku posiadania usprawiedliwienia lekarskiego ma możliwość odrobienia konkretnej tematyki zajęć w innych grupach ćwiczeniowych. Jeżeli odrobienie tematyki zajęć jest niemożliwe to za zgodą osoby prowadzącej może wykonać dodatkową pracę pisemną.

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia z ćwiczeń (50%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (50%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich kolokwiów i projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu infrastruktury turystycznej

Recommended literature and teaching resources:

1. Sala J., Formy współczesnego hotelarstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
2. Sala J., Marketing w gastronomii. PWE, Warszawa 2004.
3. Przemysł spożywczy – miesięcznik.
4. Siwiński W., Tauber R., Mucha-Szajek E., Turystyka rekreacja hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2011.
5. Popielas J., Tauber D., Logistyka dla hotelarzy, gastronomów i nie tylko, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2007.
6. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. PWN, Warszawa 1998.
7. Mitura E., Koniuszewska E., Hotelarstwo – organizacja pracy i technika pracy, Difin, Warszawa 2008.
8. Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo. Usługi-eksploatacja-zarządzanie, PWN, Warszawa 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Promocja miasta jako jedna z form marketingu terytorialnego na przykładzie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli — City promotion as one of the forms of territorial marketing based on the example of the Regional Museum in Stalowa Wola / Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.
2. Analiza działań promocyjnych produktu turystycznego miasta na przykładzie turystyki biznesowej w Krakowie — Analysis of the actions of the city tourism promotional product on the example of tourism business in Krakow / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 63–88. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz., Abstr.
3. Wykorzystanie franchisingu jako narzędzia budowy łańcucha przedsiębiorstw hotelarskich — The use of franchising as instruments of structures of chains of hotel companies / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
4. Zarządzanie jakością żywności na przykładzie zakładów gastronomicznych — Food quality management based on gastronomic venues case study / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja ; ISSN 1899-7228. — 2011 z. 7, s. 47–62. — Bibliogr. s. 61, Abstr.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”