Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Project Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-106-ZJ-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Quality Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi prezentować w grupie wyniki swoich prac ZIP2A_K04 Project
M_U002 Potrafi opracować plan realizacji projektu (strukturę zadaniową budżet projektu , plany szczegółowe) ZIP2A_U01, ZIP2A_W04 Project
M_U003 Potrafił formułować i rozwiązywać typowe problemy zarządzania projektami ZIP2A_U03 Project
M_U004 Potrafi sterować realizacją projektu o małym i średnim poziomie złożoności ZIP2A_U04 Project
M_U005 Potrafi zainicjować , zaplanować, zorganizować wykonawstwo projektu ZIP2A_U01 Project
Knowledge
M_W001 Potrafi definiować i klasyfikować kluczowe terminy i koncepcje zarządzania projektami ZIP2A_W03 Test
M_W002 Potrafi wymieniać i klasyfikować podstawowe metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu projektami ZIP2A_W02 Execution of laboratory classes,
Test
M_W003 Potrafi wymieniać i uporządkować procesy zarządzania projektami, wskazać na związane z ich realizacją problemy oraz zaproponować ich rozwiązania ZIP2A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi prezentować w grupie wyniki swoich prac - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować plan realizacji projektu (strukturę zadaniową budżet projektu , plany szczegółowe) - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafił formułować i rozwiązywać typowe problemy zarządzania projektami - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi sterować realizacją projektu o małym i średnim poziomie złożoności - - - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi zainicjować , zaplanować, zorganizować wykonawstwo projektu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi definiować i klasyfikować kluczowe terminy i koncepcje zarządzania projektami + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi wymieniać i klasyfikować podstawowe metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu projektami + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi wymieniać i uporządkować procesy zarządzania projektami, wskazać na związane z ich realizacją problemy oraz zaproponować ich rozwiązania + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami

  Historia zarządzania projektami. Organizacje promujące zarządzanie projektami. Podstawowe elementy zarządzania projektami. Definicja projektu i zarządzania projektami. Obszary wiedzy zarządzania projektem. Fazy projektu oraz cykl życia projektu.

 2. Funkcjonalne problemy zarządzania projektami

  Kontekst projektu. Interesariusze projektu. Projekt w organizacji. Grupy procesów zarządzania projektem. Inicjowanie. Planowanie. Realizowanie. Kontrolowanie. Zamykanie.

 3. Obszary wiedzy zarządzania projektami

  Zarządzanie integracją, zakresem, czasem, kosztami, jakością, zasobami ludzkimi, komunikacją , ryzykiem, zakupami.

 4. Controlling projektu

  Realizacja i controlling projektu. Controlling projektu – podstawowe zasady. Kontrola zmian w projekcie. Kontrola projektu za pomocą metody Earned Value

 5. Ryzyko projektu

  Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Procesy zarządzania ryzykiem. Podstawowe techniki zarządzania ryzykiem.

 6. Metodyki zarządzania projektami

  Opis głownych metodyk stosowanych w zarządzaniu projektami. Metodologia PMI, PRINCE II.

Project classes:
Komputerowe wspomaganie zarządzania projektem

Wykorzystanie pakietu Ms Project w zarządzaniu integracją, zakresem, czasem, kosztami, jakością, zasobami ludzkimi, komunikacją , ryzykiem, zakupami. Kontrola zmian w projekcie. Kontrola projektu za pomocą metody Earned Value.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 28 h
Preparation for classes 14 h
Completion of a project 28 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to 100% oceny z ćwiczeń projektowych. Ocena z ćwiczeń projektowych to średnia arytmetyczna z 3 sprawozdań oraz 2 kolokwiów.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe zagadnienia związane z obsługą komputera. Wymagana wiedza z zakresu podstaw zarządzania i metod organizacji i zarządzania.

Recommended literature and teaching resources:

1. Guide to PMBoK Wydawnictwo MT&DC, Warszawa 2006.
2. Duffy M. G., Zarządzanie projektami. Wydawnictwo OnePress. Warszawa 2007.
3. Jones R., Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa 2009.
4. Kerzner H. Advanced Project Management”. Edycja polska. Wydawnictwo HELION. Gliwice 2005.
5. McGary R.Wysocki R.K.; Efektywne zarządzanie projektami; Wydanie III. Wydawnictwo HELION. Gliwice 2005.
6. Nicholas J.M, Steyn H., Zarządzanie projektami zastosowanie w biznesie, inżynierii i nowych technologiach, Wydawnictwo Wolters Kluwer. 2011.
7. Pawlak M. Zarządzanie projektami. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2007.
8. Berkun S. Sztuka zarządzania projektami. Wydawnictwo HELION. Gliwice 2006
9. Shenhar A. J.;Dvir D. Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami. Wydawnictwo APN Promise, Warszawa 2008.
10. Stabryła A. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Wydawnictwo PWN. Warszawa 2006.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Projektowanie harmonogramów synchronicznego wytwarzania Projecting harmonograms of the synchronous manufacturing Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Marek DUDEK W: Zarzadzanie w przemysle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Ksiezyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarzadzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarzadzania. Kraków : (s. n.), 2000.
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym (Theoretical and practical aspects of process management in manufacturing enterprise) Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji red. nauk. Arkadiusz Potocki. Warszawa : Difin SA, cop. 2009.
Rozwój systemów wspomagania zarzadzania przedsiebiorstwem Development of the company management support systems Gabriela MAZUR, Jacek OBRZUD Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyzszej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie ; ISSN 1506-2635. 2000

Additional information:

1. Weryfikacja efektów kształcenia:
1.1. efekty związane z wiedzą na egzaminie
1.2. efekty związane z umiejętnościami i kompetencjami na kolokwiach i projektach
2. Zasady ustalania ocen
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
2.1. Wykłady nieobowiązkowe.
2.2. Ćwiczenia projektowe i laboratoryjne obowiązkowe.
2.3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
3.1. Nieuzyskanie jakiegokolwiek zaliczenia skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
3.2. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3. Ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.