Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Strategic Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-107-ZJ-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Quality Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kwaśniewski Krzysztof (kkwasnie@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Grzesiak Paweł (pgrzesia@zarz.agh.edu.pl)
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Kwaśniewski Krzysztof (kkwasnie@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, uwzględniający trendy i uwarunkowania rynkowe oraz poznane narzędzia, metody i procedury z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji ZIP2A_K02 Involvement in teamwork
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. ZIP2A_K05, ZIP2A_K04 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń strategii przedsięwzięć potrafi je twórczo przetwarzać i krytycznie oceniać, celem wykorzystania ich w praktyce inżynierskiej, ZIP2A_U16, ZIP2A_U01, ZIP2A_U02, ZIP2A_U03, ZIP2A_U05, ZIP2A_U17 Project
M_U002 Student potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować adekwatne podejście uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Potrafi dokonać krytycznej oceny różnych przedsięwzięć w aspekcie ich wykonalności, efektywności ekonomicznej i ryzyka ZIP2A_U04, ZIP2A_U03 Project
Knowledge
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie formułowania problemów analitycznych zakresu ekonomiki i organizacji przedsięwzięć oraz dobierania odpowiednich techniki analitycznych, ZIP2A_W16, ZIP2A_U07 Project
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i kontroli realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa, a w szczególności zna: - współczesne koncepcje zarządzania przedsiębior-stwem - cele i proces zarządzania strategicznego - metody i narzędzia analizy strategicznej, dynamiki rynków i konkurencji - podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstw, strategie konkurencji, - strategia w zakresie innowacyjności w tym strategie w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych - narzędzia modelowania i symulacji modelu biznesowego, - kryteria i metody oceny strategii, - narzędzia wdrażania i kontroli realizacji strategii, ZIP2A_W16, ZIP2A_W03, ZIP2A_W14, ZIP2A_W12 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, uwzględniający trendy i uwarunkowania rynkowe oraz poznane narzędzia, metody i procedury z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji - - - + - - - - - - -
M_K002 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym, i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń strategii przedsięwzięć potrafi je twórczo przetwarzać i krytycznie oceniać, celem wykorzystania ich w praktyce inżynierskiej, + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować adekwatne podejście uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Potrafi dokonać krytycznej oceny różnych przedsięwzięć w aspekcie ich wykonalności, efektywności ekonomicznej i ryzyka + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie formułowania problemów analitycznych zakresu ekonomiki i organizacji przedsięwzięć oraz dobierania odpowiednich techniki analitycznych, + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i kontroli realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa, a w szczególności zna: - współczesne koncepcje zarządzania przedsiębior-stwem - cele i proces zarządzania strategicznego - metody i narzędzia analizy strategicznej, dynamiki rynków i konkurencji - podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstw, strategie konkurencji, - strategia w zakresie innowacyjności w tym strategie w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych - narzędzia modelowania i symulacji modelu biznesowego, - kryteria i metody oceny strategii, - narzędzia wdrażania i kontroli realizacji strategii, + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Zarządzanie strategiczne

1. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – istota strategii i zarządzania strategicznego, cele i proces budowy strategii, struktury organizacyjne przedsiębiorstw a realizowane strategie, przedsiębiorstwa wirtualne
2. Analiza strategiczna; dynamika rynków i konkurencji, podmiot gospodarczy i jego otoczenie
3. Narzędzia analizy strategicznej
4. Budowa strategii i planu strategicznego przedsiębiorstwa
5. Alternatywne strategie rozwoju
6. Kryteria i metody oceny strategii
7. Strategia w zakresie innowacyjności w tym strategie w zakresie wykorzystania technologii teleinformatycznych; prognozowanie przedsięwzięć gospodarczych, strategie funkcjonalne oraz strategie produkcji, zarządzanie rozwojem nowego produktu,
8. Symulacja modelu biznesowego
9. Wdrożenie strategii, integracja procesu zarządzania strategicznego, zrównoważona karta wyników, controling strategiczny,
10. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Project classes:
Zarządzanie strategiczne

Celem ćwiczeń audytoryjnych jest przedstawienie studentom metodyki pracy nad planem strategicznym przedsiębiorstwa. Zapoznanie studentów z realiami związanymi z przygotowaniem i realizacja takiego projektu, nabycie przez nich praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem założeń, analizą uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, analizą wzajemnych powiązań związanych z aspektami technologicznymi, logistycznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi.
Program ćwiczeń obejmuje:
1. Analizę makrootoczenia przedsiębiorstwa, analizę potencjału/zasobów przedsiębiorstwa
2. Zakres i metodykę przygotowania planu strategicznego przedsiębiorstwa
3. Symulację modelu biznesowego i prognozowanie wyników przedsięwzięć innowacyjnych
4. Ocena strategii przedsiębiorstwa – analiza czynników kreujących wartość przedsiębiorstwa

Efektem kształcenia jest umiejętność samodzielnego przygotowania studium – strategii przedsiębiorstwa

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in auditorium classes 14 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oceny z ćwiczeń projektowych składa się z oceny samodzielnej pracy studenta – strategii rozwoju wybranego przedsiębiorstwa (P), jego obrony(O) oraz aktywności na zajęciach(A)

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·P + 0,25·w·O + 0,25·w·A
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Brilman Jean; Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, PWE 2002
2. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
3. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Exploring corporate strategy. Text and cases, Prentice Hall 2006.
4. Kaplan R., Horton D. ;Strategiczna karta wyników, 2001
5. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, praca zborowa pod red. R. Krupskiego, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
6. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
7. Harvard Bussines Review, miesięcznik

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None