Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Law and Economic Aspects of Quality Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-206-ZJ-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Quality Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Muweis Justyna (jmuweis@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
dr Muweis Justyna (jmuweis@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot dotyczy aktualnych zagadnień i problemów prawnych oraz ekonomicznych pojawiających się w zarządzaniu jakością. Zajęcia teoretyczne obejmujące wybrane regulacje prawne i aspekty ekonomiczne pozwalają na wykorzystanie wiedzy w praktyce poprzez tworzenie projektu, rozwiązywanie kazusów oraz studia przypadków. Zajęcia ćwiczeniowe przygotowują do poszukiwania optymalnych rozwiązań w sytuacjach problemowych, z którymi spotykają się zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować adekwatne podejście uwzględniające prawne i ekonomiczne aspekty jakości ZIP2A_U03 Project
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić uzasadnienie dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania jakością. ZIP2A_U04 Case study
Knowledge
M_W001 Dysponuje szczegółową wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania jakością. ZIP2A_W02, ZIP2A_W01 Test
M_W002 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie jakości oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej ZIP2A_W03 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować zdobytą wiedzę oraz zastosować adekwatne podejście uwzględniające prawne i ekonomiczne aspekty jakości - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić uzasadnienie dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania jakością. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Dysponuje szczegółową wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów zarządzania jakością. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie jakości oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Tematyka wykładów
1.Umowa sprzedaży.Warunki sprzedaży konsumenckiej.
2.Odpowiedzialność przedsiębiorców za wady jakościowe wobec konsumenta.
3.Odpowiedzialność cywilno-prawna za szkodę (ogólne zasady zobowiązań, zobowiązania umowne, odpowiedzialność odszkodowawcza, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny itp.)
4. Odpowiedzialność na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka.
5. Dyrektywy nowego podejścia. Znakowanie CE wyrobów
6. Podział kosztów jakości.
7. Systemy rachunku kosztów jakości.
7. Sprawozdawczość z zakresu kosztów jakości.
8. Optymalizacja kosztów jakości.

Workshops:

1. Określenie odpowiedzialności producenta wobec konsumenta za wady jakościowe-studium przypadku.
2. Opracowanie wzorcowej umowy sprzedaży dla określonego zakresu wraz z uzasadnieniem – projekt
3.Określenie odpowiedzialności cywilno-prawnej za szkodę – studium przypadku
4.Klasyfikacja kosztów jakości na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.
5. Klasyfikacja kosztów jakości i ich szacowanie.
6.Wyznaczanie optymalnego poziomu kosztów jakości na podstawie danych bazowych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 76 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Completion of a project 8 h
Preparation for classes 20 h
Contact hours 4 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana na podstawie: pozytywnej oceny z kolokwium, projektu oraz aktywności studentów podczas zajęć ćwiczeniowych i rozwiązanych kazusów.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z zarządzania, ekonomii i prawa cywilnego.

Recommended literature and teaching resources:

1. Kodeks cywilny. Komentarz- wydanie nie starsze niż 2011 r.
2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014, poz. 827
3. Nowak E., Wierzbińska M., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 2010
4. Ciechan – Kujawa M., Rachunek kosztów jakości, Oficyna Ekonomiczna,Kraków 2005

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ecologization of the enterprise through integrated prevention and pollution control / J. MUWEIS // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 275–280. — Bibliogr. s. 279–280, Abstr.
2. The research on the progress of the ecologization in Polish enterprises — Badanie rozwoju ekologizacji w polskich przedsiębiorstwach / Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 400–409. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 409, Summ., Streszcz.
3.Inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy MO-BRUK sp. k. — Proecological investments in the entreprise – case of MO-BRUK company / Justyna MUWEIS // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 227–234. — Bibliogr. s. 233–234, Streszcz., Summ.
4. Proces dostosowania systemu zarządzania środowiskiem oraz polityki ekologicznej w Polsce do rozwiązań Unii Europejskiej — The adaptation process of the environmental management system and ecological policy in Poland to the European Union solutions / Justyna MUWEIS // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 133–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Abstr.
5. Wpływ regulacji prawnych na rozwój polityki energetycznej w Polsce — The impact of legal regulations on the development of energy policy in Poland / Justyna MUWEIS // W: Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-652-9. — S. 176–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Summ.
6.Doświadczenia Unii Europejskiej z wdrażania pozwoleń zintegrowanych w wybranych regionach i sektorach przemysłowych — [European Union’s experiences in IPPC implementation in selected regions and industrial sectors] / Justyna MUWEIS // W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Elżbiety Lorek. — Katowice : Wydawnictwo AE, 2009. — (Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-445-3. — S. 342–350. — Bibliogr. s. 350, Abstr.

Additional information:

1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
- efekty z wiedzy będą weryfikowane na kolokwium zaliczeniowym.
- efekty umiejętności weryfikowane będą na ćwiczeniach.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
- wykłady nieobowiązkowe;
- ćwiczenia są obowiązkowe;
- warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
- zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z kolokwium;
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz;
- ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w
regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin
Studiów.