Admission requirements:
Prerequisites and additional requirements:

Wymagane nabycie kompetencji inżynierskich na studiach pierwszego stopnia.

Admission requirements:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Minimum limit of students:

25

General degree program characteristic:
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Type of study:
Full-time studies
Profile of education:
Academic (A)
Education area:
Nauk technicznych
Vocational degree obtained by the graduate:
Master of Engineering
Duration of degree programme (No. of semesters):
three
Study cycle beginning date:
Spring Semester
Number of ECTS credits required for qualification (vocational degree):
90
Fields of science relating to expected learning outcomes:
  • Engineering
Scientific disciplines relating to expected learning outcomes:
-
Field of study relationship with university development strategy and mission:

Priorytetem strategii AGH, w obszarze kształcenia jest troska o utrzymanie procesu kształcenia na najwyższym poziomie oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Na Wydziale Zarządzania AGH realizowane są następujące zadania: A. w zakresie kształcenia: • Utrzymanie procesu kształcenia na najwyższym poziomie, • Zmiany systemowe dostosowujące kierunek do realizacji Procesu Bolońskiego, w tym rozwijanie studiów dwustopniowych, dostosowanie się do jednolitego na całej uczelni systemu rozliczania postępów studenta (ECTS), opracowanie planów studiów tak, aby pozwalały na mobilność studentów • Ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia poprzez wdrażanie systemu jakości kształcenia • Poszerzanie oferty edukacyjnej poprzez przedmioty do wyboru oraz moduły prowadzone przez zagranicznych wykładowców (w języku angielskim), umożliwienie studentom uczestnictwa w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus oraz realizowanie praktyk zagranicznych, rozwój studiów podyplomowych • E-edukacja – na Wydziale funkcjonuje platforma Moodle, która umożliwia odbywanie zajęć w formie distance learning • Na kierunku działają liczne i aktywne koła naukowe, które pozwalają na rozwój zainteresowań naukowych studentów.

Specialty name:
Production Management

Rules for study structure (study requirements)

Admissible ECTS credit deficit:

15

Control semesters:
-
Requirements for semester registration:

Zasady reguluje regulamin studiów. W szczególności od studenta wymagane jest:
1) Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów (modułów kształcenia) obowiązkowych dla wybranego kierunku, profilu kształcenia i specjalności umieszczonych w planie tego semestru (roku) studiów;
2) Uzyskanie przez studenta: a. co najmniej 30 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest semestr studiów; b. co najmniej 60 punktów ECTS – w przypadku gdy okresem rozliczeniowym jest rok studiów; Dopuszczalny deficyt punktów ECTS określany jest przez Radę Wydziału jednostki.

Individual degree programmes:

Właściwy Prodziekan Wydziału kwalifikuje studenta na studia indywidualne na podstawie wniosku studenta, biorąc pod uwagę jego postępy w studiowaniu, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia. Prodziekan Wydziału zatwierdza opiekuna i indywidualny plan studiów, a także wszelkie zmiany w ich toku. Zmiany w programie kształcenia nie mogą dotyczyć kierunkowych efektów kształcenia oraz przedmiotów uznanych przez Radę Wydziału za obowiązkowe na danym kierunku, profilu kształcenia. Szczegóły zawarte są w Regulaminie Studiów AGH.

Rules of determining the final grade:

Zasady oceny końcowej studiów zawarte są w Regulaminie Studiów AGH pkt 11 par. 25. Ocena końcowa studiów jest średnią ważoną następujących ocen: 1) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z par. 14.; 2) końcowej oceny pracy, obliczonej zgodnie z par. 24 ust. 9; 3) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję.

Other comments:

-

Diploma procedure requirements:

1. Warunkiem ukończenia studiów w AGH jest złożenie egzaminu dyplomowego. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który zaliczył wszystkie przedmioty oraz praktyki przewidziane w programie studiów, złożył pracę dyplomową oraz złożył wszystkie wymagane przez Dziekana Wydziału dokumenty.
Student obowiązany jest złożyć i zarejestrować pracę w terminie określonym w Regulaminie Studiów (§ 24 pkt. 7 ) tj. najpóźniej:
a) do końca lutego – w przypadku studiów kończących się semestrem zimowym,
b) do końca września – w przypadku studiów kończących się semestrem letnim.
Terminy egzaminów dyplomowych wyznaczane są przez Dziekana i podawane do wiadomości studentom z miesięcznym wyprzedzeniem (ilość terminów w tygodniu jest ustalana w zależności od potrzeb).
Po zarejestrowaniu przez studenta pracy dyplomowej, Dziekan wyznacza recenzenta pracy (promotor może zaproponować recenzenta) oraz datę egzaminu dyplomowego, który odbywa się do 2 tygodni od zarejestrowania pracy, nie później niż:
a) do końca marca – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym,
b) do końca października – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim.
2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją, której przewodniczy Dziekan lub osoba przez niego upoważniona, promotor i recenzent. Recenzenta proponuje promotor, a zatwierdza Dziekan.
Egzamin dyplomowy obejmuje:
- prezentację pracy dyplomowej,
- dyskusję nad pracą,
- sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia i ukończonej specjalności,
Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału (§ 25 pkt. 9 Regulaminu Studiów) sprawdzenie wiedzy z zakresu kierunku kształcenia odbywa się wcześniej niż w dniu egzaminu dyplomowego i ma formę testu złożonego z 25 pytań ocenianych w skali od 0 do 100 punktów, przeliczanych na ocenę (zgodnie z zasadami § 13 pkt. 1 Regulaminu Studiów). Terminy testu (trzy w odstępie tygodniowym) są wyznaczane przez Dziekana Wydziału co najmniej na trzy miesiące przed pierwszym terminem.
Do testu mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali absolutorium.
Wykaz modułów kształcenia oraz zagadnień do sprawdzianu poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia i ukończonej specjalności (testu) zatwierdzony przez Radę Wydziału, podawany jest do wiadomości studentom poprzez opublikowanie na stronie internetowej Wydziału z odpowiednim wyprzedzeniem
3. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół wg wymaganego wzoru.
Ocena końcowa obliczana jest na podstawie:
a) średniej oceny ze studiów z wagą 60 %,
b) oceny pracy, uzgodnionej przez promotora i recenzenta, z wagą 20 %,
c) oceny egzaminu dyplomowego z wagą 20 %.
4. Ocena końcowa wpisywana w dyplomie ukończenia studiów jest ustalana zgodnie z § 25 pkt. 13 Regulaminu Studiów AGH.
5. Egzamin dyplomowy zakończony zostaje ogłoszeniem ostatecznego wyniku studiów i nadaniem odpowiedniego tytułu przez przewodniczącego Komisji.
6. Egzamin poprawkowy z egzaminu dyplomowego jak i sprawdzenia wiedzy z zakresu kierunku kształcenia (testu) w celu uzyskania oceny wyższej niż dostateczny nie jest dopuszczalny (§ 25 pkt. 17 )
7. Wszystkie informacje dotyczące egzaminów dyplomowych ogłaszane są studentom na stronie wydziałowej oraz wywieszane w gablotach przed dziekanatem.

Additional information:

-