Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Models and Algorithms of Decision Making
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-105-PR-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Production Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Sawik Tadeusz (sawik@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Sawik Bartosz (BSawik@zarz.agh.edu.pl)
prof. zw. dr hab. inż. Sawik Tadeusz (sawik@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Gdowska Katarzyna (kgdowska@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł stanowi wprowadzenie do badań operacyjnych, a zwłaszcza modeli i metod matematycznych stosowanych w optymalizacji dyskretnej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi sformułować matematyczny model ZO ZIP2A_U02, ZIP2A_W05 Examination,
Test
M_U002 Potrafi rozwiązywać wybrane ZO za pomocą prostych algorytmów ZIP2A_W11, ZIP2A_U02 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe rodzaje zadań optymalizacyjnych (ZO) ZIP2A_W11, ZIP2A_W05 Examination,
Test
M_W002 Wie jakie metody i narzędzia można zastosować, by rozwiązać różne ZO ZIP2A_W11, ZIP2A_W05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi sformułować matematyczny model ZO + + + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi rozwiązywać wybrane ZO za pomocą prostych algorytmów + + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe rodzaje zadań optymalizacyjnych (ZO) + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jakie metody i narzędzia można zastosować, by rozwiązać różne ZO + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

 1. Wprowadzenie do teorii optymalizacji i programowania matematycznego
 2. Przegląd modeli matematycznych problemów optymalizacji dyskretnej:
  a) problemy z niepodzielnościami,
  b) problemy rozdziału zadań i zasobów,
  c) problemy kombinatoryczne,
  d) problemy ze stałymi dopłatami,
  e) problemy przepływów w sieciach
 3. Problemy optymalizacji na grafach
 4. Metoda podziału i ograniczeń
 5. Metoda odcięć
 6. Metody agregacji i dekompozycji w programowaniu matematycznym
 7. Programowanie wielokryterialne i metody wyznaczania rozwiązań niezdominowanych.

Laboratory classes:

 1. Zapis w języku programowania matematycznego modeli zadań programowania liniowego całkowitoliczbowego mieszanego
 2. Zadania optymalizacji kombinatorycznej – symulacje
 3. Zadania optymalizacji tras na grafie – symulacje

Auditorium classes:

 1. Formułowanie modeli matematycznych dla problemów optymalizacji dyskretnej
 2. Rozwiązywanie zadań optymalizacji dyskretnej:
  a) metodą podziału i ograniczeń,
  b) metodą odcięć.
 3. Rozwiązywanie zadań optymalizacji na grafach

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z ocen pozytywnych z egzaminu i ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych:
| Waga | Ocena |
| 50% | Egzamin |
| 25% | Laboratoria |
| 25% | Ćwiczenia |

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z matematyki na poziomie studiów inżynierskich.

Recommended literature and teaching resources:
 1. T. Sawik, Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych, WNT, Warszawa 1992.
 2. T. Sawik, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, AGH, Kraków 1998.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów