Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analiza produkcji
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-202-PR-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Production Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów tworzenia systemów analizy i oceny działań produkcyjnych oraz w szczególności poznanie sposobów ekonomicznej oceny skutków decyzji w sferze produkcji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U002 potrafi konstruować mierniki produktywności i efektywności systemu produkcyjnego ZIP2A_U05 Test
M_U003 potrafi dokonać analizy systemu produkcyjnego ZIP2A_U08 Test
Knowledge
M_W001 potrafi wymieniać i definiować podstawowe mierniki produktywności i efektywności systemów produkcji ZIP2A_W11 Examination
M_W002 potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu produktywności i efektywności systemów produkcji ZIP2A_W11 Examination
M_W003 potrafi wymienić podstawowe metody analizy i oceny produkcji ZIP2A_W02 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U002 potrafi konstruować mierniki produktywności i efektywności systemu produkcyjnego - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi dokonać analizy systemu produkcyjnego - - + - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 potrafi wymieniać i definiować podstawowe mierniki produktywności i efektywności systemów produkcji + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi definiować i klasyfikować podstawowe pojęcia z zakresu produktywności i efektywności systemów produkcji + - - - - - - - - - -
M_W003 potrafi wymienić podstawowe metody analizy i oceny produkcji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Analiza produkcji

1. Analiza asortymentu produkcji. Przesłanki tworzenia asortymentu produkcji. Szczeble hierarchii w strukturze asortymentowej. Złożoność asortymentu. Kierunki zmian asortymentu produkcji. Pojęcie harmoniczności asortymentu. Cele i sposoby zarządzania różnorodnością asortymentu produkcji. Zastosowanie analizy wartości w zarządzaniu różnorodnością asortymentu produkcji.
2. Opłacalność asortymentu produkcji – Związek planów rzeczowych z planem finansowym. Wpływ struktury asortymentowej produkcji na poziom wyniku finansowego. Jednostkowa marża pokrycia jako miernik opłacalności asortymentu produkcji. Wykres „przychód – marża” jako podstawa decyzji w zakresie struktury asortymentowej produkcji. Analiza opłacalności asortymentu produkcji wg Druckera.
3. Zdolność produkcyjna a decyzje w zakresie asortymentu produkcji – Wpływ poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnej na decyzje w zakresie asortymentu produkcji. Rozważenie sytuacji niepełnego obłożenia zdolności produkcyjnej zamówieniami. Występowanie jednego „wąskiego gardła” – pojecie współczynnika wyporu. Występowanie wielu wzajemnie niezależnych „wąskich gardeł”. Występowanie wielu współzależnych „wąskich gardeł”.
4. Budżetowanie produkcji – Analiza profilu popytu. Tworzenie budżetu sprzedaży.Powiązania pomiędzy budżetem sprzedaży a budżetem produkcji. Tworzenie budżetu zużycia materiałów bezpośrednich. Pojęcie normy jednostkowego zużycia materiału na wyrób. Metody normowania zużycia materiałów. Różnice pomiędzy budżetem zużycia materiałów bezpośrednich a budżetem zakupu materiałów bezpośrednich. Systemy realizacji dostaw materiałowych. Tworzenie budżetu robocizny bezpośredniej. Tworzenie budżetu kosztów wydziałowych.
5. Systemy zlecania produkcji – Analiza systemów zlecania produkcji. System produkcji za zamówienie. System produkcji na magazyn. Podstawowe różnice w funkcjonowaniu systemów zlecania produkcji. Porównanie kosztów funkcjonowania systemów zlecania produkcji.
6. Sito Glendaya – Analiza zarządzania przepływem produkcji z użyciem sita Glendaya jako narzędzia. Organizacja produkcji zgodnie z logiką partii. Pojęcie logiki przepływu. Organizacja produkcji zgodnie z logiką przepływu. Planowanie przepływu początkowego. Kolejne kroki poziomowania produkcji.
7. Dostosowanie zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego do popytu – Analiza warunków dostosowania zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego do popytu. Ustalanie asortymentu wyrobów produkowanych na zamówienie i na magazyn. Ustalanie poziomu zapasu wyrobów gotowych przy produkcji na magazyn. Zarządzanie magazynem wyrobów gotowych.
8. Produktywność i efektywność – Pojęcie produktywności i efektywności systemu produkcji. Podstawowe definicje. Miejsce produktywności wśród innych miar oceny wyników. Proces poprawy produktywności. Programy poprawy produktywności. Metody i techniki oceny produktywności. System oceny produktywności w przedsiębiorstwie. Mierniki produktywności: przedsiębiorstwa, systemu produkcji, stanowisk. Efektywność: systemu, stanowiska. Mierniki oceny efektywności. Obszary poprawy produktywności i efektywności. Przykłady działań przynoszących wzrost produktywności i efektywności.

Laboratory classes:
Symulacja biznesu

1. Wprowadzenie do symulatora. Zapoznanie się z symulacją biznesu – logowanie i omówienie zasad gry. Tworzenie własnego biznesu – rynki docelowe, strategia, nazwa, badania marketingowe.
2. Podjęcie podstawowych decyzji – etap 1. Konstrukcja misji, analiza otoczenia rynkowego, analiza badań marketingowych.
3. Podjęcie podstawowych decyzji – etap 2. Tworzenie sieci sprzedaży, określenie rynków docelowych, asortymentu, plan marketingowy, zdolności produkcyjne, itp.
4. Rozgrywka – etap 3. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, itp.
5. Rozgrywka – etap 4. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, itp.
6. Rozgrywka – etap 5. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, itp.
7. Analiza etapów 6-12 i podsumowanie gry.
8. Samodzielne przeprowadzenie rozgrywki etapów 6-12, w tym:
A. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, itp – etap 6.
B. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, itp – etap 7.
C. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, itp – etap 8
D. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, analiza zapasów produkcji w toku, materiałowych i wyrobów gotowych, itp – etap 9.
E. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, analiza zapasów produkcji w toku, materiałowych i wyrobów gotowych, analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych, itp – etap 10.
F. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, analiza zapasów produkcji w toku, materiałowych i wyrobów gotowych, analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych, strategiczna karta wyników, analiza zarządzania przedsiębiorstwem, itp – etap 11.
G. Podjęcie bieżących decyzji: nowe biura, kolejni sprzedawcy, kolejne rynki, asortymenty (tworzenie nowych produktów), reklama, produkcja, sprzedaż, analiza finansowa, plan rozwoju R&D, plan strategiczny, analiza jakości produkcji, analiza niezawodności, analiza zapasów produkcji w toku, materiałowych i wyrobów gotowych, analiza wskaźników ekonomiczno-finansowych, strategiczna karta wyników, analiza zarządzania przedsiębiorstwem, analiza wyników BSC, itp – etap 12.
H. Zakończenie rozgrywki – podsumowanie. Analiza podejmowanych działań i ocena przedsiębiorstw.

Workshops:
Analiza systemu produkcji

1. Analiza opłacalności asortymentu produkcji metodą przychód-marża oraz metodą Druckera.
2. Analiza opłacalności asortymentu produkcji w różnych warunkach wykorzystania zdolności produkcyjnej.
3. Wykorzystanie norm zużycia materiałów do kontroli zużycia materiałów w produkcji. Zastosowanie metod normowania zużycia materiałów.
4. Tworzenie budżetów cząstkowych dla hipotetycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego (budżet sprzedaży, budżet produkcji, budżet zużycia materiałów bezpośrednich, budżet zakupu materiałów bezpośrednich, budżet robocizny bezpośredniej, budżet kosztów wydziałowych).
5. Porównanie sposobu i kosztów funkcjonowania systemu produkcji na zamówienie i na magazyn dla hipotetycznego przedsiębiorstwa.
6. Zastosowanie sita Glendaya do analizy hipotetycznego przepływu produkcji. Propozycje dotyczące poziomowania produkcji dla podanych warunków przepływu.
7. Ustalanie poziomu zapasu wyrobów gotowych gwarantującego ciągłość obsługi klenta. Zarządzanie magazynem wyrobów gotowych.
8. Stopień wykorzystania mocy wytwórczych. 4xP – poprawa produktywności personelu produkcji. Elastyczność procesu EPE. Efektywność wykorzystania stanowisk OEE – OEE G oraz OEE T. Analiza i bilansowanie rezerw produkcyjnych. WIP to SWIP. FTT. DDT
9. Wyznaczanie wartości: T, I&I, OE, NP, ROI, TRS, TRP
10. Wyznaczanie wartości: VA, Ct, Co, WIP, DOH, ADD, T, OEE, EPE, FTT, SPP, OTS, DDT.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Workshops participation 15 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 3 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z uzyskanych ocen pozytywnych: 51% ocena z egzaminu, 25% ocena z zaliczenia, 24% ocena z laboratorium (ocena z gry). Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna z 2 pozytywnie zaliczonych kolokwiów w trakcie semestru. Ocena z laboratoriów to ocena wygenerowana przez symulator biznesu na podstawie narzędzia BSC.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania produkcją

Recommended literature and teaching resources:

1. Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2007.
2. Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości. Wydawnictwo Dyfin. Warszawa 2009.
3. Dohn K., Studium oceny procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2008.
4. Dudek M., Szczupłe systemy wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
5. Dudek M., Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
6. Hopp W. J., Spearman M. L., Factory physics. Wydawnictwo McGraw-Hill. New York 2001.
7. Imai M., Gemba. Kaizen. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa 2006.
8. Kosieradzka A. (red) Podstawy zarządzania produkcją. Ćwiczenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2008.
9. Kosieradzka A., Lis S., Produktywność. Metody analizy i oceny tworzenia programów popraw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000.
10. Lis S. (red.) Vademecum produktywności. Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 1999.
11. Lisiński M., Ostrowski B., Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Antykwa 2006.
12. Rother M., Harris R., Tworzenie ciągłego przepływu, Wroclaw Center for Technology Transfer, Wrocław 2004.
13. Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001.
12. Więznowski A., Sosnowski M., Szlachetka P., Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych i usług. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Dudek M., Szczupłe systemy wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
2. Dudek M., Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
3. Dudek M., Sobczak J., Ziętara P., Szczupłe projektowanie systemów produkcji klasy światowej, [w:] Dudek M., Madyda A., Sala D., Waszkielewicz W., (red.) Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji. Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2014.
4. Dudek M., Workplace organization as a tool of restructuring of production systems, [w:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T., (red.), Contemporary economies in the face of new challenges. Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
5. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Scriptorium Textura. Kraków 2001.

Additional information:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Zaliczenie kolokwiów z ćwiczeń z nabytych w trakcie zajęć umiejętności w zakresie rozwiązywania wybranych problemów.
1.2. Samodzielne wykonanie przydzielonych do realizacji zadań w ramach przyjętej funkcji w symulacji biznesu.
1.3. Zdanie egzaminu w formie pisemnej.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
2.1. Wykłady nieobowiązkowe.
2.2. Ćwiczenia warsztatowe i laboratoryjne obowiązkowe.
2.3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący w porozumieniu ze studentem.
3. Oceny:
3.1. Nieuzyskanie jakiegokolwiek zaliczenia skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
3.2. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3. Ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.