Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zaawansowane systemy produkcji
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-203-PR-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Production Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Obrzud Jacek (jobrzud@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanych systemów wykorzystywanych do doskonalenia przedsiębiorstw produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu produkcji w klasie światowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować prace remontowe ZIP2A_U01 Project
M_U002 Potrafi wskazać działania generujące straty, sklasyfikować je i wycenić kosztowo ZIP2A_U08 Test
Knowledge
M_W001 Definiuje działania podejmowane w filarach WCM w szczególności w obszarach profesjonalnego i autonomicznego utrzymania ruchu ZIP2A_W11 Examination
M_W002 Definiuje elementy systemów produkcji w klasie światowej (bazę, filary, itp.) ZIP2A_W11 Examination
M_W003 Definiuje podstawowe systemy doskonalenia produkcji ZIP2A_W11 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować prace remontowe - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi wskazać działania generujące straty, sklasyfikować je i wycenić kosztowo - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Definiuje działania podejmowane w filarach WCM w szczególności w obszarach profesjonalnego i autonomicznego utrzymania ruchu + - - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje elementy systemów produkcji w klasie światowej (bazę, filary, itp.) + - - - - - - - - - -
M_W003 Definiuje podstawowe systemy doskonalenia produkcji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Systemy doskonalenia produkcji (WCM, ME, xPS)
2. Budowa systemów produkcji w klasie światowej.
3. Koncepcje bazowe i zbiory dobrych praktyk.
4. Wdrożenia systemów produkcji w klasie światowej.
5. Filary systemów produkcji w klasie światowej.
6. Strategie i systemy obsługi urządzeń, nowoczesne systemy eksploatacji.

Workshops:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Workshops participation 15 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 12 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z uzyskanych ocen pozytywnych: 51% ocena z egzaminu, 49% ocena z zaliczenia. Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna z pozytywnie zaliczonego kolokwium oraz projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania produkcją

Recommended literature and teaching resources:

1. Bednarek M., Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2007.
2. Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości. Wydawnictwo Dyfin. Warszawa 2009.
3. Dudek M., Szczupłe systemy wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
4. Dudek M., Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Dudek M., Sobczak J., Ziętara P., Szczupłe projektowanie systemów produkcji klasy światowej, [w:] Dudek M., Madyda A., Sala D., Waszkielewicz W., (red.) Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji. Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2014.
2. Dudek M., Workplace organization as a tool of restructuring of production systems, [w:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T., (red.), Contemporary economies in the face of new challenges. Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
3. Dudek M., Dedykowane systemy produkcyjne (xPS). Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Rozwój organizacji w teorii i praktyce zarządzana. Wydawnictwo PTE. Łódź 2012.
4. Dudek M., Produkcja w klasie światowej – fanaberia najbogatszych czy standard w zarządzaniu produkcją?,Przegląd Organizacji nr 3/2012.
5. Dudek M., Produkcja w klasie światowej, czyli przystanek na drodze ku doskonałości produkcji. Przegląd Organizacji nr 5/2012.
6. Dudek M. Zwinność produkcji czyli niskokosztowa elastyczność systemu. Przegląd Organizacji nr 9/2013.
7. Dudek M., Ryrych M., Sieniawski K., Utilization of agent-based modeling in manufacturing systems. [w:] Dudek M., Howaniec H., Waszkielewicz W., (red.) Management and production engeneering. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012.
8. Dudek M., Czajka K., Modelowanie symulacyjne w usprawnianiu procesów produkcji. [w:], Borowiecki R., Jaki A., (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
9. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Scriptorium Textura. Kraków 2001.
10. Dudek M., Szczupłe systemy wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.
11. Dudek M., Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania. Difin. Warszawa 2016.

Additional information:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Zaliczenie kolokwum z nabytych w trakcie zajęć umiejętności w zakresie rozwiązywania wybranych problemów.
1.2. Samodzielne wykonanie projektu.
1.3. Zdanie egzaminu w formie pisemnej.
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach:
2.1. Wykłady nieobowiązkowe.
2.2. Ćwiczenia warsztatowe i laboratoryjne obowiązkowe.
2.3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący w porozumieniu ze studentem.
3. Oceny:
3.1. Nieuzyskanie jakiegokolwiek zaliczenia skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
3.2. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3. Ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.