Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management of Product Development
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-205-PR-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Production Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma zapoznać studenta z procesem rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwie i nauczyć korzystania z marketingowych narzędzi wspomagających ten proces

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi zorganizować i zrealizować proces generowania pomysłów na nowe produkty w technologicznym cyklu życia produktu za pomocą technik grupowego podejmowania decyzji ZIP2A_K04 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować proces rozwoju nowego, hipotetycznego produktu zgodnie z różnymi koncepcjami modelów rozwoju nowego produktu ZIP2A_U08 Project
M_U002 Umie określić ekonomiczną zasadność rozwoju asortymentu produktów z wykorzystaniem metod portfelowych analizy asortymentu ZIP2A_U04 Test,
Execution of exercises
M_U003 Potrafi wykorzystać Internet w gromadzeniu danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rozwoju nowego produktu ZIP2A_U15 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Opisuje i wyjaśnia różnice pomiędzy klasycznym cyklem życia produktu, innymi cyklami życia produktu oraz technologicznym cyklem życia produktu ZIP2A_W01 Test
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu zarządzania marką niezbędną do podejmowania decyzji w zakresie rozwoju produktu ZIP2A_W16 Test
M_W004 Posiada wiedzę o stosowaniu ekologicznych technologii w procesie rozwoju nowego produktu ZIP2A_W09 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi zorganizować i zrealizować proces generowania pomysłów na nowe produkty w technologicznym cyklu życia produktu za pomocą technik grupowego podejmowania decyzji - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować proces rozwoju nowego, hipotetycznego produktu zgodnie z różnymi koncepcjami modelów rozwoju nowego produktu + - - + - - - - - - -
M_U002 Umie określić ekonomiczną zasadność rozwoju asortymentu produktów z wykorzystaniem metod portfelowych analizy asortymentu + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać Internet w gromadzeniu danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rozwoju nowego produktu + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Opisuje i wyjaśnia różnice pomiędzy klasycznym cyklem życia produktu, innymi cyklami życia produktu oraz technologicznym cyklem życia produktu + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu zarządzania marką niezbędną do podejmowania decyzji w zakresie rozwoju produktu + - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę o stosowaniu ekologicznych technologii w procesie rozwoju nowego produktu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Zarządzanie rozwojem produktu

Miejsce polityki produktu w koncepcji marketingu – mix
Struktura produktu, jego poziomy, wyposażenie produktu
Klasyfikacje produktów
Asortyment przedsiębiorstwa – długość, szerokość, głębokość i spójność asortymentu
Modele rozwoju produktu
Koncepcje cyklu życia produktu
Technologiczny cykl życia produktu
Etapy rozwoju nowego produktu
Zarządzanie marką produktu

Project classes:

Klasyfikacje produktów i ich implikacje dla różnych koncepcji marketingu
Analiza cyklu życia produktu
Analiza asortymentu przedsiębiorstwa, metody portfelowe analizy asortymentu
Generowanie pomysłów w procesie rozwoju nowego produktu
Pozyskiwanie informacji w procesie rozwoju produktu
Wykorzystywanie internetowych technik gromadzenia i analizy danych w rozwoju produktu
Projektowanie marki produktu, elementy zarzadzania marką produktu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 5 h
Preparation for classes 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen: kolokwium zaliczeniowego (50%), projektu zaliczeniowego (30%) oraz ćwiczeń wykonywanych na zajęciach (20%).

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Ireneusz P. Rutkowski – Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, PWE 2007
Ireneusz P. Rutkowski – Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, PWE 2011
Alicja Sosnowska – Zarządzanie nowym Produktem, Wydawnictwo SGH Warszawa 2007
Linda Gorchels – Zarządzanie produktem. Od badań i rozwoju do budżetowania reklamy, Onepress 2007
Marzanna K. Witek-Hajduk – Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer, 2011
Wirkus Marek, Lis Anna – Planowanie i rozwój nowych produktów. Aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe, CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw 2015

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wybrane czynniki wpływające na cykl życia produktu — Selected features correlated with life cycle concept / RYŚ Adam // W: 22 [Dwudzieste drugie] międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Zielona Góra 14–15 maja 2001. T. 4 : Zarządzanie / Politechnika Zielonogórska. — [Zielona Góra : PZ, 2001]. — Opis częśc. wg. okł. — S. 62–69. — Bibliogr. s. 68–69

Wykorzystanie marketingowych badań jakościowych w procesie projektowania nowego produktu — Use of marketing research in bringing new product into market / A. RYŚ, D. SALA // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XI konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 25–27 czerwca 2003 / red. nauk. Ryszard Budzik ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 32). — S. 292–300. — Bibliogr. s. 300, Summ.

Planowane postarzanie produktu – wyniki badań — [Planned product obsolescence – test results] / Adam RYŚ // W: Gospodarka – zmiany – zarządzanie : IV międzynarodowa konferencja naukowa : biuletyn : [3 grudnia 2015, Sosnowiec] / Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas. — [Sosnowiec : s. n.], 2015. — S. 5

Planowane postarzanie produktu – analiza zjawiska — Planned product obsolescence – analysis of the phenomenon / Adam RYŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2015 z. 1, s. 121–128. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Summ.

Badanie percepcji zjawiska planowego postarzania produktów — Survey on reception of planned product obsolescence / Adam RYŚ // Marketing i Zarządzanie ; ISSN 2450-775X. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN: 1509-0507. — 2017 nr 3, s. 231–244. — Bibliogr. s. 243–244, Streszcz., Summ.. — tekst: https://wnus.edu.pl/miz/file/article/view/10867.pdf

Zarządzanie projektem wdrożenia nowego produktu – studium przypadku — [Project management of launching a new product : a case study] / Beata TARCZYDŁO // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo UE, 2009. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 129). — ISBN: 978-83-7417-445-9. — S. 596–605

Additional information:

Forma weryfikacji efektów kształcenia:
- podczas zajęć ćwiczeniowych ocenie podlegają: zadania realizowane w grupach kilkuosobowych, zadania indywidualne jako prace stanowiące przygotowanie do zajęć, przygotowywane sprawozdania i prezentacje, projekt realizowany w kilkuosobowych grupach projektowych;
- warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest realizacja wszystkich zadań podlegających ocenie w trakcie semestru;
- podczas wykładów mogą być realizowane zadania oraz studia przypadku – wiedza z tych zadań będzie podlegać ocenie podczas kolokwium zaliczeniowego;
- kolokwium zaliczeniowe uwzględnia treści wykladów oraz zagadnienia teoretyczne omawiane podczas ćwiczeń audytoryjnych.

W razie uzyskania oceny niedostatecznej z kolokwium w trakcie semestru, student ma prawo dwukrotnie przystąpić do kolokwium poprawkowego w sesji egzaminacyjnej. Dodatkowe terminy kolokwium będą ustalane przez prowadzącego. Ostateczna ocena z kolokwium zaliczeniowego, wliczana do oceny końcowej z modułu, jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z kolokwium.

Ćwiczenia są obowiązkowe, zaś tryb i sposób odrabiania nieobecności ustala prowadzący.

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.