Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma Thesis
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZIP-2-303-PR-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Production Management
Field of study:
Management and Production Engineering
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób logiczny i spójny przedstawić w formie pisemnej wyniki badań ZIP2A_K05 Diploma thesis
Skills
M_U001 Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie streszczenie w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych ZIP2A_U11 Diploma thesis
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu sposobów rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji ZIP2A_W02 Diploma thesis
M_W002 Ma wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania i wykorzystania danych pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące ZIP2A_W15 Diploma thesis
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób logiczny i spójny przedstawić w formie pisemnej wyniki badań - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie streszczenie w języku obcym przedstawiające wyniki własnych badań naukowych - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu sposobów rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania i inżynierii produkcji - - - - - - - - - + -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu możliwości pozyskiwania i wykorzystania danych pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące - - - - - - - - - + -
Module content
Others:
Praca dyplomowa

Przygotowanie w formie pisemnej pracy dyplomowej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 500 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Diploma thesis preparation 500 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę wystawia i wpisuje do indeksu promotor pracy. Proponuje się, aby ocena wpisywana do indeksu zależała od stopnia zaawansowania przygotowania pracy lub oceniane były postępy w przygotowywaniu pracy. Nie musi to być ta sama ocena, którą student uzyskuje z recenzji pracy od promotora.

Prerequisites and additional requirements:

Ocena wpisywana do indeksu musi być uzyskana przed końcem semestru zgodnie z Regulaminem Studiów. W przypadku nie złozenia pracy w terminie przewidzianym regulaminem studiów, student zostaje skreślony za brak zarejestrowania pracy. Od daty takiego skreślenia przysługuję mu rok na reaktywację na obronę pracy.

Recommended literature and teaching resources:

Dobierana zgodnie z tematyką pracy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Pracę redagować zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie www Wydziału Zarządzania (np. Metodyka pisania prac)