Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modern Management Concepts
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-102-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 wyjaśnia istotę modyfikacji procesu zarządzania w związku z globalizacją i wzrostem konkurencyjności gospodarki ZP2A_K06, ZP2A_K05 Activity during classes
Skills
M_U001 Adaptuje możliwość zastosowania nowych metod zarządzania celem podniesienia efektywności przedsiębiorstwa ZP2A_U04, ZP2A_U14, ZP2A_U10, ZP2A_U17, ZP2A_U12, ZP2A_U15, ZP2A_U07 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Klasyfikuje przebieg procesu zarządzania i jego składowych w warunkach rosnącej dynamiki otoczenia i zmian funkcjonowania gospodarki rynkowe. ZP2A_W22, ZP2A_W15 Activity during classes,
Examination
M_W002 Zna i potrafi zinterpretować przebieg procesu zarządzania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu ZP2A_W15 Activity during classes,
Test,
Examination
M_W003 Rozpoznaje i wyjaśnia zależności zachodzące między warunkami otoczenia a modelami organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem struktur organizacyjnych ZP2A_W22, ZP2A_W21 Activity during classes,
Test
M_W004 Rozpoznaje istotę zmian w aspekcie formułowania celów przedsiębiorstwa ZP2A_W17 Activity during classes,
Execution of exercises
M_W005 Zaprojektuje nowe rozwiązanie w systemie organizacji i dokona oceny przewidywanych efektów. ZP2A_W09, ZP2A_W20, ZP2A_W07, ZP2A_W08 Activity during classes,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 wyjaśnia istotę modyfikacji procesu zarządzania w związku z globalizacją i wzrostem konkurencyjności gospodarki - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Adaptuje możliwość zastosowania nowych metod zarządzania celem podniesienia efektywności przedsiębiorstwa - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Klasyfikuje przebieg procesu zarządzania i jego składowych w warunkach rosnącej dynamiki otoczenia i zmian funkcjonowania gospodarki rynkowe. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i potrafi zinterpretować przebieg procesu zarządzania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu + + - - - - - - - - -
M_W003 Rozpoznaje i wyjaśnia zależności zachodzące między warunkami otoczenia a modelami organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem struktur organizacyjnych + + - - - - - - - - -
M_W004 Rozpoznaje istotę zmian w aspekcie formułowania celów przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W005 Zaprojektuje nowe rozwiązanie w systemie organizacji i dokona oceny przewidywanych efektów. - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Organizacja w różnych znaczeniach, ewolucja struktur organizacyjnych
2. Koncepcyjne podstawy zarządzania w gospodarce rynkowej
3. Wpływ zmian w otoczeniu na proces zarządzania i struktury organizacyjne
4. Organizacja wirtualna i sieciowa, przedsiębiorstwo fraktalne
5. Klasyfikacja współczesnych orientacji i koncepcji zarządzania (klient, jakość,
wartość, wynik, innowacje, wiedza, procesy itd) z uwzględnieniem ujęcia
historycznego
6. Wpływ zmian w otoczeniu na proces zarządzania i struktury organizacyjne
7. Sytuacyjne teorie kierowania
8. Współczesne szkoły zarządzania – przegląd

Auditorium classes:

1. Ewolucyjny charakter modyfikacji procesu zarządzania w aspekcie rozwoju nauk o zarządzaniu
2. Przegląd klasycznych i nowoczesnych koncepcji zarządzania
3. Zastosowanie wybranych metod zarządzania w praktyce

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 42 h
Participation in auditorium classes 28 h
Realization of independently performed tasks 36 h
Examination or Final test 2 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest ustalana na podstawie wyniku egzaminu (0,6) oraz oceny z zaliczenia ćwiczeń (0,4).

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Allaire Y., Firsirotue M.E.: Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa 2000
Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2004
Czekaj J., Lisiński M., (red.) Rozwój koncepcji i metod zarządzania, UE w Krakowie, Kraków 2011
Drucker P., Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN Warszawa 1999
Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000
Durlik I.: Strategie zarządzania, Placet, Warszawa 2006 Ford H., Dziś i jutro, ProdPress, Wrocław 2007
Goldratt E., Cox J., Cel, Werbel, Warszawa 2000
Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006
Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie technologiami. Zaawansowane
technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008
Imai M., Gemba Kaizen, MT Biznes 2006
Kaplan R.S. , Norton D.P.: Strategiczna karta wyników Jak przełożyć strategię
na działanie, PWN, Warszawa 2010
Liker J., Droga Toyoty, MT Biznes 2005
Nizard G.: Metamorfozy przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1998
Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002
Porter M.E.: Strategia konkurencji, MT Biznes, Warszawa 2010
Rother M., Shook J., Naucz się widzieć, WCfTT, Wrocław 2003
Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa
2014
Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
Strategor : Zarzadzanie firmą, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE,
Warszawa 2010
Wernecke H. – J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, PWN, Warszawa 1999
Womack J., Jones D., Roos D., Maszyna która zmieniła swiat, ProdPress, Wrocław 2008
Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania , PWE, Warszawa 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wykres Yamazumi jako technika Muda Hunting w doskonaleniu procesów pracy w przemyśle motoryzacyjnym — Yamazumi chart as Muda Hunting technique in improving work processes in the automotive industry / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 542–554.

Wykorzystanie metody MOST w krytycznej analizie i ocenie — MOST method usage in the critical analysis and assessment / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012.

Innowacyjność sieciowa a proces tworzenia wartości na przykładzie przedsiębiorstw sektora nowych technologii — Net innovation and the value creation process, the case of new-technology based firms / Paweł FILIPOWICZ // W:Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin. — Poznań :Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 171). — ISBN: 978-83-7417-575-3. — S. 72–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Summ.

Koncepcja proinnowacyjnej strategii a zarządzanie procesami przedsiębiorstwa — Proinnovative strategy conception and company process management / Paweł FILIPOWICZ // W: Koncepcje, modele, metody i techniki zarządzania : monografia = Concepts, models, methods and techniques of management / red. nauk. Honorata Howaniec, Aneta Madyda, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-85-1. — S. 78–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz.

Model sieciowy rozwoju innowacyjności a społecznościowa koncepcja tworzenia wartości — Innovation development net model and the conception of customer community value creation / Paweł FILIPOWICZ // W: Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach : praca zbiorowa = Conditions, trends and results of development of industry and services in Poland / pod red. Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. — Katowice : TNOiK. Oddział, 2011. — (Nowoczesność przemysłu i usług). — ISBN: 978-83-85587-28-6. — S. 157–168. — Bibliogr. s. 167–168, Streszcz., Summ.

Strategia technologiczna jako wyznacznik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP — [Technology strategy as the determinant of SME sector innovativeness development] / Paweł FILIPOWICZ // W: Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : innowacje, technologie, kryzys / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. — Warszawa : Difin, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7641-442-3. — S. 191–208. — Bibliogr. s. 208

Zarządzanie proinnowacyjne technologią w kształtowaniu strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa : aspekty teoretyczne i praktyczne — Pro-innovation technology management in company competitive strategy formation : theoretical and practical aspects / Paweł FILIPOWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 256, 1 s.. — Bibliogr. s. 246–257, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-631-4

Additional information:

Na wniosek studentów możliwe jest przeprowadzenie egzaminu zerowego w terminie innym niż w sesji.