Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Company Finance Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-203-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Surowiec Anna (asurow2@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać metody wyceny wartości przedsiębiorstwa przygotowując wcześniej plan finansowy ZP2A_U04, ZP2A_U02, ZP2A_U08 Execution of exercises
M_U002 Potrafi oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa, objaśniać ewentualne symptomy zagrożeń ZP2A_U05, ZP2A_U06 Execution of exercises,
Execution of a project,
Activity during classes
M_U003 Potrafi dokonać analizy źródeł finansowania inwestycji ZP2A_U05, ZP2A_U04 Execution of exercises
M_U004 Potrafi objaśnić cele i funkcje zarządzania aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie ZP2A_U04 Execution of exercises,
Activity during classes,
Examination
M_U005 Potrafi skonstruować całościowy plan finansowy przedsiębiorstwa ZP2A_U04, ZP2A_U02, ZP2A_U08 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Definiuje cele i zakres zarządzania finansami oraz podstawowe decyzje w obszarze zarządzania finansami tj. decyzje inwestycyjne i finansowe ZP2A_W01, ZP2A_W02 Activity during classes,
Examination
M_W002 Definiuje rodzaje ryzyka w decyzjach inwestycyjnych oraz sposoby jego eliminowania ZP2A_W04, ZP2A_W12 Execution of exercises,
Examination
M_W003 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji ZP2A_W01, ZP2A_W13 Execution of a project,
Examination
M_W004 Wyjaśnia czynniki determinujące wyniki finansowe ZP2A_W15 Execution of exercises,
Activity during classes,
Examination
M_W005 Opisuje użyteczność informacyjną podstawowych sprawozdań finansowych ZP2A_W14, ZP2A_W12, ZP2A_W11 Execution of exercises,
Activity during classes,
Examination
M_W006 Definiuje i wyjaśnia pojęcie struktury kapitałowej oraz czynników ją determinujących ZP2A_W14, ZP2A_W12 Execution of exercises,
Activity during classes,
Examination
M_W007 Definiuje koncepcje zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wyjaśnia czynniki tworzące wartość przedsiębiorstwa ZP2A_W14 Execution of exercises,
Activity during classes,
Examination
M_W008 Opisuje i potrafi dokonać porównania różnych źródeł finansowania ZP2A_W12 Execution of a project,
Examination
M_W009 Opisuje podstawowe kategorie związane z zarządzaniem płynnością finansową w przedsiębiorstwie ZP2A_W15 Execution of exercises,
Activity during classes,
Examination
M_W010 Wyjaśnia metody i narzędzia stosowane w zaawansowanej analizie finansowej, definiuje i objaśnia mierniki wartości dodanej ZP2A_W10, ZP2A_W12, ZP2A_W15 Execution of exercises,
Activity during classes,
Examination
M_W011 Wyjaśnia cele i narzędzia budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie ZP2A_W14, ZP2A_W12 Execution of exercises,
Activity during classes,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać metody wyceny wartości przedsiębiorstwa przygotowując wcześniej plan finansowy + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa, objaśniać ewentualne symptomy zagrożeń + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać analizy źródeł finansowania inwestycji + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi objaśnić cele i funkcje zarządzania aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi skonstruować całościowy plan finansowy przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje cele i zakres zarządzania finansami oraz podstawowe decyzje w obszarze zarządzania finansami tj. decyzje inwestycyjne i finansowe + + - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje rodzaje ryzyka w decyzjach inwestycyjnych oraz sposoby jego eliminowania + + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji + - - - - - - - - - -
M_W004 Wyjaśnia czynniki determinujące wyniki finansowe + + - - - - - - - - -
M_W005 Opisuje użyteczność informacyjną podstawowych sprawozdań finansowych + + - - - - - - - - -
M_W006 Definiuje i wyjaśnia pojęcie struktury kapitałowej oraz czynników ją determinujących + + - - - - - - - - -
M_W007 Definiuje koncepcje zarządzania wartością przedsiębiorstwa, wyjaśnia czynniki tworzące wartość przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W008 Opisuje i potrafi dokonać porównania różnych źródeł finansowania + + - - - - - - - - -
M_W009 Opisuje podstawowe kategorie związane z zarządzaniem płynnością finansową w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
M_W010 Wyjaśnia metody i narzędzia stosowane w zaawansowanej analizie finansowej, definiuje i objaśnia mierniki wartości dodanej + + - - - - - - - - -
M_W011 Wyjaśnia cele i narzędzia budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania finansami – cel i przedmiot zarządzania finansami, kryterium maksymalizacji wartości firmy, interakcje decyzji inwestycyjnych i decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.
2. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych – Bilans – główne źródło informacji o sytuacji majątkowej; rachunek zysków i strat – informacja o wyniku finansowym; informacja dodatkowa – treść i elementy; rachunek z przepływów środków pieniężnych, jego treść i elementy; zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; sprawozdanie z działalności jednostki.
3. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – ocena płynności finansowej – zarządzanie elementami kształtującymi płynność finansową jednostki; analiza kapitału obrotowego netto; ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa, analiza sprawności działania, analiza rentowności przedsiębiorstwa, ocena rynkowej wartości przedsiębiorstwa, analiza czynników kształtujących wynik finansowy, model Du Ponta; wykorzystanie analizy finansowej do przewidywania upadłości firmy, ograniczenia analizy finansowej; mierniki wartości dodanej w analizie finansowej.
4. Teoria struktury kapitału, koszt kapitału – dźwignia finansowa; opłacalność korzystania z kapitału zewnętrznego; leasing, factoring, opłacalność źródeł finansowania, struktura kapitału a wartość firmy.
5. Ryzyko i mechanizmy dźwigni w działalności przedsiębiorstwa.
6. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie – metoda zmian proporcjonalnych; sprawozdania finansowe pro forma; metoda zintegrowanego planowania finansowego.
7. Preliminowanie wydatków kapitałowych – budżetowanie kapitałowe – proste (statyczne) techniki oceny inwestycji; techniki oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (NPV – metoda wartości zaktualizowanej netto, IRR – metoda wewnętrznej stopy zwrotu, MIRR – zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu); ryzyko w decyzjach inwestycyjnych.
8. Koncepcje wartości a wartość przedsiębiorstwa – pojęcie wartości; wartość firmy w ujęciu księgowym; przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny; nośniki wartości przedsiębiorstwa
9. Wycena wartości przedsiębiorstw – metody majątkowe; metoda wartości księgowej; metoda wartości likwidacyjnej; metoda wartości odtworzeniowej; metody porównawcze (rynkowe); metody mieszane; metody dochodowe.
10. Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF – istota i założenia DCF; rodzaje przepływów pieniężnych; średni ważony koszt kapitału WACC; koszt kapitału własnego na podstawie modelu wyceny aktywów CAPM; współczynnik siły ryzyka beta (β), ustalanie kosztu kapitału obcego.
11. Kreacja wartości przedsiębiorstwa i metoda pomiaru – EVA® – wprowadzenie i interpretacja, szacowanie miernika, korzyści z zastosowania EVA w organizacji.
12. Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa – stopy procentowe, kursy walut, ryzyko inwestycji zagranicznych.

Auditorium classes:

1. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (analiza pionowa, pozioma, analiza wskaźnikowa).
2. Opłacalność korzystania z kapitału zewnętrznego.
3. Porównanie opłacalności różnych źródeł finansowania.
4. Analiza typowych strategii finansowych przedsiębiorstwa.
5. Planowanie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto.
6. Konstrukcja planu finansowego przedsiębiorstwa metodą stałego procentu od sprzedaży.
7. Preliminowanie wydatków kapitałowych – budżetowanie kapitałowe.
8. Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych – mierniki proste i dyskontowe.
9. Metody analizy ryzyka w przedsięwzięciach inwestycyjnych.
10. Wycena wartości przedsiębiorstwa – metody majątkowe, dochodowe i mieszane.
11. Zastosowanie mierników wartości dodanej w ocenie działalności i w prognozach finansowych.
12. Metoda zintegrowanego planowania finansowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 154 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 42 h
Participation in auditorium classes 28 h
Contact hours 20 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona:
Ocena końcowa = 40% ocena z ćwiczeń + 60% ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu podstaw ekonomii, rachunkowości, matematyki finansowej

Recommended literature and teaching resources:

1. Eugene E. Brigham.: Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1996
2. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 1999.
3. Szablewski, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Warszawa Poltext 2004
4. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007
5. Richard A. Brealey, Stewart C. Sajers: Podstawy finansów przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1999.
6. Rutkowski A., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2002,
7. Czekaj J, Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, podstawy teorii, PWN, Warszawa 2002
8. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B., Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015;
2. Bek-Gaik B., Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013;
3. Bek-Gaik B., Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński nr 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013 nr 59 Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, s. 21–37;
4. Bek-Gaik B., Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym – podejście standardowe czy indywidualne? [W:] S. Sojak (red.) Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, S. 85–102;
5. Bek-Gaik B., Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji [W:] D.Cichoń, K.Jurek, B.Rogatko (red.), Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium, Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012, S. 405–436;
6. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016 nr 1 (79) Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością, s. 767–783.

Additional information:

Do przystąpienia do egzaminu wymagane jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym syllabusie obowiązuje REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Regulamin ćwiczeń audytoryjnych z przedmiotu Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw w roku akademickim 2016/2017

§1 Obecności
1.Obecność studenta jest obowiązkowa na ćwiczeniach audytoryjnych.
2.Uczestnictwo studenta w zajęciach potwierdzane jest wpisem studenta na listę obecności.
3.Każdą nieobecność student zobowiązany jest usprawiedliwić na pierwszych ćwiczeniach audytoryjnych następujących po ustaniu przyczyny nieobecności, poprzez okazanie prowadzącemu zwolnienia lekarskiego poświadczającego niezdolność studenta do uczestnictwa w zajęciach.
4.W nadzwyczajnych sytuacjach prowadzący zajęcia może uznać również inne formy usprawiedliwienia niż wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5.Student w celu uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych musi uczestniczyć w co najmniej połowie zajęć.
6. W przypadku zaistnienia nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach student zobowiązany jest do zaliczenia tych zajęć w formie odpowiedzi ustnej obejmującej całość materiału przewidzianego w syllabusie przedmiotu dla ćwiczeń audytoryjnych po zakończeniu ostatnich zajęć w semestrze.
7. Student zobowiązany jest nadrobić we własnym zakresie zagadnienia omawiane na zajęciach na których był nieobecny.
§2 Obowiązki studenta
1. Student zobowiązany jest być przygotowywanym na każde zajęcia.
2. Student zobowiązany jest posiadać wiedzę z zakresu wymagań wstępnych i dodatkowych wskazanych w syllabusie przedmiotu.
3. Student zobowiązany jest znać zagadnienia omawiane na wszystkich ćwiczeń audytoryjnych i wykładach poprzedzających zajęcia oraz zagadnienia zadane do samodzielnego przygotowania przez prowadzącego na dane zajęcia.
4. Skutkiem naruszenie przez studenta ust. 1-3 niniejszego paragrafu jest ocena niedostateczna z aktywności, stwierdzana przez prowadzącego.
§3 Ocena postępów kształcenia
1. Określa się następujące sposoby oceny postępów kształcenia studenta:
a) kolokwia,
b) pisemne prace kontrolne,
c) odpowiedź ustna,
d) prace domowe,
e) prace na zajęciach,
f) aktywność na zajęciach.
2. Kolokwia zapowiadane z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym i obejmują partie materiału wskazane przez prowadzącego zajęcia.
3. Pisemne prace kontrolne nie są zapowiadane i obejmują materiał omawiany na trzech zajęciach bezpośrednio poprzedzających zdarzenie.
4. Odpowiedź ustna odbywa się na zajęciach i obejmuje materiał omawiany na trzech zajęciach bezpośrednio poprzedzających zdarzenie.
5. Prace domowe wykonywane są w domu.
6. Prace na zajęciach są to wszelkie zadania zlecone przez prowadzącego w toku zajęć.
7. Aktywność na zajęciach jest to forma dodatkowej aktywności studenta.
8. Studentowi, który nie uzyskał zaliczenia z kolokwium przysługuje prawo do poprawkowego zaliczenia. W przypadku nie uzyskania zaliczenia z kolokwium poprawkowego, kolejne poprawkowe zaliczenie nie przysługuje.
9. Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z którejkolwiek z form oceny wskazanych w ust. 1 pkt b-f niniejszego paragrafu ma prawo do poprawkowego zaliczenia w formie poprawkowej odpowiedzi ustnej. Poprawkowa odpowiedź ustna obejmuje całość materiału wskazanego w syllabusie przedmiotu dla ćwiczeń audytoryjnych. W przypadku nie uzyskania zaliczenia z poprawkowej odpowiedzi ustnej, kolejne poprawkowe zaliczenie nie przysługuje.
10. Wszelkie kolokwia poprawkowe i odpowiedzi ustne poprawkowe odbywają się po zakończeniu ostatnich zajęć w semestrze
11. Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący zajęcia stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów, student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia.
§4 Zaliczenie
1. W celu uzyskania zaliczenia student musi uzyskać pozytywne oceny z wszystkich form oceny postępów kształcenia wskazanych w paragrafach wcześniejszych oraz spełniać warunek wskazany w §1 ust. 5 oraz §1 ust. 7.
2. Ocena końcowa z ćwiczeń audytoryjnych obliczana jest zgodnie ze wzorem:
Ocena końcowa z ćwiczeń audytoryjnych = 0,3*ocena z kolokwium nr 1 + 0,3*ocena z kolokwium nr 2 + 0,4*średnia ocen z pozostałych form oceny postępów kształcenia
3. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności prowadzący może podwyższyć ocenę wskazaną w ust. 2 niniejszego paragrafu.
§5 Egzamin
Student, który nie uzyskał zaliczenia zajęć w terminie podstawowym, ma prawo po jego uzyskaniu przystąpić do egzaminu w terminach poprawkowych. Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia zajęć do czasu terminów poprawkowych egzaminu, brak zaliczenia nie usprawiedliwia nieobecności na egzaminie i skutkuje utratą wszystkich terminów egzaminów, które odbyły się przed uzyskaniem zaliczenia.
§6 Przepisy końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.