Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tax Law
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-205-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
SAWICKA JOANNA (jsawicka@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z polskim systemem podatkowym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi prowadzić ewidencję i rozliczenia dla potrzeb podatku VAT, umie sporządzić deklarację podatkową. Potrafi dokonać rozliczenia podatku akcyzowego. ZP2A_U20, ZP2A_U13 Oral answer,
Activity during classes
M_U002 Potrafi dokonać rozliczenia z tytułu podatków przychodowych (rolny, leśny) i majątkowych (od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych). ZP2A_U20, ZP2A_U13 Oral answer,
Activity during classes
M_U003 Potrafi dokonać rozliczenia podatkowego z podatku PIT w zależności od źródła dochodu, wybrać optymalną w danych warunkach formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, wykorzystać prawo do ulg podatkowych, potrafi prowadzić ewidencję podatkową. Potrafi dokonać rozliczenia z tytułu podatku CIT. Potrafi wskazać różnicę między wynikiem finansowym a dochodem do opodatkowania. ZP2A_U20, ZP2A_U13 Oral answer,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna przedmiot i rozumie zasady opodatkowania podatkami obrotowymi (VAT, akcyza, podatek od gier), podatkami przychodowymi (rolny, leśny) oraz podatkami majątkowymi (od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych). ZP2A_W15, ZP2A_W24, ZP2A_W14 Test,
Oral answer
M_W002 Zna podstawowe pojęcia, elementy techniki, klasyfikacje oraz funkcje i zasady podatków. ZP2A_W01, ZP2A_W02 Test,
Oral answer
M_W003 Zna przedmiot i rozumie zasady opodatkowania podatkami dochodowymi (od osób fizycznych, od osób prawnych). ZP2A_W15, ZP2A_W24, ZP2A_W14 Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi prowadzić ewidencję i rozliczenia dla potrzeb podatku VAT, umie sporządzić deklarację podatkową. Potrafi dokonać rozliczenia podatku akcyzowego. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać rozliczenia z tytułu podatków przychodowych (rolny, leśny) i majątkowych (od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych). - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać rozliczenia podatkowego z podatku PIT w zależności od źródła dochodu, wybrać optymalną w danych warunkach formę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, wykorzystać prawo do ulg podatkowych, potrafi prowadzić ewidencję podatkową. Potrafi dokonać rozliczenia z tytułu podatku CIT. Potrafi wskazać różnicę między wynikiem finansowym a dochodem do opodatkowania. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna przedmiot i rozumie zasady opodatkowania podatkami obrotowymi (VAT, akcyza, podatek od gier), podatkami przychodowymi (rolny, leśny) oraz podatkami majątkowymi (od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych). + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia, elementy techniki, klasyfikacje oraz funkcje i zasady podatków. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna przedmiot i rozumie zasady opodatkowania podatkami dochodowymi (od osób fizycznych, od osób prawnych). + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Tematyka wykładów:
1. Pojęcie elementy techniki i klasyfikacji podatków.
2. Funkcje i zasady podatków.
3. Podatki dochodowe.
4. Podatki obrotowe.
5. Podatki przychodowe.
6. Podatki majątkowe.

Auditorium classes:

1. Podatek dochodowy i inne obciążenia przychodu.
2. Podatek od towarów i usług.
3. Podatek akcyzowy.
4. Inne podatki i opłaty.
5. Strategie podatkowe.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa średniej z pozytywnych ocen z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych oraz ocenie z zaliczenia wykładów (waga: 2/3 – wykład, 1/3 – ćwiczenia).
Ocena z ćwiczeń ustalana jest jako średnia arytmetyczna ocen z kartkówek (na każdych ćwiczeniach) oraz ocen z aktywności na zajęciach (rozwiązanie zadań). W przypadku nie uzyskania średniej na poziomie minimum 3,0 w pierwszym terminie, przeprowadzane jest zaliczenie poprawkowe z całości materiału.
Terminy poprawkowe zaliczenia ustalane są z prowadzącym przedmiot.
Przy ustalaniu oceny końcowej brane są pod uwagę oceny z wszystkich terminów zaliczeń, przy czym w przypadku wystawienia pozytywnej oceny końcowej nie może być ona niższa niż 3,0.
Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe. Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Nieobecności można odrabiać poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach z inną grupą (ale tylko w obrębie tego samego tygodnia, czyli tej samej tematyki). Zaległości powstałe wskutek wszelkich nieobecności na ćwiczeniach student wyrównuje samodzielnie. Dwie lub więcej nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach skutkują nieklasyfikowaniem studenta.
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia poprawkowego jest sklasyfikowanie danej osoby w pierwszym terminie lub też usprawiedliwienie nieobecności (do wymaganego limitu).

Prerequisites and additional requirements:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu finansów publicznych, makroekonomii, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości.

Recommended literature and teaching resources:

M.Cieślukowski, S.Kańduła, I.Kijek, Polski system podatkowy – Materiały do ćwiczeń i wykładów, wyd.UE w Poznaniu, Poznań 2012, wydanie czwarte.
Grzegorz Szczodrowski, Polski system podatkowy, wyd. PWN, Warszawa 2012.
M.Kluzek, Zbiór zadań z opodatkowania, wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2012.
Ustawy podatkowe – wskazane przez prowadzącego fragmenty ustaw podatkowych: o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych, o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Interpretacje Ministra Finansów, orzecznictwo NSA

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Lisowski Robert, Wożniak Maciej – Ocena związku preferencji podatkowych z poziomem inwestycji przedsiębiorstw w Polsce, rozdział w książce, red. Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński, „Finanse publiczne”, str. 520-532, Wrocław, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 451, 2016.
2. Lisowski Robert, Wożniak Maciej – Relationship between fiscal instruments and investments of industrial SMEs and LEs in Poland; “Ekonomia Menedżerska”, vol. 17, no. 2, str. 261-275, Kraków 2016.
3. Lisowski Robert – Stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych po reformie, rozdział w książce, red. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, „Finanse publiczne”, str. 141-152, Wrocław, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015.
4. Lisowski Robert – Sytuacja Otwartych Funduszy Emerytalnych po reformie; red. Marta Czyż, Justyna Dyduch, „Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych”, str. 131-142, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014.
5. Lisowski Robert, Vasilevska Halina – Податок на доход юридичних осіб в Республіці Польща як засіб сприяння конкурентності; „Світ фінансів”, випуск 2(19), str.161-167, Науковий журнал Тернопільського національного єкономічного університету, Ukraina, Tarnopol 2009.
6. Lisowski Robert – Налогообложение трудa в странах Европейского Союза; „Економічний аналіз. Збірник наукових праць”, випуск 2(18), str.105-111, Тернопільський Національний Економічний Університет, Ukraina, Tarnopol 2008.
7. Lisowski Robert, Vasilewska Halina, Laurisz Norbert – Світова практика використання фіскального інструментарію у забезпеченні позитивної економічної динаміки; „Світ фінансів”, випуск 1(2013), str.141-149, Науковий журнал Тернопільського національного єкономічного університету, Ukraina, Tarnopol 2013.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.