Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Controlling strategiczny
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-303-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Stronczek Anna (astroncz@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 umie zarekomendować i dobrać metody controllingu do strategii danej organizacji ZP2A_U08 Participation in a discussion
M_U002 umie przygotować raporty wspomagające projektowanie nowych produktów ZP2A_U08 Test
M_U003 umie przygotować analizy wspierające opracowanie i implementację strategii organizacji ZP2A_U19 Case study
Knowledge
M_W001 rozumie znaczenie controllingu w zarządzaniu strategicznym ZP2A_W13 Test results
M_W002 zyskuje wiedzę o najważniejszych metodach controllingu strategicznego ZP2A_W14, ZP2A_W13 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 umie zarekomendować i dobrać metody controllingu do strategii danej organizacji - + - - - - - - - - -
M_U002 umie przygotować raporty wspomagające projektowanie nowych produktów - + - - - - - - - - -
M_U003 umie przygotować analizy wspierające opracowanie i implementację strategii organizacji - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 rozumie znaczenie controllingu w zarządzaniu strategicznym + - - - - - - - - - -
M_W002 zyskuje wiedzę o najważniejszych metodach controllingu strategicznego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wykład prowadzony w sali 28h

  1. Strategia organizacji a pomiar wartości dla interesariuszy
  2. Wykorzystanie informacji zarządczej w procesie formułowania i implementacji strategii
  3. Modele pomiaru wartości dla klienta
  4. Metody controllingu wspomagające szczupłe zarządzanie
  5. Rachunek kosztów docelowych
  6. Rachunek strumieni wartości
  7. Benchmarking
  8. Rachunek kosztów cyklu życia produktów
  9. Rachunek celowego postarzania produktów
  10. Pomiar kapitału intelektualnego
  11. Rachunek kosztów i rentowności klientów
  12. Wartość klienta w cyklu współpracy
  13. Budżetowanie w przekroju działań
  14. Wykorzystanie informacji zarządczej w sieciach wartości

 2. Wykład metodą e-learningu 14h

  3. Modele pomiaru wartości dla klienta
  7. Benchmarking
  9. Rachunek celowego postarzania produktów
  10. Pomiar kapitału intelektualnego

Auditorium classes:

1. Mapy wartości i ceny oparte na wartości
2. Rachunek kosztów docelowych
3. Rachunek strumieni wartości
4. Rachunek kosztów cyklu życia produktów
5. Rachunek celowego postarzania produktów
6. Pomiar kapitału intelektualnego
7. Rachunek kosztów i rentowności klientów
8. Analiza wartości klienta w cyklu współpracy
9. Analiza rentowności łańcucha wartości
10. Rachunkowość otwartych ksiąg

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Participation in e-learning classes 14 h
Contact hours 3 h
Realization of independently performed tasks 75 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu e-learning oraz uzyskanie pozytywnych oceny z kolokwiów i studiów przypadku. Ocena końcowa jest równa średniej ocen z zaliczenia i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, (red.) M. Łada, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
Łada M., Formuły cenowe oparte na wartości dla klientów, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2013
Łada M., Analiza strumieni wartości dla odbiorcy – narzędziem poprawy efektywności, Rachunkowość 12/2011
Łada M., Pomiar zorientowany na relacje z klientami w metodach rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi, (red.) M. Łada, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
Łada M., Formuły cenowe oparte na wartości dla klientów, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2013
Łada M., Analiza strumieni wartości dla odbiorcy – narzędziem poprawy efektywności, Rachunkowość 12/2011
Łada M., Pomiar zorientowany na relacje z klientami w metodach rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011.

Additional information: