Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Instumenty rynków finansowych
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-2-304-ZF-s
Faculty of:
Management
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Financial Management
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Urbański Stanisław (surbansk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Białas Małgorzata (mbialas@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Urbański Stanisław (surbansk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi uczestniczyć w budowie projektów zadaniowych, objaśniając aspekty finansowe dużego inwestora instytucjonalnego. ZP2A_K02 Execution of a project
M_K002 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. ZP2A_K09 Presentation
M_K003 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. ZP2A_K09 Test
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać aparat ekonometrii do ilościowego opisu i optymalizacji zarządzania portfelem aktywów kapitałowych. ZP2A_U05 Project
M_U002 Ma umiejętność formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów dużego inwestora instytucjonalnego. ZP2A_U02 Test,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Definiuje literaturowe strategie inwestycyjne ZP2A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu najważniejszych literaturowych teorii wyceny aktywów kapitałowych. Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą wpływu czynników makroekonomicznych, czynników oceny i wyceny przedsiębiorstw oraz innych czynników ryzyka na zmiany stóp zwrotu z inwestycji w aktywa kapitałowe notowane na rynku publicznym. ZP2A_W13, ZP2A_W02 Test,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi uczestniczyć w budowie projektów zadaniowych, objaśniając aspekty finansowe dużego inwestora instytucjonalnego. - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. - - - - - - - - - - -
M_K003 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać aparat ekonometrii do ilościowego opisu i optymalizacji zarządzania portfelem aktywów kapitałowych. - - - - - - - - - - -
M_U002 Ma umiejętność formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów dużego inwestora instytucjonalnego. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje literaturowe strategie inwestycyjne + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu najważniejszych literaturowych teorii wyceny aktywów kapitałowych. Posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą wpływu czynników makroekonomicznych, czynników oceny i wyceny przedsiębiorstw oraz innych czynników ryzyka na zmiany stóp zwrotu z inwestycji w aktywa kapitałowe notowane na rynku publicznym. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
1. Podstawowe metody zarządzania instrumentami finansowymi, stosowane głównie przez dużych inwestorów instytucjonalnych

1. Instrumenty rynku pieniężnego
2. Instrumenty rynku kapitałowego: obligacje, akcje, instrumenty pochodne
3. Podstawowe metody zarządzania portfelem papierów wartościowych, stosowanymi głównie przez dużych inwestorów instytucjonalnych, literaturowe strategie inwestycyjne.
4. Wybrane zagadnienia modelowania równowagi na międzynarodowym rynku kapitałowym, teorie CAPM, ICAPM i APT.
5. Przedstawienie wyników badań, prowadzonych na rozwiniętych rynkach kapitałowych i publikowanych w wiodących czasopismach o zasięgu międzynarodowym

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Completion of a project 14 h
Preparation for classes 35 h
Contact hours 3 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona oceny z kolokwium z wykładów i oceny z zajęć projektowych. Wagi podane zostaną przez wykładowcę na pierwszych zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z analizy matematycznej i ekonometrii z zakresu studiów 1 stopnia

Recommended literature and teaching resources:

Fama E.F., French K.R., 1993, Common Risk Factors in the Returns on Stock and Bonds, Journal of Financial Economics, 33, 1, 3-56 (dostępny u wykładowcy).
Haugen R.A., 1996, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
Haugen R. A. 1999, Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku, WIG-Press, Warszawa.
Jajuga K., Jajuga T., 2006, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Petkova R., 2006, Do the Fama-French Factors Proxy for Innovations in Predictive Variables? Journal of Finance, 61, 2, 581-612 (dostępny u wykładowcy).
Urbański S., 2002, Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 965, 174-186.
Urbański S.: Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
Yogo M., 2006, A Consumption-Based Explanation of Expected Stock Returns, Journal of Finance, 61, 2, 539-580 (dostępny u wykładowcy).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Urbański S., 2004, Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe – rentowność i ryzyko inwestycji przyszłych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy 48, 66-85.
2. Urbański S., 2007, Time-Cross-Section Factors of Rates of Return Changes on Warsaw Stock Exchange, Przegląd Statystyczny, 54, 2, 94-121.
3. Urbański S., 2008a, Wpływ innowacji wybranych czynników na równowagę cenową walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank i Kredyt, XXXIX, 7, 37-49.
4. Urbański S., 2008b, Stopy zwrotu akcji GPW w Warszawie a wskaźniki oceny rynkowej, Ekonomista, nr 6, 817-836.
5. Urbański S., 2009, Wpływ opóźnionych zmiennych warunkowych na zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie, Przegląd Statystyczny, 56, 1, 107-125.
6. Urbański S., 2011a, Cross-Section Changes of Rates of Return on the Shares Traded on the Warsaw Stock Exchange, Ekonomista, Nr 5, 709-732 (artykuły główne).
7. Urbański S., 2011b, Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
8. Urbański, S.,2012a, Multifactor Explanations of Returns on the Warsaw Stock Exchange in Light of the ICAPM, Economic Systems, 36, 552-570.
9. Urbański, S.,2012b, Model CAPM w świetle spekulacji na polskim rynku akcji [CAPM in the Light of Speculations on the Polish Stock Market], Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, No 106, 263-272.
10. Urbański S., Leśkow J., 2014a, A New ICAPM Approach to Multifactor Stock Pricing using Bootstrap, Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. LV, 15-33.
11. Urbański S., Jawor P., Urbański K., 2014b, The Impact of Penny Stocks on the Pricing of Companies Listed on The Warsaw Stock Exchange in Light of the CAPM, Folia Oeconomica Stetinensia, 14, 2, 163, 178.
12. Urbański S., 2015a, The Impact of Speculation on the Pricing of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in Light of the ICAPM, Managerial Economics, 16, 1, 91-111.
13. Urbański S., Winiarz M., Urbański M., 2015b, Long-Run Performance Persistence of Investment Funds in Poland, Emerging Markets Finance and Trade, accepted into publication 11 April 2015.
14. Urbański S., 2015c, The Influence of Penny Stocks on the Pricing of Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange in the Context of the ICAPM, Zeszyty Naukowe Kolegium Ekonomiczno-Spolecznego, SGH, accepted into publication.
15. Urbański S., Leśkow J., 2015d, Multifactor-efficiency of the Fama-French Portfolios Formed on the Warsaw Stock Exchange; Bootstrap Method Application, Ekonomista,

Additional information:

None