Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Insurance
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-004-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Białas Małgorzata (mbialas@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Lisowski Robert (rlisowsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł pozwoli na zapoznanie się Studentów z pojęciem ubezpieczenia. Omówiony będzie zarówno system ubezpieczeń społecznych jak i system ubezpieczeń zdrowotnych oraz system ubezpieczeń gospodarczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. ZP1A_K09 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna ogólne zasady funkcjonowania systemów ubezpieczeń w Polsce. ZP1A_W01 Test
M_W002 Zna typowe metody badań w obszarze działalności zakładu ubezpieczeń. ZP1A_W11 Test
M_W003 Zna przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów na rynkach ubezpieczeń w Polsce ZP1A_W14 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę wykorzystując różne źródła informacji. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna ogólne zasady funkcjonowania systemów ubezpieczeń w Polsce. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna typowe metody badań w obszarze działalności zakładu ubezpieczeń. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów na rynkach ubezpieczeń w Polsce + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

• Ubezpieczenia i ich rodzaje.
• System ubezpieczeń społecznych w Polsce.
• Przepisy prawne (ustawy i rozporządzenia) regulujące system ubezpieczeń.
• Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe.
• System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.
• Ubezpieczenia gospodarcze (osobowe, majątkowe).
• Przestrzeganie zasad przy zawieraniu umów ubezpieczenia majątkowego.
• Systemy finansowe ubezpieczeń.

Auditorium classes:

• Dyskusja i weryfikacja wiedzy odnośnie zagadnień omawianych na wykładach
• Przygotowanie i przedstawienie prezentacji z zakresu podanego przez Prowadzącego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń jest ustalana na podstawie minimum dwóch pozytywnych ocen uzyskanych podczas zajęć ćwiczeniowych (kolokwium, ocena za prezentację, odpowiedź ustna).
Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona na ćwiczeniach. Pozostałe nieobecności należy usprawiedliwiać w formie pisemnej (akceptowane są zwolnienia chorobowe lub uczestnictwo w ważnych wydarzeniach związanych z AGH). Odrobienie zaległości powstałych z tytułu nieobecności na ćwiczeniach następuje w drodze samodzielnego przerobienia materiału przez studenta. Więcej niż jedna nieobecność nieusprawiedliwiona skutkuje nieklasyfikowaniem.

Ocena końcowa jest wystawiana po uzyskaniu zaliczenia na ocenę pozytywną. Ocena końcowa uwzględnia wszystkie ewentualne oceny z wszystkich terminów zaliczenia, lecz nie może być niższa niż 3,0 (w przypadku uzyskania zaliczenia).
Brak pozytywnej oceny z zaliczenia oznacza, że ocena końcowa = nzal).

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i finansów.

Recommended literature and teaching resources:

Iwanicz-Drozdowska M. [red.] – Ubezpieczenia, Warszawa, PWE 2013.
Grabiec R. [red.] – Systemy ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej, Częstochowa, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2011.
Sułkowska W. [red.] – Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne: wybrane zagadnienia ekonomiczne, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ubezpieczenia gospodarstw domowych; „Wiadomości Statystyczne” 12/2001, Zakład Wydawnictw Statystycznych, GUS Warszawa, 2001.
2. Prognozowanie rozwoju rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Polsce na podstawie zmian w budżetach gospodarstw domowych; Zeszyt naukowy: “Metody statystyczne i techniki data mining w badaniach naukowych”; str. 47-62, StatSoft Polska, październik 2002.
3. Preferencje podatkowe a rozwój IKZE w Polsce (współautor: Andrzej Jamróz), rozdział w książce, red. Jerzy Sokołowski, Adriana Politaj, Magdalena Rękas, "Finanse”, str. 88-98, Wrocław, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 488, 2017.
4. Stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych po reformie, rozdział w książce, red. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, „Finanse publiczne” str. 141-152, Wrocław, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015.
5. Uwarunkowania i aspekty rozwoju działalności inwestycyjnej OFE, rozdział w książce, red. Ryszard Barcik, Ryszard Borowiecki, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron, “Zarządzanie w rozwoju organizacji. Wybrane problemy.”, str. 293-306, Kraków, Wydawnictwa AGH, 2016.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.