Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Information security management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-005-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami zarządzania i bezpieczeństwa informacji. Student po ukończeniu modułu będzie posiadał wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 samodzielnie zdobywa i doskonali wiedzę oraz umiejętności profesjonalne i badawcze ZP1A_K09 Project,
Test
Skills
M_U001 ma umiejętność użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia przedsiębiorstwa/instytucji ZP1A_U04 Project,
Test
Knowledge
M_W001 zna typowe metody badań w obszarze zarządzania strategicznego informacjami ZP1A_W11 Project,
Test
M_W002 ma wiedzę na temat wpływu oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa ZP1A_W06 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 samodzielnie zdobywa i doskonali wiedzę oraz umiejętności profesjonalne i badawcze - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 ma umiejętność użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia przedsiębiorstwa/instytucji + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna typowe metody badań w obszarze zarządzania strategicznego informacjami + + - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę na temat wpływu oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Znaczenie informacji w przedsiębiorstwie
2. Narzędzia i metody analizy otoczenia
3. Wywiad gospodarczy jako narzędzie zarządzania
4. Outsourcing wywiadu gospodarczego, wywiadownie gospodarcze
5. Bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym
6. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa

Auditorium classes:

1. Wykorzystanie narzędzi identyfikacji partnerów i konkurentów
2. Definiowanie potrzeb informacyjnych
3. KRS jako żródło informacji
4. Zabezpieczenie obrotu gospodarczego
5. Zastosowanie wybranych narzędzi wywiadu gospodarczego w praktyce
6. W toku zajęć planowane jest wyjście grupy studentów do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Krakowa.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Contact hours 12 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 16 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie oceny pozytywnej z kolokwium końcowego oraz oddanie co najmniej 2/3 prac projektowych. W przypadku zaległości z powodu nieobecności student ma obowiązek uzupełnić brakujące prace projektowe, jednak niezbędnym minimum jest złożenie 2/3 prac. Uczestnictwo w wykładach jest zalecane. Tematyka wykładów będzie weryfikowana podczas kolokwium. Student nie ma obowiązku uczestniczyć w zajęciach wykładach.

Ocena końcowa zostanie obliczona na podstawie kolokwium końcowego oraz zrealizowanych w części ćwiczeniowej projektów. Waga kolokwium będzie wynosiła 50%, waga pozostałych elementów oceny również 50%.
Ocena z zaliczenia w terminie poprawkowym nie będzie mogła być wyższa od oceny 3,0.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza w zakresie marketingu, metod zarządzania, zarządzania małą firmą,

Recommended literature and teaching resources:

Borowiecki R., Romanowska M. (red),, System Informacji Strategicznej, wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001
Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków, 1999
Borowiecki R., Czekaj J., (red), Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Dom Organizatora 2011
Normy w zakresie bezpieczeństwa informacji

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Znaczenie wywiadowni gospodarczych w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego – zarys problemu — The meaning of credit bureaux in providing economic security: an outline of the problem / Łukasz WACŁAWIK // Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka
2.Wywiad gospodarczy – rozwój czy kryzys? — [Business intelligence – development or crisis?] / Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
3. Outsourcing w wywiadzie gospodarczym — [Outsourcing in business intelligence] / Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ;

Additional information:

None