Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ecology and ecologist
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-007-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kubiński Wiktor (wkubinsk@zarz.agh.edu.pl)
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą gospodarki odpadami i nowoczesnymi technologiami ich recyklingu i utylizacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi określić skutki działalności inżynierskiej w zakresie wpływu oddziaływania ich na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. ZP1A_K01 Test,
Activity during classes
Skills
M_U003 ma świadomość wpływu różnych czynników na skuteczność procesów przeróbczych i potrafi je kontrolować, oraz określić ich podstawowe właściwości fizyko-chemiczne istotnych z punktu widzenia ich powtórnego zagospodarowania. ZP1A_U08, ZP1A_U09 Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą definiowania i rozpoznawania podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu problemów z zakresu technologii wytwarzania, wykorzystania materiałów, surowców i paliw, w tym wykorzystania surowców wtórnych oraz odpadów. ZP1A_W17, ZP1A_W10, ZP1A_W21, ZP1A_W02 Test,
Activity during classes
M_W002 posiada wiedzę do określania wpływu oddziaływania różnych czynników technicznych maszyn i urządzeń na środowisko. Posiada wiedzę do uzasadniania ich ważność i wyboru priorytetów uwzględniając aspekty ekologiczne. ZP1A_W17, ZP1A_W09, ZP1A_W05 Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi określić skutki działalności inżynierskiej w zakresie wpływu oddziaływania ich na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U003 ma świadomość wpływu różnych czynników na skuteczność procesów przeróbczych i potrafi je kontrolować, oraz określić ich podstawowe właściwości fizyko-chemiczne istotnych z punktu widzenia ich powtórnego zagospodarowania. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą definiowania i rozpoznawania podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu problemów z zakresu technologii wytwarzania, wykorzystania materiałów, surowców i paliw, w tym wykorzystania surowców wtórnych oraz odpadów. + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę do określania wpływu oddziaływania różnych czynników technicznych maszyn i urządzeń na środowisko. Posiada wiedzę do uzasadniania ich ważność i wyboru priorytetów uwzględniając aspekty ekologiczne. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady

1. Pojęcia związane z koncepcją ekologistyki, jej miejsce w systemie zarządzania przedsiębiorstwem.
2. Odpady i pozostałości a środowisko naturalne.
3. Zasady czystej produkcji.
4. Technologie bezodpadowe i małoodpadowe.
5. Biomasa i biopaliwa.

6. Recykling i jego rodzaje.
7. Produkcja zdrowej żywości.
8. Ergonomia w działalności inżynierskiej.
9. Przetwórstwo odpadowych tworzyw sztucznych. Tworzywa z polimerów biodegradowalnych.
10. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
11. Rekultywacja terenów pokopalnianych.
12. Produkcja paliw ciekłych z węgla.
13. Konwencjonalne i alternatywne metody pozyskiwania energii. Skutki spalania paliw konwencjonalnych i sposoby przeciwdziałania. Ograniczenia w rozwoju wydobycia surowców energetycznych.
14. Inteligentne budynki.

Auditorium classes:

1. Logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami.

2. Systemy zbierania, segregacji, sortowania, gromadzenia i transportu odpadów.

3. Napędy hybrydowe pojazdów mechanicznych.

4. Systemy pozyskiwania i wykorzystania gazu wysypiskowego.

5. Zastosowanie biopaliw do napędu pojazdów mechanicznych.

6. Zalety i wady energetyki jądrowej.

7. Źródła energii odnawialnej i sposoby jej przetworzenia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie wykładów to zaliczenie kolokwium na ostatnich zajęciach; obecność na wykładach nieobowiązkowa.

Zaliczenie ćwiczeń to średnia z samodzielnego przygotowanego referatu, wykonania projektu i kolokwium na ostatnich zajęciach.

Dodatkowo student ma możliwość przystąpienia do terminu dodatkowego po odbyciu regulaminowych terminów zaliczeń z warunkiem posiadania wszystkich obecności (również usprawiedliwionych) zarówno na wykładach i ćwiczeniach.

Student w przypadku braku posiadania usprawiedliwienia lekarskiego ma możliwość odrobienia konkretnej tematyki zajęć w innych grupach ćwiczeniowych. Jeżeli odrobienie tematyki zajęć jest niemożliwe to za zgodą osoby prowadzącej może wykonać dodatkową pracę pisemną.

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia ćwiczeń (45%) oraz wiedzy przekazanej na wykładzie (55%).

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich kolokwiów i projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu materiałoznawstwa, fizyki

Recommended literature and teaching resources:

1. Kubiński W.: Inżynieria i technologie produkcji. Wyd. AGH. Kraków 2017.
2. Kortylewski W.: Spalanie paliwa. Ofic. Wyd. Pol. Wrocławskiej. Wrocław 2001.
3. Dymaszewski Z. i in.: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Poznań 1997.
4. Kucowski J.: Energetyka a ochrona środowiska. Wyd. 4. WNT Warszawa. 1997.
5. Wandrasz J., Nadziakiewicz J.: Paliwa z odpadów. Wyd. Politechniki Śląskiej. Gliwice 1999.
6. Żygadło M: Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2002.
7. Bogdanienko J.: Odnawialne źródła energii. Biblioteka Problemów, t. 290. PWN Warszawa 1989.
8. Kaiser H.: Wykorzystanie energii słonecznej. Wyd. AGH. Kraków 1995.
9. Lewandowski J.: Proekologiczne źródła energii. WNT. Warszawa 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ekonomiczne aspekty stosowania kolektorów słonecznych w budownictwie jednorodzinnym — Economic aspects of the application of solar collectors in single-family houses / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 420–443. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 443, Streszcz., Summ.
2. Ekologiczne skutki spalania paliw konwencjonalnych — [Ecological consequences of conventional fuels combustion] / KUBIŃSKI W. // Naukovì vìstì = Scientific news ; ISSN 1810-0546. — 2008 spec. vip., s. 167–172. — Bibliogr. s. 172. — EEP KÊ 2008 = EEP CE 2008 [Dokument elektroniczny] : V mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï “Ekologo-ekonomìčnì problemi Karpats’kogo Êvroregìonu = Fifth international scientific technical conference “Ecologic economic problems of Carpathian Euroregion” : 26–29 travnâ = May 26–29. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Ìnstitut menedžmentu ta ekonomìki “Galic’ka Akademìâ” = Institute if Management and Economics “Galytska Academy”. — Ukraina : Ìvano-Frankivs’k = Ivano-Frankivsk, 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. obwol. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM.
3. Inżynieria i technologie produkcji — [Engineering and technologies of production] / Wiktor KUBIŃSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 364, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0298). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-180-7.
4. Gospodarka odpadami i logistyka utylizacji — Wast management and utilization logistics / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Lyubomyr PETRYSHYN // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 1 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 62). — ISBN 978-83-7193

Additional information:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”