Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
International trade
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-008-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Trela Marisz (mtrela@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest nabycie umiejętności i kompetencji pozwalających na samodzielną analizę uwarunkowań działalności w handlu zagranicznym w oparciu o wiedzę na temat teorii handlu zagranicznego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw analizy handlu zagr. ZP1A_K09 Execution of a project,
Activity during classes
Skills
M_U001 Interpretuje rolę najważniejszych narzędzi regulacyjnych w handlu zagranicznym ZP1A_U04 Test,
Activity during classes
M_U002 Interpretuje informacje dotyczące handlu zagranicznego pochodzące z dostępnych baz danych ZP1A_U04, ZP1A_U05 Execution of a project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Przedstawia najważniejsze teorie handlu zagranicznego wskazując ich kluczowe założenia ZP1A_W05, ZP1A_W02 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_W002 Opisuje rolę handlu zagranicznego w gospodarce korzystając z informacji z realnej gospodarki ZP1A_W05, ZP1A_W02, ZP1A_W01 Test,
Activity during classes
M_W003 opisuje rolę instytucji działających w sferze handlu międzynarodowego ZP1A_W05, ZP1A_W15 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw analizy handlu zagr. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Interpretuje rolę najważniejszych narzędzi regulacyjnych w handlu zagranicznym - + - - - - - - - - -
M_U002 Interpretuje informacje dotyczące handlu zagranicznego pochodzące z dostępnych baz danych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Przedstawia najważniejsze teorie handlu zagranicznego wskazując ich kluczowe założenia + + - - - - - - - - -
M_W002 Opisuje rolę handlu zagranicznego w gospodarce korzystając z informacji z realnej gospodarki + + - - - - - - - - -
M_W003 opisuje rolę instytucji działających w sferze handlu międzynarodowego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Międzynarodowe obroty handlowe: skala i dynamika transakcji. Polska na tle świata.

  Charakterystyka skali i struktury obrotów handlu zagranicznego

 2. Podstawowe teorie handlu zagranicznego.

  Przedstawienie teorii handlu zagranicznego – od merkantylizmu do ujęć współczesnych

 3. Formy handlu zagranicznego. Instytucje międzynarodowe i ich rola w światowym handlu.

  Charakterystyka roli instytucji takich jak WTO w handlu zagranicznym

 4. Narzędzia regulacyjne w handlu zagranicznym. Kursy, stopy procentowe, cła.

  Ograniczenia i regulacje w handlu zagranicznym. Rola makro i mikroekonomiczna

 5. Pośrednicy w handlu zagranicznym. Rodzaje transakcji w handlu międzynarodowym.

  Charakterystyka form instytucjonalnych handlu zagranicznego

 6. Rozliczenia w handlu międzynarodowym

  Ujęcie rozliczeń ze względu na ryzyko dla sprzedającego i kupującego

 7. Transakcje zabezpieczające w handlu zagranicznym

  Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko handlowe.

Auditorium classes:
 1. Struktura handlu mięzynarodowego

  Udziały państw w międzynarodowym podziale pracy. Struktura handlu międzynarodowego

 2. Koszty komparatywne jako teoria optymalnej specjalizacji; założenia i symulacje działania.

  Optymalizacja wyborów w oparciu o koszty komparatywne

 3. Analiza form handlu zagranicznego,

  Przykłady praktyczne.

 4. Analiza rynku importowego/eksportowego

  Ocena potencjału rynku, źródła danych i bazy danych rynkowych

 5. Mechanizm działania wybranych form zabezpieczeń w handlu zagranicznym: hedging.

  Przykłady hedgingu

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 25 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia. Ocena z zaliczenia jest średnią ocen dwóch kolokwiów przeprowadzonych w ciągu semestru. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest oddanie prezentacji nt. rynku wybranego produktu. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest liczona do średniej jak ocena
niedostateczna. W przypadku nieoddania projektu, bądź niezaliczenia kolokwium do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza na poziomie szkoły średniej.
Student ma prawo do dodatkowej możliwości zaliczenia kolokwium w
czasie konsultacji przed końcem okresu rozliczeniowego. W przypadku nieobecności
na kolokwiach konieczne jest ich zdanie w czasie konsultacji do końca okresu rozliczeniowego . Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach za wyjątkiem
kolokwium, większa ilość powoduje niezliczenie ćwiczeń.

Recommended literature and teaching resources:

Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE 2006
Rymarczyk J. (red.), Handel zagraniczny. Organizacja i technika. PWE 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

POSŁUSZNY K., Globalne łańcuchy wartości i specjalizacja pionowa w przemyśle, W:
Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych pod
red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014.
POSŁUSZNY K., Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu, Ekonomia Menedżerska 2011 nr 9, s. 49–61.
PREISNER L., TRELA M., Economic instruments for the internalization of external costs of road transport.
Economic and Environmental Studies 2013; vol. 13 no. 1, s. 61–72.

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów