Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Efficiency of financial investments
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-009-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Urbański Stanisław (surbansk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Urbański Stanisław (surbansk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student potrafi poprawnie oszacować efektywną stopę zwrotu z dowolnej inwestycji finansowej (instrumentu finansowego).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 samodzielnie zdobywa i doskonali wiedzę oraz umiejętności profesjonalne i badawcze ZP1A_K09 Presentation
Skills
M_U001 potrafi dokonywać analizy i prognozowania poziomu oraz dynamiki wybranych wielkości i mierników osiągnięć przedsiębiorstwa/instytucji ZP1A_U05 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 zna standardowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych ZP1A_W12 Activity during classes
M_W002 Potrafi poprawnie oszacować efektywną stopę zwrotu z inwestycji oraz efektywny koszt realizowanego projektu ZP1A_W12 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 samodzielnie zdobywa i doskonali wiedzę oraz umiejętności profesjonalne i badawcze + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dokonywać analizy i prognozowania poziomu oraz dynamiki wybranych wielkości i mierników osiągnięć przedsiębiorstwa/instytucji + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna standardowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi poprawnie oszacować efektywną stopę zwrotu z inwestycji oraz efektywny koszt realizowanego projektu + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wartość bieżąca i przyszła kapitału, kapitalizacja śródokresowa i ciągła
2. Wartość bieżąca i przyszła renty, kapitalizacja śródokresowa i ciągła, renta wieczna
3. Efektywna stopa procentowa złożonych strategii inwestycyjnych
4. Finansowanie inwestycji kapitałem własnym, leasingiem operacyjnym i finansowym oraz kredytem bankowym.
5. Efektywny kosztu finansowania inwestycji wpływ stopy podatkowej kredytobiorcy (leasingobiorcy) na koszt finansowania.
6. Kapitałowe metody wyceny przedsiębiorstw.

Auditorium classes:

Modelowanie efektywnego kosztu finansowania inwestycji przedsiębiorstwa w zależności od metod spłat kredytu/leasingu, wpływ stopy podatkowej kredytobiorcy (leasingobiorcy) na koszt finansowania.
Modelowanie wyboru metody spłat kredytu/lesingu (stała rata płatności, stała rata kapitału) przez przedsiębiorstwo w zależności od prognozowanych zmian stóp procentowych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Preparation for classes 20 h
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona oceny z wiadomości na wykładach i oceny z zajęć audytoryjnych. Wagi podane zostaną przez wykładowcę na pierwszych zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza matematyczna na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

1. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., 2001, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
5. Hagstrom R. G. Na sposób Warrena Buffetta, MT Biznes 2015.
6. Jajuga K., Jajuga T., (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
7. Urbański S., 2011b, „Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Urbański S., 1996, „Model empiryczno-indukcyjny do wyceny nowej emisji akcji spółek giełdowych”, Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, Materiały Konferencyjne, Kraków, s. 58-70.
2. Urbański S., 1997, „Analiza wpływu wartości podatku dochodowego na efektywny koszt finansowania inwestycji kredytem bankowym i leasingiem operacyjnym”, Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie, Konferencja Naukowa Forum Młodych Pracowników Nauki, Kraków, s. 191-202.
3. Urbański S., 1999, „Wyznaczenie portfela minimalnego ryzyka do alokacji środków finansowych w aktywa kapitałowe”, Zarządzanie w przemyśle, teoria i praktyka, wyzwania XXI wieku, Wydział Zarządzania AGH, Kraków, s. 691-705.
4. Urbański S., Czuchra T., 2000, „Analiza efektywności rynku w oparciu o strategie zarządzania portfelem papierów wartościowych na przykładzie polskich spółek giełdowych”, [w] Krawczyk W., Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Kraków, s. 346-362.
5. Urbański S., Cyrek A., 2001a, „Zarządzanie portfelem papierów wartościowych w oparciu o model Sharpe’a”, [w] Krawczyk W., Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka – część II, Kraków, s. 379-388.
6. Urbański S., Majka B., 2001b, „Zarządzanie portfelem papierów wartościowych w oparciu o model Markowitza”, Zarządzanie Finansami, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kołobrzeg 2001, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2001, s. 145-155.
7. Urbański S., Ranosz R., Kopacz M., 2001c, „Inwestycje portfelowe, a wartość wskaźnika P/E”, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Zakopane, s. 261 – 269.
8. Urbański S., 2002a, „Ryzyko a stopa zwrotu z inwestycji portfelowych w Polsce”, [w] Krawczyk W., Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka – część III, Kraków, s. 273-281.
9. Urbański S., 2002b „Możliwości uzyskania ponadprzeciętnych zysków na giełdach papierów wartościowych”, [w] Księżyk M., Ekonomia – Informatyka – Zarządzanie, teoria i praktyka, Tom I: Ekonomia, Kraków, s. 203-213.
10. Urbański S., Mazur Z., Mazur M., 2002c, „Rentowność i ryzyko inwestycji giełdowych w Polsce w okresie międzywojennym”, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Materiały Konferencyjne, Kraków.
11. Urbański S., 2002d, „Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 965, s. 174-186.
12. Urbański S., 2003a, „Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe; okres utrzymywania otwartych pozycji w portfelu”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 974, s. 262-277.

Additional information:

None