Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Statistical control of non-productive processes
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-010-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot porusza tematykę statystycznych metod sterowania procesami i analizy systemów
pomiarowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 pracy w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących ZP1A_K02, ZP1A_K08 Project
Skills
M_U001 wykorzystać narzędzia statystyczne do kontroli i doskonalenia zdolności procesów ZP1A_U03 Project
M_U002 budować karty kontrolne i wykorzystywać je do sterowania procesem ZP1A_U04 Project
Knowledge
M_W001 podstawowe definicje z zakresu statystycznego sterowania procesem oraz analizy systemów pomiarowych ZP1A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 pracy w zespole analizującym realizację zasad zarządzania jakością wraz z przedstawieniem propozycji działań doskonalących - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 wykorzystać narzędzia statystyczne do kontroli i doskonalenia zdolności procesów + + - - - - - - - - -
M_U002 budować karty kontrolne i wykorzystywać je do sterowania procesem - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 podstawowe definicje z zakresu statystycznego sterowania procesem oraz analizy systemów pomiarowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Statystyczne sterowanie procesami nieprodukcyjnymi

Czynniki krytyczne dla jakości, strategia pomiaru i jego planowanie, losowy charakter
parametrów procesów, tolerancja jako wymaganie klienta, wybrane rozkłady zmiennej
losowej, testowanie hipotez o postaci rozkładu parametrów usług/wyrobów, zasady 3σ
i 6σ, zdolność jakościowa procesów, karty kontrolne, doskonalenie procesów w oparciu
o analizę kart kontrolnych.
Podstawowe rodzaje błędów i sposoby ich analizy w systemach pomiarowych – metody
statystyczne.

Auditorium classes:
Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych

Identyfikacja czynników krytycznych dla jakości, projektowanie standardowych oraz
alternatywnych kart kontrolnych, analiza zdolności jakościowej procesów, analiza
Kappa w systemach pomiarowych dla cech atrybutywnych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z projektu i kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Hamrol A., Zarządzanie jakością – z przykładami”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
2. Miller P., Systemowe zarządzanie jakością – koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie
decyzji, Difin, Warszawa 2011
3. Sałaciński T., SPC Statystyczne sterowanie procesami produkcji, Oficyna Wyd. Politechniki
Warszawskiej 2009
4. (Ford, GM, Chrysler), Measurement Systems Analysis Reference Manual, AIAG 2002
5. PN ISO 8258+AC1 – Karty kontrolne Shewharta

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznym — The
concept of statistical process control application in the energy sector / Piotr W. SAŁUGA, Jacek Kamiński,
Radosław KAPŁAN, Paweł GRZESIAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2017 nr 6, s. 27–32. —
Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.
2. CAF drogą do TQM w instytucjach publicznych — [CAF as a path to TQM in public institutions] /
Bartosz SOLIŃSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zarządzanie Jakością ; ISSN 1734-3534. —
2010 nr 3–4, s. 65–75. — Bibliogr. s. 75

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów