Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Stochastics in Evaluating Risky Projects
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-011-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem analizy probabilistycznej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić skalę odpowiedzialności społecznej menadżerów podejmujących decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka ZP1A_K11, ZP1A_K01 Participation in a discussion
Skills
M_U001 Umie skonstruować arkusz strumieni przepływów pieniężnych w ujęciu FCFF oraz FCFE w wartościach stałych i nominalnych. Potrafi obliczyć średni ważony koszt kapitału w wartościach nominalnych i realnych ZP1A_U03 Project
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka z zastosowaniem symulacji stochastycznej w klasycznym modelu oceny inwestycji i zinterpretować rezultaty ZP1A_U10 Project
M_U003 Potrafi obliczyć mierniki efektywności finansowej projektu i zbudować ich rozkłady prawdopodobieństwa i ocenić jego wykonalność ZP1A_U05 Project
Knowledge
M_W001 Zna podstawy, zasady stosowania i kryteria podejmowania decyzji klasycznej metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych ZP1A_W11 Test
M_W002 Zna metody stochastyczne analizy ryzyka w klasycznym modelu oceny inwestycji. Zna i rozumie podstawowe modele stochastycznej zmienności parametrów ekonomiczno-finansowych ZP1A_W12 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi ocenić skalę odpowiedzialności społecznej menadżerów podejmujących decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie skonstruować arkusz strumieni przepływów pieniężnych w ujęciu FCFF oraz FCFE w wartościach stałych i nominalnych. Potrafi obliczyć średni ważony koszt kapitału w wartościach nominalnych i realnych - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka z zastosowaniem symulacji stochastycznej w klasycznym modelu oceny inwestycji i zinterpretować rezultaty - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi obliczyć mierniki efektywności finansowej projektu i zbudować ich rozkłady prawdopodobieństwa i ocenić jego wykonalność - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy, zasady stosowania i kryteria podejmowania decyzji klasycznej metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody stochastyczne analizy ryzyka w klasycznym modelu oceny inwestycji. Zna i rozumie podstawowe modele stochastycznej zmienności parametrów ekonomiczno-finansowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Klasyczne podejścia i metody wyceny inwestycji. Analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Założenia i metodyka. Mierniki oceny efektywności ekonomicznej. Warianty analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Zagadnienie inflacji). Zastosowanie stochastyki w procesie kalkulacji stopy dyskontowej w modelu CAPM. Ocena ryzyka w analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych z wykorzystaniem symulacji probabilistycznej Monte Carlo. Stochastyka w modelowaniu cen i aktywów bazowych opcji rzeczowych. Wycena opcji rzeczowych.

Auditorium classes:

Pieniądz nominalny vs realny – kapitalizacja i dyskontowanie. Arkusz przepływów pieniężnych. Amortyzacja. Kalkulacja RADR i WACC. Obliczanie mierników wykonalności inwestycji. Interpretacja rezultatów oceny efektywności ekonomicznej projektów. Analiza wrażliwości NPV na zmiany kluczowych parametrów przedsięwzięcia inwestycyjnego. Analiza scenariuszowa i symulacja Monte Carlo. Modelowanie instrumentów bazowych opcji. Wycena inwestycji z elastycznością.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Completion of a project 10 h
Preparation for classes 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z 2 kolokwiów i zaliczenie projektu. Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona: 0,35 x ocena zal. z 1. kolokwium + 0,35 x ocena zal. z 2. kolokwium + 0,3 x ocena z projektu.
UWAGA: ocena zal. z danego kolokwium obliczana jest jako średnia z podejść (dla każdego kolokwium 3 szanse); w przypadku uzyskania w którymkolwiek podejściu oceny 4,5 lub 5,0 ocena zal. z kolokwium powiększana jest o bonus: w pierwszym przypadku o 0,2, a w drugim – o 0,3. W sytuacji, gdy średnia z 3 podejść jest <2,75 a student kolokwium zaliczył, uzyskuje on ocenę zal. z kolokwium = 3,0. Niezaliczenie kolokwium lub brak oddania projektu w III terminie oznacza brak zaliczenia.
Za aktywność na wykładach i ćwiczeniach studenci mogą uzyskiwać plusy. Otrzymanie 3 plusów oznacza uzyskanie 5,0. W takim przypadku do oceny końcowej z przedmiotu dolicza się bonus w wysokości 0,1.

Prerequisites and additional requirements:

Wykłady są dobrowolne. Na ćwiczeniach dopuszczalna jest jedna nieobecność (2h) nieusprawiedliwiona. Każdy student ma trzy możliwości napisania każdego kolokwium – w sytuacjach nieobecności powinien się więc zaaranżować – w uzgodnieniu z prowadzącym – dogodny dla obu stron kolejny termin.
Terminy zaliczenia (I, II, III) ustalane są przez prowadzącego we współpracy ze starostą grupy. Wcześniej należy mieć zaliczone oba kolokwia.
Na kolokwiach dozwolone jest posiadanie własnoręcznie sporządzonych notatek.

Recommended literature and teaching resources:

Borowiecki R. (red.) i in.: „Wycena przedsiębiorstw. Metody, procedury, przykłady”, wyd. AE w Krakowie, Warszawa-Kraków, 1992.
Dziworska K.: „Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw”, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2000,
Jajuga K., Jajuga T.: „Inwestycje”, PWN, Warszawa, 1996.
Łucki Z.: „Ocena inwestycji i podejmowanie decyzji w górnictwie naftowym i gazownictwie”, Polska Fundacja Promocji Kadr, Kraków, 1995.
Marcinek K.: „Ryzyko projektów inwestycyjnych”, wyd. WAE w Katowicach, pp. 219, Katowice, 2001
Mayo H.B.: „Wstęp do inwestowania”, wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa, 1997.
Smith L.D.: „Discount Rates and Risk Assessment in Mineral Project Evaluations”, Transactions Institution of Mining & Metallurgy (Sect. A: Mineral Industry), 1994.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Saługa P., 2006 – „Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej”. Seria wydawnicza – Od oceny wartości zasobów złoża do likwidacji kopalni, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, pp. 131.
Saługa P., 2009 – „Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie”. „Studia, Rozprawy, Monografie”, nr 152, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 278, ISSN 1895-6823.
Saługa P., 2011 – „Elastyczność decyzyjna w procesach wyceny projektów geologiczno-górniczych”. Studia, Rozprawy, Monografie nr 167, Wydawnictwo IGSMiE PAN w Krakowie, pp. 269
Kapłan R., Grzesiak P., Kwaśniewski K., Kopacz M., 2015: Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych ­– przegląd stosowanych podejść, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Numer 89, Kraków 2015.
Kapłan R., Grzesiak P., Kwaśniewski K., Kopacz M., Łebkowski P., 2015: Modele Data Envelopment Analysis (DEA) wykorzystywane do oceny efektywności energochemicznego przetwórstwa węgla, Polityka Energetyczna, Tom 18, Zeszyt 2, Kraków 2015.
Kapłan R., Grzesiak P., Kwaśniewski K., Kopacz M., 2014: Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skali, Przegląd Górniczy, t.70, nr 11

Additional information:

None