Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Evaluation of innovation projects
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-012-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kwaśniewski Krzysztof (kkwasnie@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student zdobywa wiedzę w zakresie przygotowania, oceny i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi dobrze sformułować swoje argumenty, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. ZP1A_K04, ZP1A_K03 Activity during classes
M_K002 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, uwzględniający trendy i uwarunkowania rynkowe oraz społeczne ZP1A_K09, ZP1A_K02, ZP1A_K11 Project
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać krytycznej oceny różnych przedsięwzięć w aspekcie ich wykonalności, efektywności ekonomicznej i ryzyka, ZP1A_U17, ZP1A_U03, ZP1A_U02 Project
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń strategii przedsięwzięć ZP1A_U10, ZP1A_U09, ZP1A_U06, ZP1A_U14 Project
Knowledge
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie formułowania problemów analitycznych zakresu ekonomiki i organizacji przedsięwzięć ZP1A_W22, ZP1A_W28, ZP1A_W15 Project
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych ZP1A_W11, ZP1A_W05, ZP1A_W02 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi dobrze sformułować swoje argumenty, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. - + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, uwzględniający trendy i uwarunkowania rynkowe oraz społeczne - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dokonać krytycznej oceny różnych przedsięwzięć w aspekcie ich wykonalności, efektywności ekonomicznej i ryzyka, + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń strategii przedsięwzięć + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student dysponuje wiedzą w zakresie formułowania problemów analitycznych zakresu ekonomiki i organizacji przedsięwzięć + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Ewaluacja przedsięwzięć innowacyjnych

1. Wprowadzenie w problematykę przedsiębiorczości
2. Etapy procesu ewaluacji
3. Identyfikacja zakresu i źródeł informacji o przedsięwzięciu
4. START-UP – Business Development Proces
5. Przedsiębiorczość korporacyjna
6. Modelowanie biznesowe i finansowe przedsięwzięć innowacyjnych
7. Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć innowacyjnych
8. Finansowanie działalności innowacyjnej
9. Wartość firmy i wartość dla akcjonariuszy
10. Case study:
case 1 – modele biznesowe
case 2 – wartość firmy i wartość dla akcjonariuszy
case 3 – BP przedsięwzięcia
case 4 – start-up financial model
case 6 – MBO

Auditorium classes:
Ewaluacja przedsięwzięć innowacyjnych

Celem ćwiczeń projektowych jest przedstawienie studentom metodyki pracy nad planem przedsięwzięć innowacyjnych. Zapoznanie studentów z realiami związanymi z przygotowaniem i realizacja takiego projektu, nabycie przez nich praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem założeń, analizą uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, analizą wzajemnych powiązań związanych z aspektami technologicznymi, logistycznymi, ekonomicznymi i organizacyjnymi.
Program Projektu obejmuje:
1. Przygotowanie danych i założeń do modelu ekonomicznego
2. Przygotowanie modelu biznesowego przedsięwzięcia
3. Symulację modelu biznesowego i prognozowanie wyników przedsięwzięć innowacyjnych
Efektem kształcenia jest umiejętność samodzielnego przygotowania przez studentów dokumentów prezentujących potencjalnym inwestorom warunki realizacji i efekty przedsięwzięć innowacyjnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 80 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Oceny z ćwiczeń projektowych składa się z oceny samodzielnej pracy studenta – projektu, (P), jego obrony(O) oraz aktywności na zajęciach(A)

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,5·w·P + 0,25·w·O + 0,25·w·A
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Ch. Agar; Capital investment, Elsevier 2005
2. A. Croll, B. Yoskovitz; Metoda Lean Analytics, Helion 2014
3. M.E.Gerber – Mit przedsiębiorczości ; MT Biznes , 2007
4. G. Hawawini, C. Viallet; Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007
5. M.H. Morris, D.F. Kuratko; Corporate Entrepreneurship, Thomson 2002
6. R.B. Mellor i inni – Przedsiębiorczość ; PWE, 2011
7. Bill Aulet ; Przedsiebiorczość zdyscyplinowana, Willey 2016
8. A. Osterwalder, Y. Pigneur; Tworzenie modeli biznesowych; One Presss 2010
9. J. Prystom, K. Wierzbicka; Finansowanie działalności innowacyjnej, Difin 2015
10. S. Ross, R. Westerfield; Corporate Finance, Times Mirror, 1988
11. J. Wheeler; Moc innowacyjnego myślenia, Amber, 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowni — Analysis of influence of selected macro- and microeconomic factors on valuation of cokery development strategy / Aleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec., s. 107–117. — Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006
2) Strategia kształtowania poziomu cen CNG w oparciu o analizę rentowności granicznej dystrybutora gazu i oparatora floty pojazdów — Strategy of shaping the CNG prices level based on the break-even analysis of the gas distributor and the vehicles fleet operator / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 293–300. — Bibliogr. s. 299–300, Streszcz., Summ.. — Toż na CD. — tekst: https://goo.gl/39DFHH
3)Mechanizmy wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych zgazowania węgla – przegląd rozwiązań światowych — Support mechanisms of coal gasification investments overview of global solutions / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 3, s. 99–114. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Abstr.
4) Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skali — Economic assessment of coal gasification technologies with particular focus on sequential compound option to wait and growth option / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.
5) Ocena ekonomiczna wytwarzania metanolu przez zgazowanie węgla — Economic assessment of methanol production by coal gasification / Michał Kopacz, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Dominik Kryzia // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 1, s. 130–137. — Bibliogr. s. 137
6) Evaluation method of economic efficiency of industrial scale research based on an example of coking blend pre-drying technology / Piotr Żarczyński, Andrzej STRUGAŁA, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 02014, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_02014.pdf [2017-04-07]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016

Additional information:

None