Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ecological Sources of Energy Acquisition
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-015-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kubiński Wiktor (wkubinsk@zarz.agh.edu.pl)
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą nowoczesnych rozwiązań pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zebrać i wykorzystać zdobytą wiedzę i na jej podstawie określić zasadność stosowania OZE. ZP1A_U01 Test
M_U002 Potrafi opisywać problemy, dyskutować na ich temat i proponować rozwiązania. ZP1A_U09 Test
Knowledge
M_W001 zna i rozumie metody, techniki i technologie modelowania oraz projektowania aspektów środowiskowych wykorzystywania systemów OZE. ZP1A_W01 Test
M_W002 zna i rozumie podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne oraz technologie systemów solarnych, elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, systemów zasilanych biomasą. ZP1A_W07 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zebrać i wykorzystać zdobytą wiedzę i na jej podstawie określić zasadność stosowania OZE. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opisywać problemy, dyskutować na ich temat i proponować rozwiązania. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie metody, techniki i technologie modelowania oraz projektowania aspektów środowiskowych wykorzystywania systemów OZE. + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne oraz technologie systemów solarnych, elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, systemów zasilanych biomasą. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁADY:

1.Źródła zanieczyszczeń atmosfery.
2.Metody ochrony przed zanieczyszczeniami.
3.Efekt cieplarniany- przyczyny i skutki.
4. Zmiany klimatu.
5. Możliwości eliminacji CO2 z atmosfery.
6. Źródła energii odnawialnej i sposoby jej przetworzenia.
7. Uwarunkowania rozwoju energetyki wodnej, wiatrowej, słonecznej i geotermalnej.

Auditorium classes:

ĆWICZENIA:

Ocena podstawowych parametrów technicznych instalacji z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii: moc, sprawność konwersji, dyspozycyjność, trwałość. Przykłady funkcjonujących instalacji wykorzystujących energię ze źródeł alternatywnych. Zasady gromadzenia i inwentaryzacji danych dot. energii alternatywnej. Szacowanie zasobów. Analiza i studia wykonalności i opłacalności inwestycji. Analiza ekologiczna. Zalety i wady różnych form energetyki odnawialnej. Przyszłość energetyki – możliwe drogi dalszego rozwoju.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie z ćwiczeń uzyskiwane jest na podstawie przygotowania i opracowania samodzielnego projektu oraz pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Zaliczenie z wykładów uzyskiwane jest na podstawie pisemnego kolokwium z całości zrealizowanego materiału.

Każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego zarówno z ćwiczeń i wykładów na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia (49%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (51%).

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z wszystkich przeprowadzonych kolokwiów oraz z projektu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Kubiński W.: Inżynieria i technologie produkcji. Wyd. AGH. Kraków 2008.
2. Górecki W. (red.), 2006 – Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznych na Niżu Polskim.
3. Górecki W. (red.), 2011 – Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich.
Pluta Z., 2000 – Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna Wyd. PW, Warszawa.
4. H. Kaiser, 1995 – Wykorzystanie energii słonecznej. Wyd. AGH.
Kotarska K., Kotarski Z., 1989 – Ogrzewanie energią słoneczną: systemy pasywne. Wyd. Not-Sigma.
5. Kuczyński T i in., 2008 – Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii, Zielona Góra.
6. Siejka K, Tańczuk M., Trinczek K, 2008 – Koncepcja szacowania potencjału energetycznego biomasy na przykładzie wybranej gminy województwa opolskiego. Inżynieria Rolnicza, 6(104).
7. Jak zbudować małą elektrownię wodną? Przewodnik inwestora. Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej – ESHA.
8. Soliński I.-Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Ekonomiczne aspekty stosowania kolektorów słonecznych w budownictwie jednorodzinnym — Economic aspects of the application of solar collectors in single-family houses / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 420–443. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 443, Streszcz., Summ.
2. Ekologiczne skutki spalania paliw konwencjonalnych — [Ecological consequences of conventional fuels combustion] / KUBIŃSKI W. // Naukovì vìstì = Scientific news ; ISSN 1810-0546. — 2008 spec. vip., s. 167–172. — Bibliogr. s. 172. — EEP KÊ 2008 = EEP CE 2008 [Dokument elektroniczny] : V mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï “Ekologo-ekonomìčnì problemi Karpats’kogo Êvroregìonu = Fifth international scientific technical conference “Ecologic economic problems of Carpathian Euroregion” : 26–29 travnâ = May 26–29. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Ìnstitut menedžmentu ta ekonomìki “Galic’ka Akademìâ” = Institute if Management and Economics “Galytska Academy”. — Ukraina : Ìvano-Frankivs’k = Ivano-Frankivsk, 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. obwol. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM.
3. Inżynieria i technologie produkcji — [Engineering and technologies of production] / Wiktor KUBIŃSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 364, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0298). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-180-7.
4. Gospodarka odpadami i logistyka utylizacji — Wast management and utilization logistics / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Lyubomyr PETRYSHYN // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 1 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — (Konferencje / Politechnika Częstochowska ; ISSN 1234-9895 ; 62). — ISBN 978-83-7193

Additional information:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”.