Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Transport in tourism
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-019-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kubiński Wiktor (wkubinsk@zarz.agh.edu.pl)
Kubińska-Jabcoń Ewa (ejabcon@zarz.agh.edu.pl)
Niekurzak Mariusz (mniekurz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą dotyczącą transportu w turystyce

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności ZP1A_K01 Presentation
Skills
M_U002 scharakteryzować różnice w transporcie w turystyce międzynarodowej i krajowej. Posiada wiedzę na temat transportu jako elementu produktu turystycznego, umie wymienić i opisać rodzaje świadczonych usług w segmentach rynku transportowego. Posiada wiedzę z zakresu wyboru gałęzi transportu w turystyce. Zna zastosowanie środka transportu w zależności od lokalizacji początkowego i końcowego punktu transportowego i od celu podróży. ZP1A_U04 Test
Knowledge
M_W002 Zna historie transportu w turystyce. Umie wyjaśnić wzajemne relacje zwrotne między transportem a turystyką.Ma wiedzę w zakresie wpływu transportu na środowisko oraz zagrożeń dla ludzi z nim związanych. ZP1A_W01 Test
M_W003 wymienić i scharakteryzować poszczególne rodzaje transportu, opisać funkcje transportu w turystyce. ZP1A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - + - - - - - - - - -
Skills
M_U002 scharakteryzować różnice w transporcie w turystyce międzynarodowej i krajowej. Posiada wiedzę na temat transportu jako elementu produktu turystycznego, umie wymienić i opisać rodzaje świadczonych usług w segmentach rynku transportowego. Posiada wiedzę z zakresu wyboru gałęzi transportu w turystyce. Zna zastosowanie środka transportu w zależności od lokalizacji początkowego i końcowego punktu transportowego i od celu podróży. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W002 Zna historie transportu w turystyce. Umie wyjaśnić wzajemne relacje zwrotne między transportem a turystyką.Ma wiedzę w zakresie wpływu transportu na środowisko oraz zagrożeń dla ludzi z nim związanych. + - - - - - - - - - -
M_W003 wymienić i scharakteryzować poszczególne rodzaje transportu, opisać funkcje transportu w turystyce. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Definicja transportu w turystyce. Funkcje transportu w turystyce.
2. Klasyfikacja i charakterystyka transportu w turystyce. Wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu.
3. Historia transportu w turystyce. Relacje zwrotne zachodzące między transportem a turystyką.
4. Znaczenie transportu w turystyce. Zagrożenia związane z transportem w turystyce.
5. Transport w turystyce międzynarodowej i krajowej.
6. Transport jako elementu produktu turystycznego.
7. Rodzaje świadczonych usług w segmentach rynku transportowego.

Auditorium classes:

1. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu na konkretnych przykładach.
2. Rozwój transportu turystycznego w Polsce.
3. Wpływ transportu turystycznego na środowisko.
4. Sposób podejmowania wyboru gałęzi transportu w turystyce.
5. Zastosowanie środka transportu w zależności od lokalizacji początkowego i końcowego punktu transportowego i od celu podróży.
6. Sytuacje awaryjne w pracy pilota dotyczących problemów związanych z transportem.
7. Środki pomocnicze w transporcie turystycznym.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie wykładów to zaliczenie kolokwium na ostatnich zajęciach; obecność na wykładach nieobowiązkowa.

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych to średnia z samodzielnego przygotowanego projektu i kolokwium na ostatnich zajęciach.

Student w przypadku braku posiadania usprawiedliwienia lekarskiego ma możliwość odrobienia konkretnej tematyki zajęć w innych grupach ćwiczeniowych. Jeżeli odrobienie tematyki zajęć jest niemożliwe to za zgodą osoby prowadzącej może wykonać dodatkową pracę pisemną
Ocena końcowa to średnia ważona z oceny z zaliczenia z ćwiczeń (50%) oraz z wiedzy przekazanej na wykładzie (50%).

Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna z wykonanej i wygłoszonej prezentacji i kolokwium zaliczeniowego. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z prezentacji i kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu transportu w turystyce

Recommended literature and teaching resources:

1. Konieczna-Domańska A., Biura Podróży na rynku turystycznym, PWN 2008
2. Kruczek Z., Obsługa ruchu turystycznego, Krakowska Szkoła Hotelarska., Kraków 2004
3. Rydzkowski W., Transport, PWN 2002
4. Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Transport w turystyce, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2008
5. Transport jako składnik produktu turystycznego, pod red. Turek M., Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości, Sopot, 2009
6. Łacny J., Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej, ITE RADOM, Radom, 2009.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. „Wpływ inteligentnych systemów transportowych na jakość transportu miejskiego”. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, – materiały w druku
2. Analiza działań promocyjnych produktu turystycznego miasta na przykładzie turystyki biznesowej w Krakowie — Analysis of the actions of the city tourism promotional product on the example of tourism business in Krakow / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 63–88. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz., Abstr.
3. Wykorzystanie logistyki w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznego — The use of logistics management on the example of tourist companies / KUBIŃSKA-JABCOŃ Ewa, NIEKURZAK, Mariusz // W: LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : XI konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 7–10 kwietnia 2014 : materiały konferencyjne / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Radom : UTH, cop. 2014. — ISBN: 978-83-7351-424-9. — S. 455. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Additional information:

„Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów”