Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Energy management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-021-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Michalski Marek (Marek.Michalski@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Moduł jest związany z szerokopojętym zarządzaniem energetyce.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest gotów do uznania znaczenia i krytycznej oceny wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w zarządzaniu w energetyce. ZP1A_K02 Project
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę istniejących rozwiązań w energetyce i zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań. ZP1A_U01 Project
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania w energetyce. ZP1A_W06 Project,
Test
M_W002 Student zna podstawy ekonomiki w energetyce. ZP1A_W15 Project,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest gotów do uznania znaczenia i krytycznej oceny wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w zarządzaniu w energetyce. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę istniejących rozwiązań w energetyce i zaproponować usprawnienia istniejących rozwiązań. + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania w energetyce. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy ekonomiki w energetyce. + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Tematyka wykłądów:

 • Wprowadzenie do zarządzania w energetyce
 • Rynek energii pierwotnej
 • Rynek energii elektrycznej
 • Zarządzanie w wykorzystaniu ropy naftowej
 • Zarządzanie w wykorzystaniu węgla
 • Zarządzanie w wykorzystaniu gazu ziemnego
 • Zarządzanie w wykorzystaniu energii jądrowej
 • Zarządzanie w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii

Auditorium classes:
Cwiczenia w grupach:

Opracowanie rozwiązań w zarkesie zarządzania w energetyce wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

40% oceny: ćwiczenia w grupach, w tym możliwe prezentacje
60% oceny: kolokwium zaliczeniowe
wymagane jest zaliczenie projektu oraz kolokwium
ocena może być zwiększona o 0,5 – 1,0 za aktywność na zajęciach
ocena może być zwiększona o 0,5 za zaliczenie w pierwszym terminie
obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa;
zaliczenie w drugim i trzecim terminie będzie oparte na zaliczeniu części, która wcześniej nie została zaliczona (tj. projektu i/lub kolokwium)
ocena za poprawianą część będzie pomniejszona o 0,5 w drugim terminie i o 1,0 w trzecim terminie

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Podręczniki:

 • Chochowski A. et al, Zarządzanie w Energetyce, Difin, Warszawa 2008.
 • Crundwell F.K., Finance for Engineers, Springer, London 2008.
 • Krawiec F., Energia, Difin, Warszawa 2012.
 • Michalski E., Zarządzanie przedsiębiorstwem, WN PWN, Warszawa 2019.
 • Michalski M.Ł., Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyce, Wydawnictwa AGH, Kraków 2012.
 • Stiglitz Joseph E., Economics of the Public Sector, Norton, New York 2000.
  Strony internetowe:
 • polskie: ARE SA, CIRE, GUS, PGI, PSE SA, URE
 • anglojęzyczne: BP, EIA, IEA, WEC
 • niemieckie: BGR
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Michalski M.Ł., Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyce (monografia), WN AGH, Kraków, 2012.
Michalski M.Ł., Model systemu ocen procesów wytwarzania energii elektrycznej, (w) M. Księżyk (red.) Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji, WN AGH, Kraków, 2010, s. 47-68.
Michalski M.Ł., System ocen procesów wytwarzania energii elektrycznej w warunkach otwartej gospodarki rynkowej, Ekonomia Menedżerska nr 8/2010, Kraków, 2010, s. 83-102.
Michalski M.Ł., A Knowledge Based Strategy in the Energy Sector, (w) I.K. Hejduk, J. Korczak (red.) Michalski M.Ł., Gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2006, s. 154-161.
Michalski M.Ł., Zasoby energii a zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, (w) S. Jankiewicz, K. Pająk (red.) Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2006, s. 71-74.
Michalski M.Ł., Methodology for Assessing External Costs in the Energy Industry, Ekonomia Menedżerska nr 11/2012, Kraków, 2012, s. 101-114.
Michalski M.Ł., Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych, Ekonomia Menedżerska nr 6/2009, Kraków, 2009, s. 119-128.
Michalski M.Ł., Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych, Ekonomia Menedżerska nr 5/2009, Kraków, 2009, s. 45-62.
Michalski M.Ł., Ryzyko inwestycyjne i eksploatacyjne w przemyśle wytwarzania energii elektrycznej, Ekonomia Menedżerska nr 9/2010, Kraków, 2011, s. 75-90.
Michalski M.Ł., Strategic Management of Brown Coal Resources, Przegląd Naukowo-Metodyczny nr 3/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań, 2015.
Michalski M.Ł., Strategic Management of Hard Coal Resources, Przegląd Naukowo-Metodyczny nr 3/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań, 2014, s. 131-140.
Michalski M.Ł., Strategic Management of Natural Gas Resources, Przegląd Naukowo-Metodyczny nr 3/2015, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań, 2015, s. 105-109.
Michalski M.Ł., Criteria for Strategic Management of Natural Gas Exploration Processes, (w) S. Majtan (red.) Aktualne Problemy Podnikovej Sfery 2014, University of Economics in Bratislava, Bratislava, 2014, s. 334-339.
Michalski M.Ł., Kierunki wykorzystania zasobów gazu ziemnego na świecie, Rynek Energii 1/2007, 2007, s. 19-23.
Michalski M.Ł., Current Conditions for the Strategic Management of the Global Energy Sector, Theory of Management 7, University of Zilina, Zilina, 2014, s. 26-28.
Michalski M.Ł., Strategic Management of The Polish Energy Industry as It is Being Shaped by Global Factors, Acta Innovations nr 12, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Łódź, 2014, s. 5-16.
Iwaszczuk N., Michalski M.Ł., Kowalski Z., Kulczycka J., Lichota A., Sas J., Soliński B., Współczesne tendencje zmian w sektorze energetycznym (monografia), WN AGH, Kraków, 2012.
Michalski M.Ł., Bukowski L. (współautor), Economic Measures for Evaluating Logistic Processes in the Energy Industry, (w) L. Bylinko et al. (red.) Zarządzanie logistyką i jakością, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, AGH, Bielsko-Biała, 2012.
Michalski M.Ł., Rozwój krajowego przemysłu wytwarzania energii elektrycznej w świetle umów międzynarodowych i prawodawstwa UE, Ekonomia Menedżerska nr 9/2011, Kraków, 2011, s. 91-102.
Michalski M.Ł., Uwarunkowania rozwoju polskiego sektora wytwarzania energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej, Ekonomia Menedżerska nr 4/2008, Kraków, 2008, s. 115-134.
Michalski M.Ł., Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej energetyki w dobie globalizacji, (w) J. Żyra (red.) Ekonomia – Aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji cz. I, Politechnika Krakowska, Kraków, 2006, s. 73-82.

Additional information:

W zajęciach może być wykorzystana platforma e-learningowa.
Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem Studiów.
W przypadku więcej niż 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, studenci będą musieli wykonać
dodatkowe zadania.