Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Od "Państwa" do "Kapitału". Kamienie milowe myśli ekonomicznej
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-022-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Paszyński Wojciech (wojciech.paszynski@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Paszyński Wojciech (wojciech.paszynski@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student poznaje historię myśli ekonomicznej od czasów antycznych do końca XIX wieku

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z rozwiązań proponowanych przez twórców różnych wizji gospodarowania państwem w skali makro- i mikroekonomicznej ZP1A_U04, ZP1A_U03, ZP1A_U01, ZP1A_U02 Activity during classes,
Test
M_U002 Potrafi prawidłowo wskazać źródła poszczególnych poglądów ekonomicznych wraz z ich całym kontekstem historycznym ZP1A_U04, ZP1A_U03, ZP1A_U01, ZP1A_U02 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 Zna kanon dzieł, które w dużej mierze ukształtowały współczesną myśl ekonomiczną ZP1A_W08, ZP1A_W07 Activity during classes,
Test
M_W002 Wymienia najważniejszych uczonych zasłużonych na polu teorii ekonomii ZP1A_W08, ZP1A_W07 Activity during classes,
Test
M_W003 Zna zarys dziejów rozwoju myśli ekonomicznej od czasów antycznych do schyłku XIX stulecia ZP1A_W08, ZP1A_W07 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wyciągnąć praktyczne wnioski z rozwiązań proponowanych przez twórców różnych wizji gospodarowania państwem w skali makro- i mikroekonomicznej - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi prawidłowo wskazać źródła poszczególnych poglądów ekonomicznych wraz z ich całym kontekstem historycznym - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna kanon dzieł, które w dużej mierze ukształtowały współczesną myśl ekonomiczną + - - - - - - - - - -
M_W002 Wymienia najważniejszych uczonych zasłużonych na polu teorii ekonomii + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zarys dziejów rozwoju myśli ekonomicznej od czasów antycznych do schyłku XIX stulecia + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wokół filozofów klasycznych
2. „Państwo” Platona
3. Arystoteles i jego uczniowie
4. Imperium Romanum a teorie ekonomii
5. Myśl ekonomiczna w średniowieczu
6. Między feudalizmem a kapitalizmem
7. W poszukiwaniu „Utopii”
8. Narodziny ekonomii jako nauki
9. „Bogactwo narodów” według Adama Smitha
10. „Kapitał” jako studium o walce klas
11. Totalitaryzmy i bój o ekonomię
12. Hayek versus Kaynes – refleksje

Auditorium classes:

Rozwiązywanie zadań dotyczących problematyki omawianej na wykładzie, analiza tekstów źródłowych, dyskusja

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z poszczególnych ćwiczeń oraz z kolokwium zaliczeniowego. Oceny cząstkowe przydzielane są za udział i aktywność w poszczególnych ćwiczeniach. Waga kolokwium zaliczeniowego to 50%, waga średniej z ocen cząstkowych to 50%.

W przypadku nie uzyskania zaliczenia z kolokwium w pierwszym terminie, możliwa jest poprawa kolokwium zaliczeniowego w dwóch dodatkowych terminach.

W przypadku nieobecności na zajęciach możliwe jest odrabianie zajęć poprzez samodzielne przerobienie materiału.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura obowiązkowa:
1. M. Bochenek, Historia rozwoju ekonomii, t. 1: Od starożytności do szkoły klasycznej, Toruń 2017.
2. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Gliwice 2018.
3. T. More, Utopia, tłum. K. Abgarowicz, Wrocław 2001.
4. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I, tłum. S. Wolff, O. Einfeld, Warszawa 2007.
5. J. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, tłum. Michał Kalecki, Stanisław Rączkowski, Warszawa 2012.
6. N. Wapshott, Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, Warszawa 2013.

Zalecana literatura uzupełniająca:
1. K. Marks, Kapitał, t. I, tłum. H. Lauer, M. Kwiatkowski, J. Heryng, L. Selen, Warszawa 2010.
2. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. B. Baran, P. Miziński, Warszawa 2011.
3. Ludwig von Mises, Socjalizm, tłum. Stefan Sękowski, Kraków 2009.
4. Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises i Murray Rothbard, Marksizm. Krytyka (wykłady i eseje), tłum. J. Lewiński, M.
Zieliński, Wrocław 2016.
5. Friedrich August von Hayek, Droga do zniewolenia, tłum. K. Gurba, Kraków 2015.
6. Friedrich August von Hayek, Konstytucja wolności, tłum. Janusz Stawiński, Warszawa 2007.
7. M. Friedman, Kapitalizm i wolność, tłum. B. Sałbut, Gliwice 2018.
8. A. E. Kahn, The Economics of Regulation (Ekonomika regulacji), Cambridge (Massachusetts) 1998.
9. T. Piketty, Kapitał w XXI wieku, tłum. A. Bilik, Warszawa 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. W. Paszyński, Sarmaci i uczeni, Kraków 2016.
2. W. Paszyński, Etos wymarły czy wiecznie żywy? Szlachetność i rycerskość a kultura masowa, [w:] Natura – Człowiek – Kultura, red. K. Potyrała, A. Kornaś, M. Kłyś, Kraków 2017, s. 143-154.
3. W. Paszyński, Polska jako „Antemurale” i „Ojczyzna świętych”. Motyw przedmurza w „Nowych Atenach” księdza Chmielowskiego, „Nasza Przeszłość” 2017/1, t. 127, s. 185-199.

Additional information:

None