Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fundamentals of Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-101-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Codogni Mateusz (mcodogni@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Wąchol Jerzy (jwachol@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi opisywać problemy, dyskutować na ich temat i proponować rozwiązania ZP1A_K02 Activity during classes
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć plan strategiczny i operacyjny ZP1A_U09 Execution of exercises
M_U002 Student potrafi analizować organizację i jej otoczenie ZP1A_U04 Execution of exercises
M_U003 Student potrafi zaprojektować strukturę organizacyjną ZP1A_U17 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student potrafi opisać zasady organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych i zasady ich projektowania ZP1A_W19 Examination,
Test
M_W002 Student potrafi opisać procesy informacyjno-decyzyjne i zasady i metody podejmowania decyzji ZP1A_W09 Examination,
Test
M_W003 Student potrafi wyjaśnić zasady motywowania pracowników i wybrać odpowiedni w danej sytuacji styl kierowania ZP1A_W10, ZP1A_W09 Examination,
Test
M_W004 Student potrafi zdefiniować zarządzanie, opisać współczesne wyzwania i uwarunkowania zarządzania organizacjami, opisać elementy procesu zarządzania i scharakteryzować planowanie i kontrolowanie ZP1A_W05 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi opisywać problemy, dyskutować na ich temat i proponować rozwiązania - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi stworzyć plan strategiczny i operacyjny - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi analizować organizację i jej otoczenie - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaprojektować strukturę organizacyjną - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi opisać zasady organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych i zasady ich projektowania + + - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi opisać procesy informacyjno-decyzyjne i zasady i metody podejmowania decyzji + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wyjaśnić zasady motywowania pracowników i wybrać odpowiedni w danej sytuacji styl kierowania + + - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi zdefiniować zarządzanie, opisać współczesne wyzwania i uwarunkowania zarządzania organizacjami, opisać elementy procesu zarządzania i scharakteryzować planowanie i kontrolowanie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Zarządzanie – jego istota i znaczenie. Kryteria oceny sprawności działań.
2. Role i umiejętności kierownicze.
3. Rodzaje organizacji. Modele organizacji.
4. Atrybuty organizacji.
5. Zasoby organizacji.
6. Otoczenie organizacji.
7. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania.
8. Proces zarządzania. Planowanie strategiczne.
9. Proces zarządzania. Planowanie operacyjne.
10. Proces zarządzania. Organizowanie.
11. Rodzaje i rozwój struktur organizacyjnych.
12. Proces zarządzania. Motywowanie.
13. Style kierowania.
14. Proces zarządzania. Kontrolowanie.
15. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny.
16. Proces podejmowania decyzji.
17. Kulturowe uwarunkowania zarządzania.
18. Zarządzanie w warunkach globalizacji.
19. Zarządzanie w kontekście zmian. Rozwój organizacji.
20. Etyczny kontekst zarządzania.

Auditorium classes:

1. Analiza progu rentowności.
2. Zasoby organizacji.
3. Otoczenie organizacji.
4. Formułowanie misji i planu strategicznego.
5. Metody planowania operacyjnego.
6. Projektowanie struktur organizacyjnych.
7. Restrukturyzacja.
8. Motywowanie.
9. Style kierowania.
10.Kontrolowanie.
11. Metody podejmowania decyzji.
12. Zarządzanie rozwojem organizacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 42 h
Participation in auditorium classes 28 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Preparation for classes 15 h
Completion of a project 19 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ocena z ćwiczeń (45%) i ocena z egzaminu (55%), przy czym wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń i egzaminu.
Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń w II terminie określa prowadzący ćwiczenia.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. W wyjątkowych przypadkach prowadzący zajęcia może dopuścić do egzaminu osobę, która nie uzyskała zaliczenia, przy czym do zaliczenia przedmiotu (uzyskania pozytywnej oceny końcowej), wymagane jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu zerowego przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej w terminie i na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa (pozycje dostępne w bibliotece AGH):

1. Codogni M., Duda J., Kusa R., Teczke M., Wąchol J, Ćwiczenia z zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011
2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005
3. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2010
4. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Kraków 1998
5. Peszko A. (red.), Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2006
6. Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
7. Quinn R.E. Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007
8. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, OWPW, Wrocław 2001
9. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
10. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008
11. Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, WAE, Wrocław 2007

Literatura uzupełniająca:
1. Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków 2009
2. Grajewski P., Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
3. Hagel III J., Brown J. S., Organizacja jutra: zarządzanie talentem, współpracą i specjalizacją, Wydawnictwo "Helion", Gliwice 2006
4. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008
5. Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2008
6. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2001
7. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele strategie, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998
8. Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
9. Trocki M., Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa 2009

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. R.Kusa, Rozwój organizacji a proces przedsiębiorczości, „Marketing i Rynek”, 2015 R. 22 nr 5, s. 696–707
2. Proces zarządzania w praktyce, M. Codogni, J. Duda, R. Kusa, M. Teczke, J. Wąchol, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
3. Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty, M. Codogni, J. Duda, M. Kudełko, R. Kusa, A. Peszko, M. Teczke, Ł. Wacławik, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
4. Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, M. Codogni, J. Duda, M. Kudełko, R. Kusa, A. Peszko, M. Teczke, Ł. Wacławik, J. Wąchol, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013
5. Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania, M. Brożyna, M. Codogni, P. Górski, M. Krupa, E. Krzemińska-Krupa, R. Kusa, J. Molis, W. Pawnik, A. M. Zielińska, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s.85-93
6. R. Kusa, Funkcja społeczna a rozwój przedsiębiorstwa, w: Determinanty potencjału rozwoju organizacji, pod red. A. Stabryły i K. Woźniaka, Mfiles.pl, Kraków 2012 s.59-70
7. R. Kusa, Społeczna odpowiedzialność organizacji niekomercyjnych, „Ekonomia Menedżerska”, nr 7, 2010 s. 31–41
8. R. Kusa, Organizacje pozarządowe jako źródło wiedzy dla organizacji komercyjnych, “Organizacja i kierowanie”, nr 3 (137), 2009, str. 135-144
9. R. Kusa, Zarządzanie konkurencyjnością małych przedsiębiorstw usługowych, w: Nowoczesne instrumenty zarządzania, red. nauk. Stanisław Marciniak i Janusz Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, str. 213-219
10. R. Kusa, Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w małych przedsiębiorstwach turystycznych, w: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ,,Dom Organizatora’’, Toruń 2005, str. 601–609

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.