Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Information Technology
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-105-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Petrov Oleksandr (opietrov@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Basiura Beata (bbasiura@zarz.agh.edu.pl)
Jędrusik Stanisław (jedrusik@zarz.agh.edu.pl)
Petrov Oleksandr (opietrov@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Opiła Janusz (jmo@agh.edu.pl)
Module summary

Złożony arkusz kalkulacyjny, bazy danych, projektowanie stron WWW, Internet technologii, znajomość z językami programowania, bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania swojej wiedzy do zmieniających się technologie informatycznych w zintegrowanych systemach w przetwarzania informacji ZP1A_K02 Project
M_K002 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych na podstawie aplikacji internetowych oraz baz danych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności ZP1A_K03 Project
M_K003 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały ZP1A_K09 Project
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne ZP1A_U04 Test
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie ZP1A_U05 Test
M_U003 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, tworzyć aplikacje oraz budować dodatków w środowisku VBA właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności zarządczej i inżynierskiej ZP1A_U06 Project,
Test
M_U004 potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją aplikacje oraz prezentować wyniki, pozyskiwać dane, analizować, prawidłowo interpretować i prognozować zjawiska społeczne przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi ZP1A_U07 Project
Knowledge
M_W001 zna metody i narzędzia, w tym technologie systemów operacyjnych i graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, dokumenty złożone, bazy danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące ZP1A_U04 Test
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu i inżynierii produkcji ZP1A_W11 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, ma świadomość ciągłej potrzeby dostosowywania swojej wiedzy do zmieniających się technologie informatycznych w zintegrowanych systemach w przetwarzania informacji + - - + - - - - - - -
M_K002 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych na podstawie aplikacji internetowych oraz baz danych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności + - - + - - - - - - -
M_K003 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, tworzyć aplikacje oraz budować dodatków w środowisku VBA właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności zarządczej i inżynierskiej + - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją aplikacje oraz prezentować wyniki, pozyskiwać dane, analizować, prawidłowo interpretować i prognozować zjawiska społeczne przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna metody i narzędzia, w tym technologie systemów operacyjnych i graficzny interfejs użytkownika, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, dokumenty złożone, bazy danych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia związane z zastosowaniem informatyki w zarządzaniu i inżynierii produkcji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Wprowadzenie do informatyki

  Wprowadzenie do informatyki.
  Systemy operacyjne i graficzny interfejs użytkownika.

 2. Systemy operacyjne

  Systemy operacyjne
  Graficzny interfejs użytkownika.

 3. Przetwarzanie tekstów

  Przetwarzanie tekstów.
  Arkusze kalkulacyjne.
  Dokumenty złożone.

 4. Bazy danych.

  Hierarchiczna baza danych
  Relacja baza danych
  Sieciowa baza danych
  Charakterystyka typów danych
  Formularz
  Konstruktor
  Projektant
  Rodzaje pracy z bazą danych

 5. Sieci komputerowe

  Sieci lokalne i rozległe
  Topologia sieci
  Zasada działania
  Usługi sieciowe.

 6. Internet

  Internet
  Struktura, zawartość informacyjna.
  Projektowanie WEB-strony.

 7. Zastosowania informatyki w zarządzaniu.

  problemy, metody i techniki przetwarzania informacji i podejmowania decyzji
  główne funkcje zarządzania

Project classes:
 1. Zaawansowane techniki obsługi edytora tekstów.

  Zaawansowane techniki obsługi edytora tekstów.

 2. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

  Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń biznesowych o wzrastającej skali trudności.

 3. Kolokwium zaliczeniowe

  Odpowiedzi na testach
  Odpowiedzi z wykładów

 4. Wygłoszenie prezentacji

  Wygłoszenie prezentacji przez wszystkich studentów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Preparation for classes 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Completion of a project 14 h
Contact hours 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 14 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia z oceny z kolokwium (pytania
z wykladów) oraz oceny z ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość podstaw informatyki

Recommended literature and teaching resources:

Literatura

1. Jacek Janowski. Technologia informacyjna. Wydawnictwo Difin 2009. – 560 s
2. Duch W.: Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997. Wersja sieciowa książki: http://www.phys.uni.torun.pl/~duch/books-fsk/adr-fsk00.html.
3. Duch W.: Fascynujący świat programów komputerowych, Nakom, Poznań 1997. Wersja sieciowa książki: http://www.phys.uni.torun.pl/~duch/books-fsk/adr-fspk00.html.
4. Durka P.J.: Internet. Komputer. Cyfrowa Rewolucja, PWN, Warszawa 2000. Wersja sieciowa książki: http://brain.fuw.edu.pl/~durka/KIC/index.html.
5. Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J.: Information Technology for Management, Wiley, 2006, http://he-cda.wiley.com/WileyCDA/HigherEdTitle/productCd-0471705225.html.
6. Walkenbach J.: Excel 2003 PL. Biblia, Helion, Gliwice 2004.
7. M. Lewandowski, Tworzenie makr w VBA dla Excela 2002/XP PL. Cwiczenia zaawansowane, Helion, 2003.
8. Osyczka, R. Jankowski, I. Skalna, P. Krajewski, Visual Basic dla Aplikacji, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
9. J. Walkenbach, Excel 2003 PL. Programowanie w VBA, Helion, 2004
10. www.kis.zarz.agh.edu.pl – strona Katedry Informatyki Stosowanej z materiałami dydaktycznymi.

Oprogramowanie
1. System operacyjny MS Window
2. Visual Basic for Application
3. Akusze kalkulacyjne
4. Bazy danych
5. Przegladarka

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Algorithm of superposition of Boolean functions given with truth vectors / Anatoly Plotnikov,
Aleksander PETROV, Anton Petrov // International Journal of Computer Science Issues ; ISSN 1694-0784.
— 2012 vol. 9 iss. 4 no. 1, s. 19–23. — Bibliogr. s. 23, Abstr.. — A. PETROV dod. afiliacja: Department of
Computer Systems and Networks, the Dalh East-Ukrainian national university. — tekst:
http://www.ijcsi.org/papers/IJCSI-9-4-1-19-23.pdf
2. Analiz i proektirovanie metodov zaŝity informacii v setâh obŝego pol’zovaniâ — Analysis and design
of methods of information security in public networks / Oleksandr PETROV, Petrov A. A. // W:
Zarządzanie
przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja
naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. —
Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–32. —
Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 29–31. — Tyt. przejęto z ekranu
tytułowego
3. Ensuring information processes’ safety and security in application data processing systems for
transport / Alexander PETROV, Valerie Lahno // W: The contemporary problems of management –
valuebased
marketing, social responsibility and other factors in process of development – micro, meso and
macro aspect : monography / ed. by Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz ; University of Bielsko-
Biala. — Bielsko-Biała : University of Bielsko-Biala Press, 2014. — S. 325–350. — Bibliogr. s. 349–350,
Abstr.
4. Formation of values and meaning orientations and professional competence of students on the basis
of information and pedagogical technologies use / PETROV O. S., Degtyaryova L. N., Burtseva I. I //
Vìsnik Shìdnoukaïns’kogo nacìonal’nogo unìversitetu ìmenì Volodimira Dalâ ; ISSN 1998-7927. — 2012
no. 8 č. 1, s. 259–262. — Bibliogr. s. 262. — PETROV O. S. dod. afiliacja: Volodymyr Dahl East Ukraine
National University
5. Metody i modeli nadežnych sistem zaŝity programmnogo obespečeniâ — Methods and models of
reliable software protection systems / Alexander PETROV, Anton Petrov // W: Zarządzanie
przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja
naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział
Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows.
— Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 1. — Wymagania systemowe:
Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst ros.-ang.
6. Modelling of discrete recognition and information vulnerability search procedures / Valerie Lahno,
Alexander PETROV // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and
Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2011 vol.
11A, s. 129–136. — Bibliogr. s. 135–136

Additional information:

Zasady zaliczeń poprawkowych – odpracowanie tematów zajęć projektowych. Warunki dopuszczenia do egzaminu – ocena z zajęć ćwiczeniowych oraz projektowych. Termin zerowy egzaminu – może być na ostatnim wykładzie, przy pozytywnej oceny z ćwiczeń. Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach – odpracowanie referatów oraz sprawozdań na konsultacji. Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia kolokwium i wykonania prezentacji/projektu. Jeżeli wykłady jest jedyna forma zajęć, w takim przypadku wymagane obowiązkowa obecność studenta na wykładach.