Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management of Own Development
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-106-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Staszkiewicz Marzena (mstaszki@zarz.agh.edu.pl)
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot pozwala identyfikować osobiste predyspozycje i obszary rozwoju oraz formułować własną ścieżkę kariery. Kształtuje postawę proaktywną.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 Potrafi tworzyć nowe rozwiązania za pomocą technik kreatywnych ZP1A_K01, ZP1A_K02 Presentation
Skills
M_U001 Analizuje najczęściej popełnione błędy w strategiach decyzyjnych ZP1A_U15 Project
M_U002 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym ZP1A_U12, ZP1A_U20 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Definiuje osobiste predyspozycje i obszary do rozwoju osobistego ZP1A_W27, ZP1A_W07, ZP1A_W09 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 Potrafi tworzyć nowe rozwiązania za pomocą technik kreatywnych - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Analizuje najczęściej popełnione błędy w strategiach decyzyjnych - + - - - - - - - - -
M_U002 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje osobiste predyspozycje i obszary do rozwoju osobistego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1.Doskonalenie umiejętności organizowania własnej pracy
•Odpowiedzialność za efekty własnych działań,
•Formułowanie wartości wg indywidualnych potrzeb i wizji,
•Kształtowanie postawy proaktywnej oraz przedsiębiorczej
•Skuteczne strategie automotywacji,
•Wyznaczanie priorytetów i kontrolowanie realizacji poszczególnych czynności.
2.Postępowanie etyczne i społeczna odpowiedzialność podejmowanych decyzji

Auditorium classes:

1.Budowanie orientacji na cel
•Planowanie proaktywne i reaktywne
•Wyznaczanie celów
•Rodzaje celów
•Reguła SMART
2.Metody zarządzania sobą w czasie
•Rozwijanie umiejętności zarządzania czasem
•Matryca Eisenhowera
•Zasada Pareto
•Analiza ABC
3.Opracowanie planu indywidualnego rozwoju

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 25 h
Completion of a project 22 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa – średnia ważona: prezentacja 40%, ocena (test) z treści wykładów 60 %.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

R. Dawson Sekrety podejmowania trafnych decyzji, MT Biznes, Wamex, Warszawa 2006
S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, 1996r.
M. Adamiec, B. Kożusznik Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa 2001.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

-Pawnik W. (2015): Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji społeczno-psychologicznych potencjalnych pracobiorców w Polsce w świetle badań empirycznych, (w:) Kulczycka J. (red.), Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i w praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 101-115;
-Pawnik W. (2013): Kulturowo-instytucjonalne uwarunkowania modernizacji w Polsce, (w:) Górski P. (red.), Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków;
-Pawnik W. (2012): Zarządzanie a zmiany w otoczeniu organizacyjnym, (w:) Czech A. (red.), Nauki o zarządzaniu – u początków i współcześnie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 118, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 273-290;

Additional information:

None