Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methods of Organization and Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-201-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Wacławik Łukasz (lwaclawi@zarz.agh.edu.pl)
dr Peszko Agnieszka (apeszko1@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest przybliżenie wiedzy z zakresu metod organizacji i zarządzania oraz praktycznego nabycia umiejętności pozwalających na praktyczne wykorzystanie wybranych metod czy technik w praktyce

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 inicjuje i uczestniczy w budowaniu projektów usprawniających organizację ZP1A_K02 Project,
Case study
Skills
M_U001 Adoptuje narzędzia opisu, analizy i usprawniania organizacji z wykorzystaniem metod ZP1A_U03 Case study
M_U002 Wybiera i dokonuje obserwacji i rejestracji procesów w organizacji ZP1A_U05 Case study,
Examination
M_U003 Identyfikuje potrzeby zmian w organizacji ZP1A_U15 Case study,
Examination,
Project
Knowledge
M_W001 Opisuje funkcjonowanie organizacji i jej relacji z otoczeniem ZP1A_W14, ZP1A_W06, ZP1A_W01, ZP1A_W18, ZP1A_W03 Examination,
Project
M_W002 Klasyfikuje metody zarządzania ZP1A_W23, ZP1A_W13 Examination
M_W003 Student potrafi wskazać naukowe podstawy wybranych metod zarządzania i określić powiązania dorobku prekursorów zarządzania ze współczesnymi metodami. ZP1A_W01 Examination,
Presentation
M_W004 zna historyczną rolę struktur organizacyjnych oraz współczesne czynniki strukturotwórcze ZP1A_W20 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 inicjuje i uczestniczy w budowaniu projektów usprawniających organizację - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Adoptuje narzędzia opisu, analizy i usprawniania organizacji z wykorzystaniem metod + + - - - - - - - - -
M_U002 Wybiera i dokonuje obserwacji i rejestracji procesów w organizacji + + - - - - - - - - -
M_U003 Identyfikuje potrzeby zmian w organizacji - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Opisuje funkcjonowanie organizacji i jej relacji z otoczeniem + + - - - - - - - - -
M_W002 Klasyfikuje metody zarządzania + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wskazać naukowe podstawy wybranych metod zarządzania i określić powiązania dorobku prekursorów zarządzania ze współczesnymi metodami. + - - - - - - - - - -
M_W004 zna historyczną rolę struktur organizacyjnych oraz współczesne czynniki strukturotwórcze - + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie, podstawowe pojęcia
2. Prekursorzy nauki o zarządzaniu
3. Organizacja i jej relacje z otoczeniem konkurencyjnym
4. Podejście procesowe w organizacji
5. Znaczenie metod zarządzania w praktyce gospodarczej
6. Metody badanie pracy
7. Metody mierzenia i normowania czasu pracy
8. Wartościowanie pracy
9. Metody pomocnicze w rozwiązywaniu problemów zarządzania
10. Metody twórczego rozwiązywania problemów
11. Dyfuzja metod zarządzania
12. Charakterystyka wybranych metod i technik organizacji i zarządzania

Auditorium classes:

1. Funkcje zarządzania i ich znaczenie w organizacji.
2. Dorobek prekursorów zarządzania i ich wpływ na współczesne metody zarządzania
3. Zastosowanie metody ABC w praktyce
4. Badanie metod pracy – usprawnianie procesów – Warsztat Muda
5. Wartościowanie pracy i ocena efektywności pracowników
6. Wybrane narzędzia mierzenia i normowania czasu pracy.
7. Wykorzystanie metod heurystycznych w praktyce
8. Metody diagnozujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa
9. Analiza wartości organizacji

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 180 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 42 h
Participation in auditorium classes 28 h
Contact hours 16 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 20 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.
Ocena końcowa składa się z oceny z egzaminu (2/3) oraz z zaliczenia (1/3).
Student nieobecny na zajęciach realizuje projekt z zajęć.
Ocenę z zaliczenia wystawia osoba prowadząca ćwiczenia na podstawie projektów i kolokwium.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w pierwszym terminie egzaminu, student, po zdaniu egzaminu w terminie poprawkowym, otrzymuje ocenę dostateczną lub wyższą, jeśli jest ona wyższa od średniej oceny ze wszystkich terminów egzaminów i zaliczenia (z wagą o połowę niższą niż każdy termin egzaminu).

Prerequisites and additional requirements:

podstawy zarządzania,

Recommended literature and teaching resources:

Zimniewicz k., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009
Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie, 15 efektywnych metod, Antykwa, 1997
Liker J., Droga Toyoty,MT Biznes, 2005
Imai M, Gemba Kaizen, MT Biznes 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wykres Yamazumi jako technika Muda Hunting w doskonaleniu procesów pracy w przemyśle motoryzacyjnym — Yamazumi chart as Muda Hunting technique in improving work processes in the automotive industry / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 542–554.

Wykorzystanie metody MOST w krytycznej analizie i ocenie — MOST method usage in the critical analysis and assessment / Łukasz WACŁAWIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012.

Additional information:

Termin zerowy odbywa się po zakończeniu zajęć wykładowych, przed rozpoczęciem sesji.