Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Finance
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-202-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Godawska Justyna (jdyduch@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
dr Godawska Justyna (jdyduch@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł przedstawia zagadnienia dotyczące zjawisk pieniężnych wynikającymi z kreacji i przepływu pieniądza, podziału i wydatkowania środków pieniężnych w gospodarce (w systemie rynkowym i publicznym).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu finansów wykorzystując różne źródła informacji ZP1A_K09 Activity during classes,
Scientific paper
Skills
M_U001 Ocenia funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu finansowego wykorzystując podstawowe kategorie pojęciowe i narzędzia z dziedziny finansów. ZP1A_U01 Examination,
Test
M_U002 Wykorzystuje metodę dyskontowania i kapitalizacji odsetek do analizy opłacalności różnych form lokowania i pozyskania kapitału i umie wykorzystać koncepcję kosztu kapitału do porównania różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej. ZP1A_U03 Examination,
Test
Knowledge
M_W001 Definiuje system finansowy państwa i jego elementy: system budżetowy państwa i jednostek samorządu terytorialnego, system ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i gospodarczych, system bankowy, system finansowy przedsiębiorstw i system finansowy ludności. ZP1A_W03 Examination,
Test
M_W002 Opisuje zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu finansowego państwa. ZP1A_W05 Examination,
Test
M_W003 zna mierniki efektywności jednostek systemu finansowego ZP1A_W16 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu finansów wykorzystując różne źródła informacji - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Ocenia funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu finansowego wykorzystując podstawowe kategorie pojęciowe i narzędzia z dziedziny finansów. - + - - - - - - - - -
M_U002 Wykorzystuje metodę dyskontowania i kapitalizacji odsetek do analizy opłacalności różnych form lokowania i pozyskania kapitału i umie wykorzystać koncepcję kosztu kapitału do porównania różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje system finansowy państwa i jego elementy: system budżetowy państwa i jednostek samorządu terytorialnego, system ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i gospodarczych, system bankowy, system finansowy przedsiębiorstw i system finansowy ludności. + - - - - - - - - - -
M_W002 Opisuje zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu finansowego państwa. + - - - - - - - - - -
M_W003 zna mierniki efektywności jednostek systemu finansowego - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Pojęcie i funkcje finansów
 2. Wartość pieniądza w czasie
 3. System finansowy państwa
 4. Finanse rządowe
 5. Finanse Unii Europejskiej
 6. Finanse samorządowe
 7. System podatkowy
 8. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 9. Ubezpieczenia gospodarcze
 10. System bankowy
 11. Rynek finansowy
 12. Finanse przedsiębiorstw
Auditorium classes:
Rozwiązywanie zadań i prezentacja referatu

Rozwiązywanie zadań dotyczących problematyki omawianej na wykładzie, dotyczącej m.in. zmiennej wartości pieniądza w czasie i kosztu kapitału w przedsiębiorstwie oraz prezentacja referatów przez studentów dotyczących aktualnych problemów funkcjonowania poszczególnych elementów systemu finansowego państwa (np. sektora bankowego).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 155 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in auditorium classes 30 h
Participation in lectures 45 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 16 h
Preparation for classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z zaliczenia jest ustalana na podstawie oceny z kolokwium i oceny z prezentacji referatu na ćwiczeniach. Egzamin ma formę pytań testowych.Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ocen z zaliczenia i z egzaminu, przy uwzględnieniu wszystkich wykorzystanych terminów zaliczenia i egzaminu. Możliwe są dwa terminy poprawkowe zaliczenia i egzaminu.

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań.

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Dyduch, K. Mendys, Podstawy finansów, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007
2. Finanse, pod red. M. Podstawki, PWN, Warszawa 2010
3. Finanse, pod red. J. Ostaszewskiego, Difin, Warszawa 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Koszt pozyskania kapitału w drodze emisji obligacji [w:] Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych, pod red. M. Czyż, J. Dyduch, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, s. 153–165.
2. Ocena funkcjonowania rynku obligacji Catalyst, [w:] Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych, pod red. M. Czyż, J. Dyduch, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014 s. 143–152
3.Discount rate in the assessment of investment project effectiveness, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 345, red. B. Nita, Performance Measurement and Management, s. 23-38.
4. Environmental protection in the corporate financial management [w:] Theory of management 7 : the selected problems for the development support of management knowledge base : scientific papers, ed. Š. Hittmár, EDIS University Publishing House. University of Zilina, Zilina 2014, s. 75–77.
5. Wykorzystanie informacji o kosztach ochrony środowiska w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty praktyczne: monografia, red. nauk. J. Chluska, S.Kowalska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 179–187.
6. Działalność środowiskowa przedsiębiorstw w ujęciu finansowym, [w:] Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, pod red. M. Czyż, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s. 173–186.
7. Opłaty za korzystanie ze środowiska jako element kosztów działalności wybranego przedsiębiorstwa przemysłowego, [w:] Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, pod red. M. Czyż, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, s.187-199.
8. Wpływ przychodów ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii na sytuację finansową wybranych przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 297, red. J. Adamek i T. Orzeszko, Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, s.51-61.
9. Ocena finansowa wybranych sekcji gospodarki narodowej [w:] Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, red. P.P. Małecki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
10. Ocena efektywności kosztowej inwestycji proekologicznych, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2012, nr 271, t.1, s. 88-99
11. Dotychczasowe modyfikacje oraz postulaty i programy zmian w systemie funduszy ekologicznych [w:] Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce, pod red. K. Górki i P.P. Małeckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, ss.137-145.
12. Zyski z handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw na przykładzie sektora elektrowni zawodowych, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2010, nr 82, s. 115-126.

Additional information:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa. Wyrównanie zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach ustala prowadzący zajęcia, uwzględniając specyfikę oraz wielkość powstałych zaległości. Wyrównywaniu zaległości służą konsultacje oraz godziny kontaktowe prowadzącego.