Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Marketing
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-301-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Tarczydło Beata (btarczyd@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Proszowska Anita (aproszow@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Cichoń Dariusz (darek4224@tlen.pl)
dr inż. Prymon-Ryś Ewa (eprymon@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu, jego narzędzi metod i procedur na potrzeby skutecznego zarządzania obiektami rynkowymi adekwatnie do uwarunkowań i trendów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować w zespole odpowiedzialnym za wykonanie ćwiczeń i projektów oraz zaprezentować wypracowane działania marketingowe w określonej sytuacji problemowej ZP1A_K01, ZP1A_K05, ZP1A_K02, ZP1A_K11 Presentation,
Project
Skills
M_U001 Umie dobrać i zastosować różnorodne narzędzia i procedury marketingowe dla konkretnej organizacji (np. określić rynek docelowy, przeanalizować etapy procesu decyzyjnego nabywcy, wskazać narzędzia komunikacji marketingowej) ZP1A_U01, ZP1A_U09 Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy aktualnych działań marketingowych przedsiębiorstwa i zaproponować usprawnienia ZP1A_U01, ZP1A_U04 Case study
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje podstawowe zagadnienia teoretyczne, a w tym: narzędzia, metody i procedury marketingowe ZP1A_W17, ZP1A_W06, ZP1A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować w zespole odpowiedzialnym za wykonanie ćwiczeń i projektów oraz zaprezentować wypracowane działania marketingowe w określonej sytuacji problemowej - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie dobrać i zastosować różnorodne narzędzia i procedury marketingowe dla konkretnej organizacji (np. określić rynek docelowy, przeanalizować etapy procesu decyzyjnego nabywcy, wskazać narzędzia komunikacji marketingowej) - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy aktualnych działań marketingowych przedsiębiorstwa i zaproponować usprawnienia - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wymienia i definiuje podstawowe zagadnienia teoretyczne, a w tym: narzędzia, metody i procedury marketingowe + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie do marketingu, korzenie, definicja, fundamentalne zasady, orientacje w działalności przedsiębiorstw, podstawowe narzędzia, podejście sektorowe
Zachowania nabywców
Strategie segmentacji i pozycjonowania
Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa i jego wpływ na podejmowanie decyzji marketingowych . Pozyskiwanie niezbędnych danych i informacji. Podstawy badań marketingowych
Marketing-mix (od 4 P do 7 P)
Produkt jako element marketingu
Technologiczny cykl życia produktu
Polityka cenowa przedsiębiorcy
Dystrybucja – istota, podstawowe strategie, rodzaje kanałów, projektowanie sieci oraz dystrybucja fizyczna
Polityka komunikacji marketingowej (promocji), jej istota, podstawowe formy, etapy tworzenia programu komunikacji marketingowej
Proces zarządzania marketingowego
Organizacja służb i koordynacja czynności marketingowych
Kontrola i audyt marketingowy
Wybrane innowacyjne trendy w działaniach marketingowych.

Auditorium classes:

Podstawowe pojęcia marketingu
Proces decyzyjny i możliwości oddziaływania marketingowego na zachowania nabywców
Segmentacja, zidentyfikowanie rynku docelowego i pozycjonowanie produktu/marki/organizacji
Definicja produktu i koncepcja jego wymiarów. Kształtowanie polityki produktowej
Polityka cenowa i narzędzia różnicowania cen
Projektowanie sieci dystrybucyjnej
Polityka komunikacji marketingowej organizacji
Zarządzanie marketingowe w praktyce.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Participation in lectures 45 h
Participation in auditorium classes 30 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 15 h
Realization of independently performed tasks 33 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z ocen pozytywnych: 60% ocena z egzaminu, 40% ocena z zaliczenia ćwiczeń. Ocena z zaliczenia ćwiczeń to średnia ważona ocen pozytywnych z wykonywanych ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, rozwiązywania kejsów i/lub udziału w warsztatowych zajęciach terenowych, videotreningów, podawanych przykładów i aktywności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zasad funkcjonowania rynku.

Recommended literature and teaching resources:

Kotler Ph., Keller K. L., Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2013.
Kotler Ph., Armstrong G., Marketing, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2012.
Podstawy marketingu, pr. zb. pod red. Anny Czubały, PWE, Warszawa 2012.
Marketing. Koncepcja skutecznych działań, praca zb. pod red. Lechosława Garbarskiego, PWE, Warszawa 2011.
Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony Klient? Spełniony człowiek?, MT Business Sp. Z o.o., Warszawa 2010.
Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
Michalski E., Marketing podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.
Niestrój R., Zarządzanie marketingiem – aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1998.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

PROSZOWSKA Anita, Zachowania konsumenckie towarzyszące nabywaniu przez młodych ludzi wybranych artykułów spożywczych, Marketing i Rynek nr 8/2014, s. 1223–1228.
PROSZOWSKA Anita, Planowane postarzanie produktów przez przedsiębiorstwa – ujęcie problemowe, Handel Wewnętrzny: rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku t. 3/2013, s. 207–213.
PROSZOWSKA Anita, Targi gospodarcze w dobie marketingu doświadczeń, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 849, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 39, Szczecin 2015, s. 313–326.
PRYMON-RYŚ Ewa, Zarządzanie trwałymi relacjami z klientami, [w:] Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych: redakcja naukowa Danuta Kisperska-Moroń, Artur Świerczek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2010, s. 91–96.
PRYMON-RYŚ Ewa, Postrzegana wartość instytucji finansowych w świetle badań jakości kontaktu usługowego , W: Zarządzanie wartością instytucji finansowych / red. nauk. Renata Płoska, Mariusz Chmielewski. — Sopot : WZUG, Fundacja Rozwoju UG, 2011. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; S. 127–137
PRYMON-RYŚ Ewa, Postawy młodych konsumentów wobec wolontariatu i wspierania organizacji non-profit , Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku , 2015R. 61 nr 3 Zachowania konsumenckie w wybranych sektorach gospodarki, s. 196–204
PRYMON-RYŚ Ewa, Kreowanie wartości w procesie dystrybucji usług ubezpieczeniowych – wyniki badań jakości kontaktu usługowego , Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 686. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; 2011 nr 47: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, s. 339–352
PRYMON-RYŚ Ewa, Wykorzystanie portali społecznosciowych w zarządzaniu relacjami z klientem , W: Etyka, kultura organizacyjna i społeczna odpowiedzialność biznesu w kształtowaniu potrzeb i relacji z klientami : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014. S. 181–193
PRYMON-RYŚ Ewa, Marketing communication plan for introducing a new brand into the market , W: Marketing and logistics problems in the management of organisation / eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. S. 97–111.
RYŚ Adam, PRYMON-RYŚ Ewa, Tworzenie wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych a zjawisko planowego postarzania produktu , Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; 2017 R. 63 nr 5, s. 327–335
RYŚ Adam, Analityczne podejście do projektowania systemów dystrybucji ukierunkowanych na klienta, [w:] Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami, red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2011, s. 227–246.
TARCZYDŁO Beata, Holistyczne zarządzanie marketingowe – wybrane aspekty,
[w:] Granice zarządzania, redakcja naukowa Maria Romanowska, Joanna Cygler, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014,
s. 247–257.
TARCZYDŁO Beata, Marketing doświadczeń w kształtowaniu wizerunku marki. Studium przypadku, [w:] Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, red. nauk. Anna Czubała, Piotr Hadrian, Jan W. Wiktor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 193–202.
TARCZYDŁO Beata, Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 355 pt. Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, redaktorzy naukowi Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014,
s. 238–249.
TARCZYDŁO Beata, Wybrane narzędzia marketingu internetowego w budowaniu społeczności wokół marki. Studium przypadku, Marketing i Rynek 11/2014, s. 283–290.

Additional information:

1. Forma weryfikacji efektów kształcenia.
1.1. Aktywność na zajęciach, udział w pracach zespołowych, wykonywanych ćwiczeniach, analizach przypadków, prowadzonych dyskusjach
1.2. Zaliczenie kolokwium z ćwiczeń
1.3. Analiza przykładów z praktyki gospodarczej
1.4. Zdanie egzaminu w formie pisemnej
2. Warunki uczestnictwa w zajęciach
2.1.Wykłady nieobowiązkowe (ale potrzeba systematycznego zapoznawania się ze zrealizowanym materiałem)
2.2.Ćwiczenia audytoryjne obowiązkowe
2.3.Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny:
3.1.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.
3.2.Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz.
3.3.Na ocenę końcową wpływają wszystkie aktywności studenta zgodnie
z podanymi zasadami przez prowadzącego zajęcia.
4. Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.