Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Accounting
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-302-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Surowiec Anna (asurow2@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Surowiec Anna (asurow2@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje podstawowe zagadnienia związane z ewidencją księgową i sprawozdawczością finansową jednostek gospodarczych. W ramach modułu analizowane są metody ustalania wyniku finansowego podmiotów gospodarczych. Zakres tematyczny umożliwia poznanie podstaw rachunkowości w stopniu pozwalającym na podjęcie pracy w służbach finansowo-księgowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Przestrzega etycznych zasad związanych z wykonywaniem funkcji księgowego w przedsiębiorstwie ZP1A_K10 Activity during classes,
Execution of exercises
Skills
M_U001 Potrafi opisać zjawiska i procesy finansowe w przedsiębiorstwie stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne z rachunkowości ZP1A_U01, ZP1A_U13 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej ZP1A_U09, ZP1A_U13 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_U003 Potrafi dokonać kalkulacji kosztu wytworzenia produktów ZP1A_U03, ZP1A_U13 Examination,
Execution of exercises,
Test
M_U004 Potrafi ustalić wynik finansowy jednostki gospodarczej metodą porównawczą i kalkulacyjną ZP1A_U03, ZP1A_U13 Execution of exercises,
Test,
Examination
Knowledge
M_W001 Definiuje cele, funkcje i zasady rachunkowości ZP1A_W01 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_W002 Interpretuje podstawowe przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie ZP1A_W15 Examination,
Test,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Przestrzega etycznych zasad związanych z wykonywaniem funkcji księgowego w przedsiębiorstwie - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi opisać zjawiska i procesy finansowe w przedsiębiorstwie stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne z rachunkowości + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać kalkulacji kosztu wytworzenia produktów + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi ustalić wynik finansowy jednostki gospodarczej metodą porównawczą i kalkulacyjną + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje cele, funkcje i zasady rachunkowości + + - - - - - - - - -
M_W002 Interpretuje podstawowe przepisy regulujące prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Cechy współczesnej rachunkowości
2. Aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia
3. Funkcjonowanie kont
4. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz ich ewidencja
5. Inwestycje i ich ewidencja
6. Rozrachunki i roszczenia
7. Materiały i towary oraz ich ewidencyjne ujęcie
8. Klasyfikacja i ewidencja kosztów
9. Kalkulacja kosztów
10. Wycena i ewidencja produktów pracy
11. Ustalanie i ewidencja wyniku finansowego
12. Sprawozdanie finansowe

Auditorium classes:

Rozwiązywanie zadań dotyczących problematyki omawianej na wykładzie

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 129 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 30 h
Participation in auditorium classes 30 h
Realization of independently performed tasks 35 h
Preparation for classes 30 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z pozytywnych ocen z: egzaminu (50%), z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych (50%).
Ocena z egzaminu to wynik uzyskany w pierwszym terminie. Ocena z egzaminu, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w pierwszym i kolejnym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna dotychczas uzyskanych ocen z egzaminu.
Ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych to średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z dwóch zapowiedzianych kolokwiów przeprowadzonych w trakcie zajęć oraz z aktywności na zajęciach. Ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w podstawowym i kolejnym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna dotychczas uzyskanych ocen z zaliczenia.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Rachunkowość przedsiębiorstw, red. nauk. K. Czubakowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014
J. Turyna, Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2014
A. Dyduch, M. Sierpińska, Z. Wilimowska, Finanse i rachunkowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013
J. Sawicka, A. Stronczek, Rachunkowość finansowa Podstawy i ewidencje szczegółowe, CeDeWu, Warszawa 2011
Podstawy rachunkowości, red. nauk. K. Sawicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
B. Gierusz, Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009
Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadaniami i testami, red. E. Śnieżek, Wolters Kluwer, Kraków 2009
M. Foremna-Pilarska, E. Radawiecka, Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2009
A. Stronczek, A. Surowiec, J. Sawicka, E. Marcinkowska, M. Białas, Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, C.H. Beck, Warszawa 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Surowiec A., Open book accounting w zarządzaniu kosztami łańcucha dostaw [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty praktyczne, red. nauk.: J. Chluska, S. Kowalska. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 117-125.
2. Surowiec A., Podatkowe skutki metod wyceny zapasów. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 7, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, 101-110.
3. Surowiec A., Kołodziej-Hajdo M., Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według regulacji MSSF i US GAAP [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 647-656.
4. Marcinkowska E., Surowiec A., Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności [w:] Rachunkowość finansowa podstawy i ewidencje szczegółowe, red.: J. Sawicka, A. Stronczek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 197-242.
5. Surowiec A., Marcinkowska E., Materiały, towary i produkty pracy [w:] Rachunkowość finansowa podstawy i ewidencje szczegółowe, red.: J. Sawicka, A. Stronczek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 169-195.
6. Kołodziej-Hajdo M., Surowiec A., Rachunkowość przedsiębiorstwa finansującego projekty inwestycyjne z funduszy UE [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. nauk.: E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 237-245.
7. Surowiec A., Kołodziej-Hajdo M., Podatek odroczony według regulacji krajowych, MSSF i US GAAP [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. nauk.: E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 454-463.
8. Stronczek A., Surowiec A., Sawicka J., Marcinkowska E., Białas M., Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2010.
9. Białas M., Surowiec A., Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego przy niepełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych [w:]: Finansowanie rozwoju gospodarczego, red. nauk. Leszek Preisner. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s.109-116.
10. Surowiec A., Zastosowanie standardu XBRL w sprawozdawczości finansowej [w:] Finansowanie rozwoju gospodarczego, red. nauk. Leszek Preisner. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s.134-141.
11. Surowiec A., XBRL – nowy standard sprawozdawczości elektronicznej [w:] Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, red. M. Łada, A. Kozarkiewicz. Wydawnictwo C.H. BECK, Kraków 2008, s.31- 45.
12. Surowiec A., Funkcje amortyzacji a uwarunkowania prawne. [w:] Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem – standardy międzynarodowe, red. M. Nowicka-Skowron, Wydawnictwa AGH, Kraków 2006, s. 59-64.

Additional information:

Forma weryfikacji efektów kształcenia:
Zaliczenie kolokwiów z ćwiczeń audytoryjnych.
Zdanie egzaminu w formie pisemnej z wiedzy nabytej na wykładach i ćwiczeniach.
Warunki uczestnictwa w zajęciach:
Wykłady nieobowiązkowe.
Ćwiczenia audytoryjne obowiązkowe.
Warunki odrabiania zajęć (tryb i sposób) ustala prowadzący.
Oceny:
Nieuzyskanie zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.
Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa dwa razy.
Ocena z zaliczenia, w przypadku otrzymania oceny negatywnej w regulaminowym terminie, jest wyliczana jako średnia arytmetyczna wszystkich uzyskanych dotychczas ocen z tego zaliczenia.
Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia modułu określa Regulamin Studiów.