Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Organizational Behaviour
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-303-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Górski Piotr (pgorski@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Górski Piotr (pgorski@zarz.agh.edu.pl)
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zdobycie wiedzy o mechanizmach, prawidłowościach i procesach zachowania się ludzi w organizacji – wyjaśnienie istoty procesu organizowania się ludzi wokół celów i zadań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 zidentyfikować psychologiczne, społeczne, kulturowe i organizacyjne uwarunkowania interakcji i procesów społecznych w organizacji ZP1A_W07, ZP1A_U01, ZP1A_U16 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 opisać czynniki psychologiczne wpływające na zachowania jednostek w organizacji ZP1A_W08, ZP1A_W07 Execution of exercises,
Test,
Activity during classes
M_W002 wyjaśnić przebieg interakcji między przełożonym a podwładnym w organizacji w zależności od typów organizacji i stylów zarządzania ZP1A_W27, ZP1A_K08, ZP1A_W10, ZP1A_W09 Execution of exercises,
Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_W003 zidentyfikować wpływ oddziaływania środowiska społecznego i kulturowego z którego rekrutują się członkowie organizacji na ich zachowania w organizacji ZP1A_W14, ZP1A_W06 Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 zidentyfikować psychologiczne, społeczne, kulturowe i organizacyjne uwarunkowania interakcji i procesów społecznych w organizacji - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 opisać czynniki psychologiczne wpływające na zachowania jednostek w organizacji - + - - - - - - - - -
M_W002 wyjaśnić przebieg interakcji między przełożonym a podwładnym w organizacji w zależności od typów organizacji i stylów zarządzania - - - - - - - - - - -
M_W003 zidentyfikować wpływ oddziaływania środowiska społecznego i kulturowego z którego rekrutują się członkowie organizacji na ich zachowania w organizacji + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. 1. Zachowania organizacyjne jako przedmiot badań; podstawowe dyscypliny i kategorie analizy
  2. 2. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych
  3. 3. Analiza wybranych zachowań i relacji w organizacji (realizacja zadań, kształtowanie postaw, władza i przewodzenie)
  4. 4. Analiza wybranych procesów dokonujących się w organizacji . Omówienie współdziałania, konfliktu, komunikowania, zmiany organizacyjnej, kształtowania kultury organizacyjnej.
Auditorium classes:
  1. 1. Jednostka w organizacji – podstawy zachowania jednostki, osobowość, motywacje
  2. 2. Podstawy zachowań grupowych – grupy, role grupowe, zespoły robocze, procesy grupowe
  3. 3. Komunikacja w organizacji
  4. 4. Przywództwo i władza w organizacji
  5. 5. Konflikt i negocjacje
  6. 6. Kultura organizacyjna
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Contact hours 5 h
Completion of a project 15 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ocen z kolokwium (waga 06) i projektu zaliczeniowego (waga 04)

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z Podstaw zarządzania i Nauki o organizacji

Recommended literature and teaching resources:

1. Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa, 2014..
2. Robbins S. P. Zasady zachowania w organizacji. Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2001.
3. Psychologia pracy i organizacji. Redakcja N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
4. Szaban J. M. Zachowania organizacyjne Aspekt międzykulturowy. Adam Marszałek Rok wydania: 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

P. Górski, Studenci zarządzania w turystyce o swoich studiach i aspiracjach zawodowych„Zarządzanie Publiczne” 2009 nr 1 (5)
P. Górski, Motywacja podjęcia studiów wyższych, wyboru specjalności i ocena uczelni na przykładzie Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie “Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” ; 2011 t. 14:
P. Górski, Aspiracje zawodowe studentów socjologii i zarządzania AGH w świetle badań ankietowych „ Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; 2013 z. 33.
P. Górski, M. Adamczyk. Wiedza o zachowaniach organizacyjnych w programie kształcenia adeptów zarządzania, W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych : praca zbiorowa / pod red. Marka Makowca ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych. — Kraków : UE, 2015.
P. Górski, Opinie pracodawców o współpracy z wyższymi uczelniami dla rozwoju kompetencji pracowników W: Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015.
P. Górski, Ludzka strona zarządzania : zagadnienia metodologiczne W: Zasoby organizacji : zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

Additional information:

None