Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Human Resources Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-402-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Beck-Krala Ewa (ebeck@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Klimkiewicz Katarzyna (kklimkie@zarz.agh.edu.pl)
mgr inż. Guca Stanisława (sguca@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zarządzanie zasobami ludzkimi zajmuje się skutecznym kierowaniem ludźmi w organizacji uwzględniając obecne wyzwania stojące przed tymi procesami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do oceny polityki i procedur personalnych stosowanych w zróżnicowanych organizacjach ZP1A_K07 Case study
M_K002 Student potrafi przekonać grupę o słuszności zaproponowanych sposobów postępowania czy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi podczas realizacji ćwiczeń ZP1A_K04 Participation in a discussion
M_K003 Student potrafi planować swoją ścieżkę rozwoju i aktywnie poszukiwać zatrudnienia ZP1A_K06 Activity during classes
Skills
M_U001 Opisuje wybrane procesy, metody i narzędzia zarządzania personelem ZP1A_U12, ZP1A_U07 Activity during classes
M_U002 Wyjaśnia wady i zalety stosowania poszczególnych rozwiązań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji ZP1A_U07 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student zna koncepcje pracownika i zespołów pracowniczych w różnych modelach zarządzania ZP1A_W08, ZP1A_W13 Examination
M_W002 Student rozumie zróżnicowanie stosowanych narzędzi i procedur zarządzania ludźmi w organizacji w kontekście jej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego ZP1A_W10 Case study
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do oceny polityki i procedur personalnych stosowanych w zróżnicowanych organizacjach - + - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi przekonać grupę o słuszności zaproponowanych sposobów postępowania czy narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi podczas realizacji ćwiczeń - - - - - - - - - - -
M_K003 Student potrafi planować swoją ścieżkę rozwoju i aktywnie poszukiwać zatrudnienia - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Opisuje wybrane procesy, metody i narzędzia zarządzania personelem + + - - - - - - - - -
M_U002 Wyjaśnia wady i zalety stosowania poszczególnych rozwiązań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna koncepcje pracownika i zespołów pracowniczych w różnych modelach zarządzania + + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie zróżnicowanie stosowanych narzędzi i procedur zarządzania ludźmi w organizacji w kontekście jej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi (zzl). Zagadnienia terminologiczne: od Zarządzania Kadrami do Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Ogólna charakterystyka nowoczesnego Zarządzania ludźmi w organizacji. Koncepcja pracownika w różnych modelach zarządzania: naukowym, human relations, human resources i human capital.
2. Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: strategia zzl a strategia biznesowa. Determinanty zzl w organizacji. Zmiany funkcji personalnych w czasie. Proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
3. Planowanie i dobór pracowników. Źródła rekrutacji pracowników i jej rodzaje. Tradycyjne i nowoczesne techniki doboru pracowników. Wprowadzanie nowego pracownika do Firmy i jego wdrażanie do pracy na stanowisku.
4. Rozwój i szkolenia pracowników. Ocena potencjału pracowników i planowanie ścieżek kariery. Cykl szkoleniowy w Firmie. Analiza potrzeb szkoleniowych, metody i techniki doskonalenia pracowników, aktywne techniki szkoleń, przeprowadzanie szkoleń, ocena efektywności szkoleń.
5. Ocena pracowników w organizacji. Cele oceny i procedura oceny pracowników, przedmiot i podmiot oceny, kryteria oceny, narzędzia i techniki oceny pracowników. Rozmowa oceniająca/ rozmowa rozwijająca i sposoby przekazywania informacji zwrotnych. Zarządzanie wynikami pracy.
6. Motywowanie pracowników w organizacji. Główne teorie motywacji i ich implikacje dla zarządzania pracownikami w organizacji.
7. Wynagradzanie pracowników w organizacji. Budowa pakietu wynagrodzeń pracownika.
8. Rozstawanie się z pracownikami – programy outplacementu.
9. Międzynarodowe zzl i zarządzanie różnorodnymi zespołami pracy.
10. Nowe trendy w zzl: controlling personalny, programy work-life balance, zrządzanie przez kompetencje.
11. Etyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Auditorium classes:

1. Elementy planowania zatrudnienia: analiza i opis kompetencji członków zespołów
2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna: studium przypadku
3. Selekcja pracowników:
• Analiza aplikacji – przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
• Przygotowanie i symulacje rozmów kwalifikacyjnych
• Assessment Centre
4. Ocenianie pracowników – studium przypadku
5. Szkolenia i rozwój – studium przypadku
6. Wynagradzanie pracowników – studium przypadku

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 144 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Examination or Final test 4 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z zaliczenia oraz egzaminu z tego przedmiotu.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu zerowego po wcześniejszych ustaleniach prowadzącego ze studentami.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw z zakresu zarządzania

Recommended literature and teaching resources:

Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolter Kluwer Polska, Wyd. 5, Kraków 2011
Beck-Krala E., 2013, Wynagradzanie pracowników, Wyd. AGH, Kraków
Laundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000
Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, pod. Red. L. Zbiegień-Maciąg, Wolters Kluwer, Kraków 2006
Zarządzanie pracownikami, pod red. L.Zbiegień-Maciąg, AGH, Kraków 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Beck-Krala E., Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagradzania i motywowania., Wolters Kluwer, Kraków 2008,
Beck-Krala E., „Strategie personalne kreujące zaangażowanie i lepszą jakość życia pracowników”,[w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, pod red. Dagmary Lewickiej i Lidii Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010, s.135-149,
Beck-Krala E., Ocena efektywności systemów wynagrodzeń, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, IPiSS, 2012, 5/2012, s. 23-37
Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy starym a nowym. Organizacje, ludzie, procesy, procedury. Pod red. L. Zbiegień-Maciąg i E. Beck, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków (2006),
Klimkiewicz K., Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw jako odpowiedź na współczesne problemy w organizacjach – przykłady dobrych praktyk w polityce personalnej [w:] (red.) Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 42, Wyd. UE we Wrocłwiu, Wrocław 2009

Additional information:

W razie dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach jest on zobowiązany do uzupełnienia powstałych zaległości. W zależności od przerabianego na zajęciach materiału, sposób nadrobienia zaległości ustalany jest indywidualnie w każdym przypadku. Mogą to być wykonywane w tym czasie ćwiczenia i zadania, które winien zrobić indywidualnie lub przygotowanie pracy pisemnej (ew. referatu) uzupełniającego przerabiane zagadnienia.