Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Managerial Economics
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-404-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Kudełko Mariusz (mkudelko@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Kudełko Mariusz (mkudelko@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student nabywa wiedzę z zakresu podejmowania optymalnych decyzji produkcyjnych, inwestycyjnych, cenowych i kosztowych przez menedżerów zatrudnionych w firmach prywatnych i władzach publicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Wyjaśnia i interpretuje różnice zachowań przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych ZP1A_U01, ZP1A_U06, ZP1A_U20, ZP1A_U04, ZP1A_U03 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Test
M_U002 Interpretuje wyniki różnych wariantów decyzyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka w oparciu o drzewa decyzyjne ZP1A_U01, ZP1A_U06, ZP1A_U20, ZP1A_U04, ZP1A_U03 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Test
M_U003 Uzasadnia - w oparciu o analizę kosztów i korzyści - podejmowanie decyzji gospodarczych w skali mikro- i makro ZP1A_U01, ZP1A_U06, ZP1A_U20, ZP1A_U04, ZP1A_U03, ZP1A_U02 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Test
M_U004 W oparciu o analizę Cash Flow i metodę Monte Carlo potrafi ocenić opłacalność realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego ZP1A_U01, ZP1A_U06, ZP1A_U20, ZP1A_U04, ZP1A_U03, ZP1A_U02 Participation in a discussion,
Scientific paper,
Test
Knowledge
M_W001 Wyjaśnia kryteria i cele optymalnego wykorzystania czynników produkcji przez przedsiębiorstwo ZP1A_W02, ZP1A_W11, ZP1A_W28, ZP1A_W15 Test,
Project
M_W002 Definiuje zasady formułowania optymalnej polityki cenowej przedsiębiorstwa ZP1A_W02, ZP1A_W11, ZP1A_W28, ZP1A_W15 Test,
Project
M_W003 Definiuje problem decyzyjny przedsiębiorstwa, klasyfikuje warianty wyboru, przewiduje ich konsekwencje oraz potrafi wybrać wariant optymalny ZP1A_W02, ZP1A_W11, ZP1A_W28, ZP1A_W15 Test,
Project
M_W004 Zna i wyjaśnia podstawowe kategorie ekonomiczne konieczne do podjęcia optymalnych decyzji produkcyjnych przez przedsiębiorstwo ZP1A_W02, ZP1A_W01, ZP1A_W06, ZP1A_W28, ZP1A_W15 Test,
Project
M_W005 Rozpoznaje warunki i ocenia optymalne zachowania przedsiębiorstw w krótkim i długim okresie ZP1A_W02, ZP1A_W03, ZP1A_W11, ZP1A_W28, ZP1A_W15 Test,
Project
M_W006 Zna podstawy teoretyczne analizy kosztów i korzyści ZP1A_W02, ZP1A_W11, ZP1A_W28, ZP1A_W15 Test,
Project
M_W007 Rozumie warunki stosowania dyskryminacji cenowej i ocenia jej skutki ZP1A_W02, ZP1A_W11, ZP1A_W28, ZP1A_W15 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Wyjaśnia i interpretuje różnice zachowań przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych + + - - - - - - - - -
M_U002 Interpretuje wyniki różnych wariantów decyzyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka w oparciu o drzewa decyzyjne + + - - - - - - - - -
M_U003 Uzasadnia - w oparciu o analizę kosztów i korzyści - podejmowanie decyzji gospodarczych w skali mikro- i makro + + - - - - - - - - -
M_U004 W oparciu o analizę Cash Flow i metodę Monte Carlo potrafi ocenić opłacalność realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wyjaśnia kryteria i cele optymalnego wykorzystania czynników produkcji przez przedsiębiorstwo + + - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje zasady formułowania optymalnej polityki cenowej przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_W003 Definiuje problem decyzyjny przedsiębiorstwa, klasyfikuje warianty wyboru, przewiduje ich konsekwencje oraz potrafi wybrać wariant optymalny + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna i wyjaśnia podstawowe kategorie ekonomiczne konieczne do podjęcia optymalnych decyzji produkcyjnych przez przedsiębiorstwo + + - - - - - - - - -
M_W005 Rozpoznaje warunki i ocenia optymalne zachowania przedsiębiorstw w krótkim i długim okresie + + - - - - - - - - -
M_W006 Zna podstawy teoretyczne analizy kosztów i korzyści + + - - - - - - - - -
M_W007 Rozumie warunki stosowania dyskryminacji cenowej i ocenia jej skutki + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Ekonomia menedżerska – wykład

1. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej
2. Analiza popytu i optymalna polityka cenowa
3. Dyskryminacja cenowa
4. Optymalne wykorzystanie czynników produkcji
5. Analiza kosztów i optymalne decyzje produkcyjne przedsiębiorstw
6. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w różnych strukturach rynkowych
7. Analiza ryzyka i drzewa decyzyjne
8. Interwencja na rynkach konkurencyjnych
9. Analiza kosztów i korzyści
10. Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych

Auditorium classes:
Ekonomia menedżerska – ćwiczenia

1. Analiza marginalna
2. Analiza kosztów i korzyści
3. Podstawy teorii gier
4. Drzewa decyzyjne
5. Analiza Cash-Flow i metoda Monte-Carlo
6. Programowanie matematyczne
7. Kolokwium zaliczeniowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in auditorium classes 15 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń dokonywana jest za wykonanie projektów, ćwiczeń oraz aktywność na zajęciach. Ocena z ćwiczeń jest obliczana jako średnia ocen uzyskanych z tych form aktywności.
Ocena końcowa z przedmiotu obliczana jest jako średnia ważona: 40% * ocena z ćwiczeń + 60% * wynik kolokwium zaliczeniowego z wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza z matematyki, informatyki i statystyki na poziomie szkoły średniej

Recommended literature and teaching resources:

1. Besanko D., Braeutigam R., Microeconomics, Wiley and Sons, 2nd edition 2005.
2. Samuelson W., Marks S., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
3. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, t. I, II, PWN, Warszawa 1995.
4. Varian H, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1995.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Juroszek Z., Kudełko M., A model of optimization for local energy infrastructure development, Energy, Volume 96, Pages 625–643, Elsevier Science, February 2016.

Kudełko M., Znaczenie analizy systemowej w prognozowaniu rozwoju systemów paliwowo-energetycznych, Polityka Energetyczna, tom 8, zeszyt specjalny, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2005, str. 245-260.

Kudełko M., Internalizacja kosztów zewnętrznych powodowanych przez krajowy sektor energetyczny – analiza kosztów i korzyści, Polityka Energetyczna, t. 11, zeszyt 1, Wydawnictwo IGSMiE PAN 2008.

Joanna Duda, Mariusz Kudełko, Źródła finansowania inwestycji proekologicznych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomia Menedżerska, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010, str. 67-82.

Mariusz Kudełko, Wojciech Suwała, Jacek Kamiński, Przemysław Kaszyński, ECONOMIC INSTRUMENTS AS A WAY OF INTRODUCING THE CONCEPT OF GREEN ECONOMY INTO THE ENERGY MARKET, Rynek Energii nr 4(107), Lublin 2013, str. 90-96.

Juroszek Z., Kudełko M., Methodology of optimisation of local energy infrastructure development, Managerial Economics no14, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, str. 72-88.

Kudełko M., Kaszyński P., Wybrane implikacje zawodności rynku konkurencyjnego na przykładzie sektora energetycznego, Polityka Energetyczna, t. 17, zeszyt 3, Wydawnictwo IGSMiE PAN 2014.

Mariusz Kudełko, Jacek Wolak, Marta Czyż, Marta Kołodziej-Hajdo, Elżbieta Marcinkowska, Krzysztof Posłuszny, Stanisław Szydło, Paweł Skrzyński, Katarzyna Gdowska, WYBRANE PROBLEMY METODYKI BADAŃ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW POLSKICH PO TRANSFORMACJI DO GOSPODARKI RYNKOWEJ, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, str. 116.

Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Mariusz KUDEŁKO, Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO, Michał TECZKE, Łukasz WACŁAWIK, Jerzy WĄCHOL, Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, str. 123.

Additional information:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z ćwiczeń oraz kolokwium z wykładów.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczęszczanie na ćwiczenia, przy czym dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Dopuszczalne jest odrabianie zajęć z innymi grupami. Student, który nie zaliczył projektu ma możliwość jego poprawy na kolejnych zajęciach po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym.
Student ma dwa terminy podstawowe i jeden poprawkowy na zaliczenie tematyki wykładów.