Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Corporate Finance
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-501-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Surowiec Anna (asurow2@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława (bbek@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Charakteryzuje podstawowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw ZP1A_U04 Examination,
Test,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi opracować plan finansowy przedsiębiorstwa wykorzystując modele planowania finansowego ZP1A_U15, ZP1A_U06 Execution of exercises
M_U003 Wyjaśnia istotę kapitału obrotowego netto, definiuje czynniki determinujące jego poziom ZP1A_U18 Examination,
Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U004 Wyjaśnia istotę bieżących decyzji finansowych, potrafi optymalizować poziom zapasów, należności, gotówki w przedsiębiorstwie ZP1A_U10 Examination,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U005 Wyjaśnia istotę długoterminowych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, potrafi dokonać oceny efektywności inwestycji, wyjaśnia czynniki determinujące optymalną strukturę kapitałową ZP1A_U10 Examination,
Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U006 Potrafi samodzielnie zastosować proste i dyskontowe metody oceny efektywności inwestycji, posiada wiedze z zakresu wad, zalet stosowania tych metod ZP1A_U09, ZP1A_U03, ZP1A_U19 Examination,
Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_U007 Potrafi samodzielnie ocenić sytuację finansową jednostki i na tej podstawie opracować plan finansowy ZP1A_U01, ZP1A_U20, ZP1A_U03 Examination,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Definiuje przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstw oraz funkcje menedżera finansowego ZP1A_W01, ZP1A_W09, ZP1A_W15, ZP1A_W04 Examination,
Activity during classes
M_W002 Definiuje cel i metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstw, potrafi dokonać badania płynności finansowej przedsiębiorstwa, zadłużenia przedsiębiorstwa, sprawności działania i rentowności ZP1A_W11 Examination,
Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
M_W003 Potrafi wyjaśnić metody długookresowego planowania finansowego, identyfikować czynniki wpływające na ten plan ZP1A_W15 Examination,
Activity during classes,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Charakteryzuje podstawowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować plan finansowy przedsiębiorstwa wykorzystując modele planowania finansowego + + - - - - - - - - -
M_U003 Wyjaśnia istotę kapitału obrotowego netto, definiuje czynniki determinujące jego poziom + + - - - - - - - - -
M_U004 Wyjaśnia istotę bieżących decyzji finansowych, potrafi optymalizować poziom zapasów, należności, gotówki w przedsiębiorstwie + - - - - - - - - - -
M_U005 Wyjaśnia istotę długoterminowych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie, potrafi dokonać oceny efektywności inwestycji, wyjaśnia czynniki determinujące optymalną strukturę kapitałową + - - - - - - - - - -
M_U006 Potrafi samodzielnie zastosować proste i dyskontowe metody oceny efektywności inwestycji, posiada wiedze z zakresu wad, zalet stosowania tych metod + + - - - - - - - - -
M_U007 Potrafi samodzielnie ocenić sytuację finansową jednostki i na tej podstawie opracować plan finansowy + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstw oraz funkcje menedżera finansowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje cel i metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstw, potrafi dokonać badania płynności finansowej przedsiębiorstwa, zadłużenia przedsiębiorstwa, sprawności działania i rentowności + + - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi wyjaśnić metody długookresowego planowania finansowego, identyfikować czynniki wpływające na ten plan + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do zagadnień finansów przedsiębiorstw – przedmiot i zadania finansów przedsiębiorstwa; funkcje menedżera finansowego; rola decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.
2. Wartość pieniądza w czasie – wartość przyszła i wartość obecna, normalna i efektywna stopa procentowa i dyskontowa.
3. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw – zasady finansowania – kapitał obcy i jego pozyskiwanie; emisja akcji i obligacji; koszt kapitału; sposoby pozyskiwania źródeł finansowania; struktura kapitału przedsiębiorstwa; struktura majątku firmy a struktura kapitału; optymalna struktura kapitału.
4. Analiza finansowa i jej użyteczność w finansach przedsiębiorstw; analiza wskaźnikowa:
- Wartość informacyjna podstawowych sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, zastosowanie sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansowym;
- Ocena płynności finansowej: zarządzanie elementami kształtującymi płynność finansową jednostki;
- Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa, analiza sprawności działania, analiza rentowności przedsiębiorstwa, ocena rynkowej wartości przedsiębiorstwa, analiza czynników kształtujących wynik finansowy. Model Du Ponta.
5. Bieżące decyzje finansowe – zarządzanie zapasami; zarządzanie gotówką; optymalny budżet gotówkowy; zarządzanie należnościami.
6. Długoterminowe decyzje finansowe – czynniki wpływające na długoterminowe decyzje finansowe; koszt kapitału a długookresowa polityka finansowa; docelowa struktura kapitału, teorie struktury kapitału.
7. Decyzje inwestycyjne i ich znaczenie w działalności podmiotów gospodarczych.
8. Analiza i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych – proste (statyczne) techniki oceny inwestycji; techniki oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (NPV – metoda wartości zaktualizowanej netto; IRR – metoda wewnętrznej stopy zwrotu; MIRR – zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu); ryzyko w decyzjach inwestycyjnych.
9. Istota i cele planowania finansowego w przedsiębiorstwie; narzędzia planowania finansowego-modelowanie finansowe.
10. Planowanie finansowe krótkookresowe – planowanie kapitału pracującego netto; cykl konwersji gotówki; strategie planowania kapitału pracującego netto; planowanie aktywów bieżących; budżet gotówki; model Baumola; planowanie pasywów bieżących; krótkoterminowe kredyty bankowe; zobowiązania wobec dostawców.
11. Planowanie finansowe długookresowe – czynniki wpływające na długoterminowe decyzje finansowe; planowanie docelowej struktury kapitału; preliminowanie wydatków inwestycyjnych; istota planowania inwestycyjnego (etapy planowania inwestycyjnego, planowanie przepływów pieniężnych związanych z projektami inwestycyjnymi); ustalanie optymalnego budżetu inwestycyjnego.
12. Modele planowania finansowego – metoda zmian proporcjonalnych; sprawozdania finansowe pro forma; metoda zintegrowanego planowania finansowego.

Auditorium classes:

1. Wartość pieniądza w czasie – wartość przyszła i wartość obecna, normalna i efektywna stopa procentowa i dyskontowa;
2. Struktura kapitału przedsiębiorstw;
3. Analiza finansowa – ocena płynności finansowej: zarządzanie elementami kształtującymi płynność finansową jednostki; analiza kapitału obrotowego netto; ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa, analiza sprawności działania, analiza rentowności przedsiębiorstwa, ocena rynkowej wartości przedsiębiorstwa, analiza czynników kształtujących wynik finansowy. Model Du Ponta;
4. Analiza i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych – proste (statyczne) techniki oceny inwestycji; techniki oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych;
5. Planowanie finansowe krótkookresowe – planowanie kapitału pracującego netto; cykl konwersji gotówki; strategie planowania kapitału pracującego netto; planowanie aktywów bieżących; budżet gotówki, Model Baumola; planowanie pasywów bieżących;
6. Przygotowanie kompleksowego planu finansowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in auditorium classes 28 h
Preparation for classes 20 h
Completion of a project 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona:
Ocena końcowa = 40% ocena z ćwiczeń + 60% ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z zakresu podstaw ekonomii, rachunkowości

Recommended literature and teaching resources:

1. Eugene E. Brigham.: Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1996
2. Richard A. Brealey, Stewart C. Sajers: Podstawy finansów przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1999.
3. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005
4. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
5. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 1999.
6. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1.Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B., Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015;
2. Bek-Gaik B., Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013;
3. Bek-Gaik B., Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński nr 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013 nr 59 Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, s. 21–37;
4. Bek-Gaik B., Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym – podejście standardowe czy indywidualne? [W:] S. Sojak (red.) Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, S. 85–102;
5. Bek-Gaik B., Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji [W:] D.Cichoń, K.Jurek, B.Rogatko (red.), Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium, Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012, S. 405–436;
6. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych, Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016 nr 1 (79) Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością, s. 767–783.

Additional information:

Do przystąpienia do egzaminu wymagane jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym syllabusie obowiązuje REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE