Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Quality Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-502-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Grzesiak Paweł (pgrzesia@zarz.agh.edu.pl)
Kapłan Radosław (rkaplan@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Soliński Bartosz (bsolinsk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł przedstawi podstawowe pojęcia z zakresu zarządzanie jakością, koncepcje i zasady zarządzania jakością oraz narzędzia i metody wspomagające zarządzanie jakością.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Pracować w grupie Project
Skills
M_U001 Zaproponować działania doskonalące Project
M_U002 Określić czynniki wpływające na jakość Test
Knowledge
M_W001 Definiować pojęcia związane z zarządzaniem jakością Test
M_W002 Zastosować metody i techniki zarządzania jakością Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Pracować w grupie - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zaproponować działania doskonalące - - + - - - - - - - -
M_U002 Określić czynniki wpływające na jakość + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiować pojęcia związane z zarządzaniem jakością + - - - - - - - - - -
M_W002 Zastosować metody i techniki zarządzania jakością - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
Zarządzanie Jakością Zarządzanie Jakością Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Jakością

Istota jakości, jej znaczenie. Ewolucja w podejściu do problematyki jakości
Filozofia i zasady zarządzania jakością (Deming, Juran, Crosby Ishikawa, normy ISO 9000)
Podstawowe metody i techniki zarządzania jakością
Koszty jakości -klasyfikacja, wyznaczanie
Modele doskonałości organizacji i nagrody jakości
System oceny bezpieczeństwa produktu – dyrektywy nowego podejścia (CE)
System zarządzania jakością – wdrażanie i standardy (ISO 9000, ISO 14000, PN-N 18000, QS 9000, ISO/TS 16949, HAACP, GMP, GHP)

Laboratory classes:
Zarządzanie jakością w praktyce

Pareto Lorenza
Ishikawa
Wybrane metody statystyczne w jakości (m.in SPC)
QFD i FMEA
Ocena ryzyka zawodowego

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 0 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z ocen:
- oceny z ćwiczeń laboratoryjnych
- oceny z kolokwium zaliczeniowego
Wymagane jest zaliczenie (tzn. uzyskanie minimum 50%) zarówno ćwiczeń jak i kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie wcześniej realizowanych przedmiotów z zakresu zarządzania, ekonomii i statystyki

Recommended literature and teaching resources:

Adam HAMROL: Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2007
Robert KARASZEWSKI: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2009
Tadeusz SIKORA, Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniw. Ekonom., Kraków 2010
„ABC jakości”, „Problemy jakości”
Normy PN-ISO serii 9000, 14000; PN-N 18000
Robert KARASZEWSKI, Katarzyna SKRZYPCZYŃSKA, Zarządzanie jakością, TNOiK, Toruń 2013

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów