Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ecology and Environmental Management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-503-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Dubel Anna (adubel@zarz.agh.edu.pl)
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Zaprezentowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska stosowanych w Polsce i w Unii Europejskiej. Prowadzi to do wzrostu świadomości ekologicznej i znajdzie zastosowanie w pracy zawodowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w zakresie wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje ZP1A_K09, ZP1A_K03 Activity during classes,
Presentation
Skills
M_U001 potrafi opisać zachodzące procesy ekologizacji działalności gospodarczej z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego a także przekazać tę wiedzę opinii społecznej; zna możliwości pokonania środowiskowych uwarunkowań działalności gospodarczej ZP1A_U01, ZP1A_U18 Activity during classes,
Test
M_U002 potrafi opisać uwarunkowania świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz określić jej poziom, objaśnić, zdefiniować i opisać funkcje i komponenty ZP1A_U04 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat zintegrowanego zarządzania środowiskowego, zarządzania środowiskowego jako strategii konkurencyjnej, finansowania przedsięwzięć środowiskowych oraz marketingu środowiskowego ZP1A_W02, ZP1A_W01 Examination,
Test
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat instrumentów ekonomicznych zarządzania ochroną środowiska, systemów zarządzania środowiskowego oraz audytów środowiskowych ZP1A_W14, ZP1A_W06 Examination,
Test
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie celów i zasad polityki środowiskowej państwa zharmonizowanych z polityką ochrony środowiska w Unii Europejskiej ZP1A_W14, ZP1A_W06, ZP1A_W02 Examination,
Test
M_W004 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę o funkcjach i komponentach środowiska, procesach ekologizacji działalności gospodarczej oraz środowiskowych uwarunkowaniach działalności gospodarczej a także internalizacji środowiskowych kosztów zewnętrznych ZP1A_W06, ZP1A_W02, ZP1A_W18 Examination,
Test
M_W005 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą uwarunkowań i poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz o ważności rozwoju zrównoważonego ZP1A_W06, ZP1A_W02, ZP1A_W18 Examination,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżynierskiej w zakresie wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi opisać zachodzące procesy ekologizacji działalności gospodarczej z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego a także przekazać tę wiedzę opinii społecznej; zna możliwości pokonania środowiskowych uwarunkowań działalności gospodarczej - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi opisać uwarunkowania świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz określić jej poziom, objaśnić, zdefiniować i opisać funkcje i komponenty - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat zintegrowanego zarządzania środowiskowego, zarządzania środowiskowego jako strategii konkurencyjnej, finansowania przedsięwzięć środowiskowych oraz marketingu środowiskowego + + - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę na temat instrumentów ekonomicznych zarządzania ochroną środowiska, systemów zarządzania środowiskowego oraz audytów środowiskowych + + - - - - - - - - -
M_W003 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę w zakresie celów i zasad polityki środowiskowej państwa zharmonizowanych z polityką ochrony środowiska w Unii Europejskiej + + - - - - - - - - -
M_W004 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę o funkcjach i komponentach środowiska, procesach ekologizacji działalności gospodarczej oraz środowiskowych uwarunkowaniach działalności gospodarczej a także internalizacji środowiskowych kosztów zewnętrznych + + - - - - - - - - -
M_W005 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę dotyczącą uwarunkowań i poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w Polsce i na świecie oraz o ważności rozwoju zrównoważonego + + - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Świadomość ekologiczna społeczeństwa w Polsce i na świecie
 2. Funkcje i komponenty środowiska
 3. Ekologizacja działalności gospodarczej.
 4. Koncepcja i zasady rozwoju zrównoważonego
 5. Cele i zasady polityki środowiskowej państwa
 6. Internalizacja środowiskowych kosztów zewnętrznych
 7. Instrumenty ekonomiczne zarządzania ochroną środowiska
 8. Środowiskowe uwarunkowania działalności gospodarczej
 9. Audyty efektywności przemysłu i ochrony środowiska
 10. Systemy zarządzania środowiskowego
 11. Zarządzanie środowiskowe jako strategia konkurencyjna
 12. Zintegrowane zarządzanie środowiskowe
 13. Finansowanie przedsięwzięć środowiskowych
 14. Marketing środowiskowy
 15. Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej
Auditorium classes:
 1. Definicje podstawowych pojęć i ich interpretacja
 2. Kategorie kapitału środowiskowego
 3. Analiza kosztów i korzyści środowiskowych jako metoda realizacji rozwoju zrównoważonego
 4. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie
 5. Rola i funkcje znaków ekologicznych
 6. Środowiskowa restrukturyzacja gospodarki
 7. Źródła finansowania przedsięwzięć restrukturyzacyjnych
 8. Etyka w zarządzaniu ochroną środowiska
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 3 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 7 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z ćwiczeń jest obliczana jako średnia arytmetyczna z kolokwium zaliczeniowego, prezentacji projektu i oceny aktywności na zajęciach. Dozwolona jest jedna nieobecność na ćwiczeniach poza dniem kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Wiedza z zakresu makro- i mikroekonomii oraz ogólna wiedza z przyrody i biologii na poziomie szkoły średniej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, (red.) A. Graczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, Wrocław 2007.
2. Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
3. Becla A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Pindór T., Preisner L., Oszczędność zasobów energii pierwotnej w skali światowej w wyniku zagospodarowania złóż niekonwencjonalnego gazu ziemnego, [w:] Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, (red.) A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 317, Wrocław 2013, s. 44-52.
2. Preisner L., Pindór T., Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowego, [w:] Logistyka Odzysku, Nr 2/2014 (11).
3. Preisner L., Pindór T., Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska jako instrumenty zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw,
4.Dubel A., Koszty i korzyści funkcjonowania ubezpieczeń od skutków powodzi. W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. K.Górki, A.Thier ; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. — Kraków : Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. s. 126–127.

Additional information:

None