Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Diploma Seminar - Introduction to Science Research
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-506-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Moduł zapoznaje studenta z problematyką prowadzenia własnych badań naukowych i przygotowuje do ich prowadzenia.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi wskazać wkład własny do pracy ZP1A_U04, ZP1A_U03, ZP1A_U01, ZP1A_U02 Presentation
M_U002 Potrafi skonstruować logiczny układ pracy dyplomowej ZP1A_U20, ZP1A_U19 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna wymogi formalne, literaturowe i edycyjne pracy ZP1A_W01 Presentation
M_W002 Zna ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych ZP1A_W01 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi wskazać wkład własny do pracy - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonstruować logiczny układ pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna wymogi formalne, literaturowe i edycyjne pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
W ramach modułu studenci:

- zapoznają się typologią badań naukowych,
- zapoznają się z zasadami i metodami prowadzenia badań naukowych,
- zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej,
- zapoznają się z obowiązującymi na Wydziale zasadami pisania pracy dyplomowej,
- uczą się poprawnej konstrukcji planu i struktury pracy,
- uczą się wyboru i selekcji źródeł literatury oraz ich poprawnego wykorzystania,
- wymieniają poglądy w problematyce poruszanej w swoich obszarach badawczych.

Auditorium classes:

Analiza literatury i wybór źródeł informacji
Prezentacja wybranego problemu naukowego: określenie celu, konstruowanie tematów, problemów, hipotez badawczych
Poprawne skonstruowanie spisu treści pracy dyplomowej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Preparation for classes 5 h
Participation in seminar classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z pozytywnych ocen: z ćwiczeń oraz ze sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Literatura indywidualnie dobierana przez uczestników seminarium, zgodnie z tematem realizowanej pracy dyplomowej.
http://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/dziekanat-studiow-stacjonarnych (Obrony prac dyplomowych/Dokumenty do pobrania/metodyka_pisania_prac_dyplomowych.xps)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów
1. Forma weryfikacji efektów kształcenia – przygotowanie prezentacji oraz sprawozdania
2. Warunki uczestnictwa w zajęcia: wykłady obowiązkowe (RS)
3. Warunki odrabiania zajęć ustala prowadzący.
3. Oceny: ocena jest uzależniona od poziomu realizacji efektów kształcenia. Poprawa oceny niedostatecznej jest możliwa tylko jeden raz.