Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Business Plan
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-604-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Kołodziej-Hajdo Marta (mkolodz1@zarz.agh.edu.pl)
Marcinkowska Elżbieta (etomczyk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest przedstawienie roli i znaczenia biznes planu w zarządzaniu podmiotem
gospodarczych. Z uwagi na pracę w grupie rozwija umiejętności organizacji i zarządzania zespołem.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 jest gotów do uczestnictwa w budowaniu projektów zadaniowych o charakterze zarządczym ZP1A_K02 Activity during classes,
Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi dobrać i zorganizować zespół projektowy oraz kierować jego pracami ZP1A_U15 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
M_U002 potrafi budować plany dziedzinowe, w tym: plan strategiczny, plan marketingowy, finansowy itp. wybranego przedsięwzięcia ZP1A_U03 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna i rozumie podstawowe zagadnienia z obszaru prawa podatkowego podmiotów gospodarczych ZP1A_W14 Activity during classes,
Execution of a project,
Test results
M_W003 zna i rozumie cel, zadania biznesplanu i zasady metodyczne jego opracowania oraz obszary jego zastosowania w praktyce ZP1A_W01 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 jest gotów do uczestnictwa w budowaniu projektów zadaniowych o charakterze zarządczym - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dobrać i zorganizować zespół projektowy oraz kierować jego pracami - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi budować plany dziedzinowe, w tym: plan strategiczny, plan marketingowy, finansowy itp. wybranego przedsięwzięcia - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie podstawowe zagadnienia z obszaru prawa podatkowego podmiotów gospodarczych + + - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie cel, zadania biznesplanu i zasady metodyczne jego opracowania oraz obszary jego zastosowania w praktyce + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykłady:
1.Biznes plan: istota, cele, cechy i funkcje biznes planu przedsiębiorstwa.
2. Układ i struktura biznes planu.
3.Zasady metodyczne przygotowania biznes planu.
4.Strategie opodatkowania działalności gospodarczej.
5.Planowanie finansowe.
6.Rachunek ekonomiczny inwestycji.
7.Model biznesowy Canvas.

Auditorium classes:

Ćwiczenia audytoryjne
1.Zasady opracowywania, konstrukcja i fazy przygotowania biznes planu
przedsiębiorstwa:
-opracowanie części strategicznej biznesplanu,
-opracowanie części operacyjnej biznesplanu,
-opracowanie części finansowej biznesplanu.
2.Źródła informacji niezbędnych do opracowania biznes planu.
3.Problemy praktyczne związane z przygotowaniem biznes planu.
4.Analiza przypadków: biznes plan małego przedsiębiorstwa produkcyjnego/usługowego.

W ramach zajęć studenci w grupach projektowych opracują biznes plan dla nowej
działalności gospodarczej.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 10 h
Completion of a project 25 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia ważona z oceny z zaliczenia
ćwiczeń (70%) i testu z materiału wykładowego (30%).
Uzyskanie oceny w innym terminie niż podstawowy powoduje obniżenie oceny końcowej (ocena
końcowa jest ustalana z uwzględnieniem wszystkich ocen z Wirtualnej Uczelni).

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana wiedza z przedmiotów poprzedzających: Makroekonomia, Rachunkowość finansowa,
Marketing, Zarządzanie, Finanse przedsiębiorstwa.

Recommended literature and teaching resources:

1. Barrow C., Biznesplan w małej firmie, Wyd. Helion, Gliwice 2009.
2.Filar E.,Skrzypek J., Biznes Plan, Poltext, Warszawa, 2008.
3.Fiore F., Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Wyd. Oficyna Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
2006
4.Pasieczny J., Biznesplan. Skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy, PWE, Warszawa, 2007
5.Pawlak Z., Biznesplan. Zastosowanie i przykłady, Poltext, Warszawa 2008
6.Skrzypek J, Biznes plan, Model najlepszych praktyk, Poltext, Warszawa, 2012
7.Tokarski A., Tokarski M., Biznesplan w praktyce, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

- Activity based costing as the tool of performance management, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, w:
Performance management: concepts and methods, sci. eds. Janusz Nesterak and Bernard Ziębicki.
Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2011.
- Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych: korzyści i bariery, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna
SUROWIEC , Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński nr 625. Finanse, Rynki Finansowe,
Ubezpieczenia. Szczecin, 2011.
- Wybrane problemy metodyki badań rozwoju przedsiębiorstw polskich po transformacji do gospodarki
rynkowej, Mariusz KUDEŁKO, Jacek WOLAK, Marta CZYŻ, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Elżbieta
MARCINKOWSKA, Krzysztof POSŁUSZNY, Stanisław SZYDŁO, Paweł SKRZYŃSKI, Katarzyna GDOWSKA. —
Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013.
- Społeczna odpowiedzialność biznesu jako koncepcja istotna dla funkcjonowania MŚP Elżbieta
MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, 2016, Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe
Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
-Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności, Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna SUROWIEC W:
Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe pod red. Joanny Sawickiej, Anny
Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011
-Wpływ zmian w ustawie o rachunkowości na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową małych
jednostek gospodarczych Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK, Uniwersytet
Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia — 2016 nr 2 (80) Rachunkowość w zarządzaniu
jednostkami gospodarczymi cz. 1, s. 117–124.

Additional information:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Wykład – test zaliczeniowy z wiedzy przekazanej podczas zajęć wykładowych.
Ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych to ocena za złożoną pracę projektową (biznes plan nowej
działalności).
Otrzymanie pozytywnej oceny końcowej jest uwarunkowane pozytywnymi ocenami z obu form zaliczenia.
W przypadku nieoddania pracy projektowej do końca okresu rozliczeniowego moduł nie zostanie zaliczony.
Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy
studenta bazuje na wypowiedziach ustnych, wykonanego w formie pisemnej projektu, co zgodnie jest z
regulaminem studiów AGH oraz przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach. Większa ilość powoduje
niezaliczenie ćwiczeń. Nieobecność student jest zobowiązany usprawiedliwić na pierwszych ćwiczeniach
audytoryjnych następujących po ustaniu przyczyny nieobecności, poprzez okazanie prowadzącemu
zwolnienia lekarskiego poświadczającego niezdolność studenta do uczestnictwa w zajęciach.
Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić je
samodzielnie, korzystając z możliwości konsultacji z prowadzącym.