Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Tourism management
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-606-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Muweis Justyna (jmuweis@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Muweis Justyna (jmuweis@zarz.agh.edu.pl)
dr Łamasz Bartosz (blamasz@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot dotyczy funkcjonowania gospodarki turystycznej, rynku usług turystycznych oraz zarządzania przedsiębiorstwem działającym w branży turystycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi uzyskać i zebrać dane statystyczne dotyczące rynków turystycznych oraz dokonać ich interpretacji. ZP1A_U04, ZP1A_U02 Case study
M_U002 Potrafi opisać i analizować współczesne rozwiązania stosowane na rynkach turystycznych. ZP1A_U03, ZP1A_U02 Case study
Knowledge
M_W001 Potrafi określić zarządzanie usługami turystycznymi w różnych aspektach ZP1A_W02, ZP1A_W05 Test
M_W002 Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia ryku usług turystycznych oraz zarządzania w turystyce ZP1A_W02, ZP1A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi uzyskać i zebrać dane statystyczne dotyczące rynków turystycznych oraz dokonać ich interpretacji. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opisać i analizować współczesne rozwiązania stosowane na rynkach turystycznych. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi określić zarządzanie usługami turystycznymi w różnych aspektach + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia ryku usług turystycznych oraz zarządzania w turystyce + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Turystyka jako działalność gospodarcza.
2. Rynek turystyczny i jego elementy
3. Turystyka a środowisko społeczne i naturalne.
4. Turystyka suborbitalna
5. Rozwój turystyki i jej finansowanie.
6. Podmioty gospodarcze w turystyce i ich działalność.
7. Systemy zarządzania wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym. 8. Marketing w turystyce.
9. Działalność turystycznych organizacji krajowych i międzynarodowych.

Auditorium classes:

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym na wybranym przykładzie.
2. Organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego.
3. Analiza produktu turystycznego
4. Strategie marketingowe przedsiębiorstw turystycznych wobec konkurencji.
5. Studium przypadku– analiza wybranego przedsiębiorstwa działającego na rynku usług turystycznych oraz zbadanie możliwości jego rozwoju.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 13 h
Preparation for classes 15 h
Contact hours 2 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana na podstawie: pozytywnej oceny z kolokwium oraz poprawnie przeanalizowanego studium przypadku podczas zajęć ćwiczeniowych. Ocena ustalana jest jako średnia ważona ocen uzyskanych z kolokwium (80%) i studium przypadku (20%). W razie nieuzyskania oceny pozytywnej z którejkolwiek formy zaliczenia, student jest zobowiązany do jej poprawy na zasadach i w terminie ustalonym z prowadzącym. W takim przypadku ocena ustalona jest na zasadzie obliczenia średniej ważonej ze wszystkich uzyskanych ocen.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. Panasiuk A., Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 2008
2. Rapacz A. Przedsiębiorstwo turystyczne, Warszawa 2007
3. Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
4. Kachniewska M. i inni, Rynek turystyczny, Wyd. Oficyna, Warszawa 2012.
5. Michałowski K., Zarządzanie turystyką, wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002
6. Bosiacki S. i inni, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, AWF, Poznań 2008
7. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Dz. U. 2017 poz. 2361.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. The development of the aviation fuel market in Poland and changes in civil passenger traffic — Rozwój rynku paliw lotniczych w Polsce a zmiany w cywilnym ruchu pasażerskim / Justyna MUWEIS, Bartosz ŁAMASZ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2019 vol. 22 iss. 1, s. 153–168. — Bibliogr. s. 166–167
2. Space debris and the responsibility for the clean orbital space / MUWEIS J. // W: The modern trends in the development of business social responsibility : international scientific conference : May 19th, 2017, Lisbon, Portugal : proceedings of the conference / Nova University, Nova School of Business and Economics. — [Lisbon] : Nova University, cop. 2017. — ISBN: 978-9934-8643-8-4. — S. 186–188. — Bibliogr. s. 18
3. Proces dostosowania systemu zarządzania środowiskiem oraz polityki ekologicznej w Polsce do rozwiązań Unii Europejskiej — The adaptation process of the environmental management system and ecological policy in Poland to the European Union solutions / Justyna MUWEIS // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 133–145.

Additional information:

Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin
Studiów.