Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nowatorskie strategie inwestycji w papiery wartościowe
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-610-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Urbański Stanisław (surbansk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Łada Monika (mlada@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Urbański Stanisław (surbansk@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Student na podstawie wiedzy z wykładów i literatury symuluje inwestycyjne w wybrane aktywa i dokonuje oceny zwrotu i ryzyka badanych strategii. Student ocenia wyniki alternatywnych strategii.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim ZP1A_K01 Case study
Skills
M_U001 ma umiejętność użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia przedsiębiorstwa/instytucji ZP1A_U04 Case study
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. ZP1A_W01 Test
M_W002 zna fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów ZP1A_W02 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów (projektowych, zadaniowych itp.) i organizacji w środowisku pracy i poza nim - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 ma umiejętność użycia oraz oceny odpowiednich metod i narzędzi do opisu i analizy otoczenia przedsiębiorstwa/instytucji - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. + - - - - - - - - - -
M_W002 zna fundamentalne zasady i koncepcje teorii ekonomii odnośnie funkcjonowania rynku oraz gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

WYKŁADY:
1. Literaturowe strategie inwestycji w papiery wartościowe
a) Strategie bazujące na analizie technicznej
- formacje, teoria fal Elliota, wskaźniki: ROC, MACD, momentum i inne
b) Strategie bazujące na analizie fundamentalnej
- strategie bazujące na klasycznym modelu CAPM
- strategie wykorzystujące model Famy i Frencha (1993), Carcharta (1995)
c) Strategia „naukowe momentum”
2. Nowe strategie bazujące na zagregowanym modelu wyceny (Urbański, 2011)
3. Strategie inwestycyjne w fundusze powiernicze
4. Strategie proponowane przez Warrena Buffeta

PROJEKTY:
Symulacje inwestycji bazujących na
1) „naukowym momentum”
2) zagregowanym modelu wyceny (Urbański, 2011)
3) model Famy i Frencha (1993), Carcharta (1995)
4) symulacja inwestycji w fundusze o różnych klasach ryzyka

Auditorium classes:

Symulacje inwestycji bazujących na
1) „naukowym momentum”
2) zagregowanym modelu wyceny (Urbański, 2011)
3) model Famy i Frencha (1993), Carcharta (1995)
4) symulacja inwestycji w fundusze o różnych klasach ryzyka

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Completion of a project 12 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa ale wiadomości będą sprawdzane na ćwiczeniach.
Student może mieć jedną nieobecności nieusprawiedliwioną na ćwiczeniach. W przypadku nieobecności na ośmiu zajęciach projektowych, Student może zaliczyć przedmiot w sesji egzaminacyjnej po uzyskaniu szczegółowego zakresu materiału od prowadzącego, w ramach kolokwium całościowego. W przypadku większej liczby nieobecności na zajęciach projektowych niż 8 Student ma niezaliczony przedmiot.

Prerequisites and additional requirements:

Ocena końcowa ustalana jako średnia ważona z ocen uzyskanych na zajęciach projektowych (75% – kolokwia) oraz ocen z aktywności studenta na ćwiczeniach projektowych (25%).

Recommended literature and teaching resources:

Jajuga K., Jajuga T., (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Jajuga K., (2008). Zarządzanie ryzykiem., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Urbański S., 2002, Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 965, 174-186.
Urbański S.: Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Urbański S., 2004, Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe – rentowność i ryzyko inwestycji przyszłych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy 48, 66-85.
2. Urbański S., 2007, Time-Cross-Section Factors of Rates of Return Changes on Warsaw Stock Exchange, Przegląd Statystyczny, 54, 2, 94-121.
3. Urbański S., 2008a, Wpływ innowacji wybranych czynników na równowagę cenową walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Bank i Kredyt, XXXIX, 7, 37-49.
4. Urbański S., 2008b, Stopy zwrotu akcji GPW w Warszawie a wskaźniki oceny rynkowej, Ekonomista, nr 6, 817-836.
5. Urbański S., 2009, Wpływ opóźnionych zmiennych warunkowych na zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie, Przegląd Statystyczny, 56, 1, 107-125.
6. Urbański S., 2011a, Cross-Section Changes of Rates of Return on the Shares Traded on the Warsaw Stock Exchange, Ekonomista, Nr 5, 709-732 (artykuły główne).
7. Urbański S., 2011b, Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
8. Urbański, S.,2012a, Multifactor Explanations of Returns on the Warsaw Stock Exchange in Light of the ICAPM, Economic Systems, 36, 552-570.
9. Urbański, S.,2012b, Model CAPM w świetle spekulacji na polskim rynku akcji [CAPM in the Light of Speculations on the Polish Stock Market], Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, No 106, 263-272.
10. Urbański S., Leśkow J., 2014a, A New ICAPM Approach to Multifactor Stock Pricing using Bootstrap, Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. LV, 15-33.
11. Urbański S., Jawor P., Urbański K., 2014b, The Impact of Penny Stocks on the Pricing of Companies Listed on The Warsaw Stock Exchange in Light of the CAPM, Folia Oeconomica Stetinensia, 14, 2, 163, 178.
12. Urbański S., 2015a, The Impact of Speculation on the Pricing of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in Light of the ICAPM, Managerial Economics, 16, 1, 91-111.
13. Urbański S., Winiarz M., Urbański M., 2015b, Long-Run Performance Persistence of Investment Funds in Poland, Emerging Markets Finance and Trade, accepted into publication 11 April 2015.
14. Urbański S., 2015c, The Influence of Penny Stocks on the Pricing of Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange in the Context of the ICAPM, Zeszyty Naukowe Kolegium Ekonomiczno-Spolecznego, SGH, accepted into publication.
15. Urbański S., Leśkow J., 2015d, Multifactor-efficiency of the Fama-French Portfolios Formed on the Warsaw Stock Exchange; Bootstrap Method Application, Ekonomista,

Additional information:

None