Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie przedsiębiorcze
Course of study:
2017/2018
Code:
ZZP-1-611-s
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kusa Rafał (rkusa@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Moduł przedstawia podstawowe założenia i metody przedsiębiorczego zarządzania już istniejącymi organizacjami (w tym dużymi przedsiębiorstwami) oraz zasady inicjowania w nich nowych przedsięwzięć.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi samodzielnie i zespołowo inicjować i realizować przedsięwzięcia ZP1A_K02 Execution of exercises
Skills
M_U001 potrafi zidentyfikować sposobności i zaplanować ich wykorzystanie ZP1A_U01 Execution of exercises
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zasady funkcjonowania organizacji przedsiębiorczych i zarządzania przedsiębiorczego ZP1A_W10 Test
M_W002 rozumie istotę sposobności przedsiębiorczych i ich znaczenie dla rozwoju organizacji ZP1A_W06 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi samodzielnie i zespołowo inicjować i realizować przedsięwzięcia - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi zidentyfikować sposobności i zaplanować ich wykorzystanie + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe zasady funkcjonowania organizacji przedsiębiorczych i zarządzania przedsiębiorczego + - - - - - - - - - -
M_W002 rozumie istotę sposobności przedsiębiorczych i ich znaczenie dla rozwoju organizacji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Zarządzanie a przedsiębiorczość. Diagnozowanie poziomu przedsiębiorczości organizacji. Orientacja przedsiębiorcza.
2. Proces przedsiębiorczości w organizacjach.
3. Metody identyfikacji i oceny sposobności przedsiębiorczych.
4. Planowanie dzialań przedsiębiorczych z uwzględnieniem ryzyka.
6. Projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorczego.
7. Kształtowanie proprzedsiębiorczej kultury organizacyjnej.

Auditorium classes:

1. Metody identyfikacji i oceny sposobności przedsiębiorczych.
2. Planowanie dzialań przedsiębiorczych z uwzględnieniem ryzyka.
3. Kształtowanie proprzedsiębiorczej kultury organizacyjnej i systemów zarządzania.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa obliczana na podstawie ocen z zadań indywidualnych i grupowych (40%) i zaliczonego sprawdzianu (60%).
Warunki uzyskania zaliczenia w II terminie określa prowadzący zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagane wcześniejsze zaliczenie kursów z podstaw zarządzania i przedsiębiorczości.

Recommended literature and teaching resources:

B. Glinka, S. Gudkova (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer.
M. Codogni, J. Duda, M. Kudełko, R. Kusa, A. Peszko, M. Teczke, Ł. Wacławik (2014). Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty. Kraków: Wydawnictwa AGH.
W. Dyduch (2008). Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
M.H. Morris, D.F. Kuratko, J.G. Covin (2010). Corporate Entrepreneurship & Innovation, Cengage Learning.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kusa, R., Palacios Marques, D. & Ribeiro Navarrete, B. (2019). External cooperation and entrepreneurial orientation in industrial clusters, Entrepreneurship & Regional Development, 31:1-2, 119-132.
Kusa, R. (2018). Testowanie orientacji przedsiębiorczej w kontekście wielkości i wieku organizacji. w: K. Bratnicka-Myśliwiec, A. Dyląg, B.J. Gabryś (red.), Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 13–21.
Kusa, R. (2017). Projekty przejawem orientacji przedsiębiorczej organizacji. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Nr 12(811), 44-56.
Kusa, R. (2017). O cykliczności procesu przedsiębiorczości w organizacjach. Próba opracowania koncepcji. Przegląd Organizacji. Nr 5, 31-37.
Codogni, M., Duda, J., Kusa, R. (2017). Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region. Managerial Economics, Vol. 18, No. 1, 7-21.
Kusa, R. (2016). Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości organizacyjnej, w: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy, red. nauk. A. Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń, s. 477-491.
Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty, M. Codogni, J. Duda, M. Kudełko, R. Kusa, A. Peszko, M. Teczke, Ł. Wacławik, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, M. Codogni, J. Duda, M. Kudełko, R. Kusa, A. Peszko, M. Teczke, Ł. Wacławik, J. Wąchol, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013

Additional information:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.
Zasady udziału w zajęciach:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium oraz wynikach wykonanych zadań, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.