Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Introduction to synchrotron radiation and its applications
Efekt kształcenia:
Student develops the ability to working in a team in gathering the literature, and proposing a specific experiment to be performed at a synchrotron X-ray source as well as processing of experimental data and their interpretation.
Powiązania z EKK:
 • FT2A_K03
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów
 • FT2A_K04
  potrafi współdziałać w środowisku interdyscyplinarnym, przyjmując w nim różne role
 • NB2A_K01
  rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się i zawodowego samodoskonalenia
 • NB2A_K02
  jest świadomy odpowiedzialności za prowadzoną aktywność naukowo-badawczą i rozumie konieczność działania zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy
 • NB2A_K03
  posiada umiejętność zarówno pracy indywidualnej, jak i zespołowej; potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w celu realizacji określonego zadania; jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
 • NB2A_K04
  dostrzega potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych rozwiniętych dzięki zintegrowanym badaniom interdyscyplinarnym; rozumie aspekty społeczne i ekonomiczne ich wprowadzania
 • FT2A_K03
  dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej oraz potrafi przygotować prosty wniosek o finansowanie badań lub wdrożenie nowego rozwiązania technicznego