Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody analizy strukturalnej i dyfrakcyjnej układów aperiodycznych
Efekt kształcenia:
Student zna opis struktury atomowej i obrazu dyfrakcyjnego układów aperiodycznych w podejściu wielowymiarowym i statystycznym.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_W05
  ma znajomość podstawowych praw fizyki klasycznej i wybranych zagadnień fizyki współczesnej przydatnych do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich
 • FT1A_W06
  ma znajomość metod matematycznych, niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
 • FT1A_W09
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk ścisłych
 • FM1A_W05
  Zna działanie prostych układów elektronicznych oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu programowania, niezbędną w rozwiązywaniu wybranych problemów
 • FM1A_W06
  Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie fizyki, matematyki, chemii i biologii oraz innych dziedzin nauki (medycyna, informatyka) pozwalającą na formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań
 • FT2A_W07
  dysponuje pogłębioną znajomością metod matematycznych i numerycznych niezbędnych do otrzymywania wyników ilościowych
 • FT2A_W10
  ma pogłębioną wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach fizyki
 • FM2A_W01
  ma wiedzę przydatną do przeprowadzenia złożonej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • NB2A_W01
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metod matematycznych wykorzystywanych do analizy i modelowania procesów zachodzących w przyrodzie i modelowych układach laboratoryjnych
 • NB2A_W03
  posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych niezbędną do zrozumienia złożonych procesów zachodzących w przyrodzie w mikro- i nanoskali i w modelowych układach laboratoryjnych
 • FM2A_W01
  posiada znajomość technik pomiarowych, szczegółową wiedzę dotyczącą podstaw fizycznych wybranych procesów biofizycznych, biomedycznych i biochemicznych niezbędną do prowadzenia złożonej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków
 • FM1A_W05
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu ochrony radiologicznej
 • FM1A_W06
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu anatomii i fizjologii człowieka
 • FT1A_W05
  zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego oraz ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej i naukowej
 • FT1A_W06
  zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
 • FT2A_W01
  ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie
 • FT2A_W07
  ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania jakością