Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody analizy strukturalnej i dyfrakcyjnej układów aperiodycznych
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętność zwięzłego i precyzyjnego opisania własnych rozwiązań oraz komunikatywnego ich przedstawienia.
Powiązania z EKK:
 • FT1A_K04
  ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę stałego samokształcenia i samorozwoju zawodowego; respektuje etyczne zasady wykonywanego zawodu
 • FT1A_K09
  potrafi zaplanować prostą pracę wieloetapową i ocenić czas jej wykonania
 • FT2A_K01
  docenia rolę kształcenia ustawicznego, zawodowego samodoskonalenia oraz zasad etyki zawodowej
 • FT2A_K03
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, właściwie określać priorytety i optymalizować metody osiągania założonych celów
 • FM1A_K01
  ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • FM1A_K02
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
 • FM2A_K01
  rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • FM2A_K02
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
 • FM2A_K06
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole
 • NB2A_K02
  jest świadomy odpowiedzialności za prowadzoną aktywność naukowo-badawczą i rozumie konieczność działania zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy
 • NB2A_K03
  posiada umiejętność zarówno pracy indywidualnej, jak i zespołowej; potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny w celu realizacji określonego zadania; jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
 • NB2A_K04
  dostrzega potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych rozwiniętych dzięki zintegrowanym badaniom interdyscyplinarnym; rozumie aspekty społeczne i ekonomiczne ich wprowadzania
 • FM2A_K01
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, ma świadomość skutków działalności inżynierskiej i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje i czynności, ich wpływu na życie i zdrowie pacjentów i personelu medycznego, i związanej z tym konieczności ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych a także przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • FM2A_K02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, myśląc i działając w sposób profesjonalny i przedsiębiorczy, wprowadzając korzystne ekonomicznie rozwiązania, mając jednocześnie świadomość odpowiedzialności za realizowane zespołowo cele przy przestrzeganiu zasad etyki zawodowej poczas pracy
 • FM1A_K01
  działając w sposób kreatywny ma świadomość zakresu swojej wiedzy i skutków wpływu podejmowanych decyzji na życie i zdrowie pacjentów oraz personelu medycznego i związanej z tym odpowiedzialności
 • FM1A_K02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole podejmując świadomie odpowiedzialność za realizowane zadania związane z wykonywaną profesją przestrzegając zasad etyki zawodowej
 • FT2A_K01
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, doceniając rolę ciągłego dokształcania oraz właściwie określać priorytety stosując zasady etyki zawodowej
 • FT2A_K03
  dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej oraz potrafi przygotować prosty wniosek o finansowanie badań lub wdrożenie nowego rozwiązania technicznego